Na podstawie jakiej umowy możesz zostać zatrudniony?

Umowa określa prawa i obowiązki pracodawcy i osoby świadczącej pracę. Istnieją umowy regulowane przepisami zawartymi w kodeksie pracy, jak również umowy cywilnoprawne. Podpowiadamy, czym charakteryzują się poszczególne dokumenty.

Umowy o pracę regulowane przepisami kodeksu pracy

W kodeksie pracy przedstawione zostały trzy rodzaje umowy o pracę. Do 22 lutego 2016 roku w ustawie wyodrębniona była również umowa na czas wykonywania określonej pracy, jak i umowa na zastępstwo. Aktualnie w dokumencie (art. 25 § 1) wymienione są następujące typy umów:

  • Umowa o pracę na okres próbny

Zgodnie z art. 25 § 2 kodeksu pracy umowę o pracę na okres próbny zawiera się maksymalnie na trzy miesiące. Celem takiego rozwiązania jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika, a także możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Umowa na okres próbny może być ponownie zawarta między tymi samymi stronami, jeśli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy. Powtórne zawarcie umowy na okres próbny możliwe jest także wtedy, gdy minęły co najmniej 3 lata od dnia rozwiązania/wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę i pracownik ma zostać zatrudniony po to, by świadczyć ten sam rodzaj pracy.

  • Umowa o pracę na czas określony

Rozwiązanie umowy na czas określony następuje z upływem określonego w niej terminu. Co ważne, okres zatrudnienia na jej podstawie, jak również łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawartych między tym samym pracownikiem a pracodawcą, nie może przekraczać 33 miesięcy. Dodatkowo, łączna liczba tego rodzaju umów nawiązanych między tymi samymi stronami nie może być większa niż trzy. 

  • Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony jest bezterminowa, zatem stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia pracownika. Jeśli łączna liczba umów o pracę na czas określony przekroczy trzy lub suma wszystkich okresów zatrudnienia na podstawie tego typu umów będzie większa od 33 miesięcy, uznaje się, że pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (w przypadku zawarcia czwartej umowy na czas określony lub po przekroczeniu możliwego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takiej umowy, czyli 33 miesięcy). Regulacje te wynikają z art. 251 kodeksu pracy.

Pierwsza umowa o pracę – fakty i mity

Umowy regulowane przepisami kodeksu cywilnego

Poza umowami przedstawionymi w kodeksie pracy wyróżniamy także umowy regulowane przepisami kodeksu cywilnego. Wśród nich znajdują się:

  • Umowa o dzieło

Poprzez zawarcie umowy o dzieło pracodawca (zamawiający) zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, a osoba przyjmująca zamówienie jest zobligowana do wykonania określonego dzieła – mówi o tym art. 627 kodeksu cywilnego.   

  • Umowa – zlecenie

Zgodnie z art. 734 § 1 poprzez zawarcie umowy – zlecenia osoba przyjmująca zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy. Za zrealizowane zadanie zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie, chyba że z umowy lub okoliczności wynika, że zgodził się on na wykonanie danej czynności nieodpłatnie.

9 rzeczy, których nie wiedziałeś o umowie-zleceniu

  • Umowa agencyjna

W przypadku umowy agencyjnej – zgodnie z art. 758 § 1 – osoba przyjmująca zlecenie zobowiązuje się, w zakresie działalności swojej firmy, do stałego, odpłatnego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Jeśli w dokumencie nie określono sposobu wynagrodzenia, to osobie przyjmującej zlecenie (agentowi) należy się prowizja.