Najniższa krajowa - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Zatrudnienie na umowę o pracę oznacza dla pracownika wiele przywilejów. Jednym z nich jest płaca minimalna, zwana też potocznie najniższą krajową lub minimalną krajową. To najbardziej podstawowe zabezpieczenie bytu pracownika. Warto określić jej wysokość, by wiedzieć, czy pracodawca nie dopuszcza się naruszania praw pracowniczych.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Najniższa krajowa w Polsce – kto ją ustala?
• Jaka jest najniższa krajowa 2020?
• Jaka jest najniższa krajowa netto?
• Kogo obowiązuje minimalne wynagrodzenie 2020?
• Jak ustalana jest wysokość najniższej krajowej?
• Jaka jest płaca minimalna 2020 w przypadku wykonywania obowiązków służbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
• Najniższa krajowa 2020 a premie
• Najniższa krajowa a świadczenia i dodatki
• Minimalne wynagrodzenie 2020 a kwota wolna od potrąceń
• Czy zmiana najniższej krajowej wymaga nowej umowy?
• Co robić, jeśli nie zarabiasz najniższej krajowej?

Wysokość najniższej krajowej w Polsce zmienia się każdego roku. Podstawę jej obliczenia stanowi ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008).

Najniższa krajowa w Polsce – kto ją ustala?

Zgodnie z przepisami wstępną propozycję wysokości najniższej krajowej ustala Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a następnie przedstawia ją Radzie Ministrów. Organ sprawujący władzę wykonawczą, podejmując decyzję, kieruje się przede wszystkim prognozami dotyczącymi wzrostu cen w przyszłym roku kalendarzowym (wskaźnikiem inflacji).

Płaca może wzrosnąć dodatkowo o dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego. Dzieje się tak w przypadku, gdy dotychczasowa wysokość płacy minimalnej jest niższa od połowy średniej krajowej. Ten drugi warunek nie musiał jednak być spełniany od początku obowiązywania ustawy. Na przykład w roku 2007 stosunek najniższej krajowej do średniej krajowej wynosił 35%, a już w roku 2014 – 46% (70% i 92% połowy średniej).

Ustawa z 2002 roku określa wymogi co do wysokości minimalnej pensji w Polsce. Rząd poddaje ją pod głosowanie parlamentu i może zdecydować o wyższej kwocie, kierując się wskaźnikami rozwoju gospodarczego. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia np. w 2017 roku, gdy minimalna płaca krajowa brutto wzrosła o 8,1%, czyli o 150 zł.

Z aktualnymi wskaźnikami, które są brane pod uwagę przy wyliczaniu średniej krajowej, zapoznasz się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Jaka jest najniższa krajowa 2020?

Zgodnie z decyzją rządu najniższa krajowa dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w 2020 r. to 2600 zł brutto.

Stawka godzinowa za pracę wzrosła natomiast do 17 zł brutto. Dotyczy ona osób pracujących na umowie-zleceniu, umowach o świadczenie usług oraz samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm.

Jaka jest najniższa krajowa netto?

Wynagrodzenie brutto to płaca całkowita jeszcze przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Po ich potrąceniu pracownik „na rękę” otrzymuje kwotę minimalną, która w 2020 r. wynosi 1920,62 zł (2041,62 zł dla pracownika do 26. roku życia).

Kogo obowiązuje minimalne wynagrodzenie 2020?

Aby móc otrzymywać płacę minimalną 2020, konieczne jest zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Przed rokiem 2017 uprawnienie to przysługiwało w pełni osobom pracującym przez co najmniej jeden rok. Do tego czasu pracownik musiał otrzymywać nie mniej niż 80% minimalnej płacy. Zmiany w przepisach dotyczących płacy minimalnej z 2017 r. spowodowały, że nawet nowo zatrudnionym osobom przysługuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej 100% płacy minimalnej.

| Co to jest płaca minimalna?

Jak ustalana jest wysokość najniższej krajowej?

najniższej krajowej pensji uwzględnia się w szczególności następujące wynagrodzenia osobowe:

 • pensję wynikającą z umowy o pracę,
 • wynagrodzenie za dyżury (pełnienie pogotowia domowego),
 • dodatki za szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,
 • prowizje z tytułu umowy o pracę,
 • wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy (urlopowe, chorobowe, przestojowe, urlop dla poratowania zdrowia i inne),
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,
 • odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia i dodatki wyrównawcze,
 • świadczenia nieodpłatne po przeliczeniu ich wartości, jak bony dla pracowników, jeśli nie są sfinansowane ze środków ZFŚS, świadczenia o charakterze deputatowym lub ich ekwiwalenty pieniężne.

Przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się:

 • dodatku za staż pracy (od 1 stycznia 2020 r.),
 • wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach,
 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy emerytalnej i rentowej,
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w nocy.

| Odbieranie nadgodzin – co warto wiedzieć?

Jaka jest płaca minimalna 2020 w przypadku wykonywania obowiązków służbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy?

W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na pół etatu lub jedną czwartą etatu, płaca minimalna jest proporcjonalna do tego wymiaru. Osoba zatrudniona w pracy pół etatu może w 2020 r. otrzymać pensję w wysokości 1300 zł brutto, co odpowiada połowie obowiązującej płacy minimalnej.

Najniższa krajowa 2020 a premie

Pracownicy zatrudnieni na etacie otrzymują nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale często także premie w różnej wysokości, w zależności od miesiąca. W przypadku, gdy łączna wysokość pensji i premii jest niższa niż płaca minimalna, pracodawca musi uzupełnić wynagrodzenie do poziomu minimalnego. Nie może bowiem wypłacić pracownikowi mniej niż najniższa krajowa w Polsce, czyli 2600 zł brutto.

Najniższa krajowa a świadczenia i dodatki

Z minimalną krajową w Polsce wiążą się różnego rodzaju świadczenia, które wzrastają lub maleją równolegle do zmian jej wysokości. Oto niektóre z nich:

 • dodatek za pracę w nocy (dopłata do pensji dla pracujących w przedziale godzinowym: 22.00 – 7.00 wynosi 20% stawki godzinowej, zgodnie z art. 151 kodeksu pracy),
 • wynagrodzenia za czas przestoju w firmie (nie mogą one być niższe od minimalnej krajowej),
 • odprawy w przypadku zwolnień grupowych (odprawa nie może być większa niż 15-krotność n.k.),
 • minimalne odszkodowanie za dyskryminację lub mobbing,
 • niektóre dodatki i pensje dla pracowników służb mundurowych, sądów, administracji publicznej i uczelni państwowych.

Minimalne wynagrodzenie 2020 a kwota wolna od potrąceń

W przepisach prawa pracy została dokładnie ustalona maksymalna wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika, które jest przeznaczane na opłacenie alimentów, długów lub zaliczek. Świadczenia alimentacyjne mogą zająć 3/5 pensji, a inne długi i zaliczki – jej połowę. Część wynagrodzenia za pracę nie jest jednak objęta potrąceniami. Jest to tzw. kwota wolna w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2020 r. 2600 zł brutto), które przysługuje pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu przez komornika należności po prawomocnym wyroku sądowym,
 • 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu kar pieniężnych.

| Jaką część wynagrodzenia może zabrać komornik?

Czy zmiana najniższej krajowej wymaga nowej umowy?

Pracodawca nie ma obowiązku podpisywania nowej umowy z pracownikiem w związku z podwyżką najniższej krajowej pensji. Jeśli łączna kwota wynagrodzenia (czyli pensja wynikająca z umowy o pracę i inne składniki) pracownika w danym miesiącu jest co najmniej równa wysokości ustawowego minimum, pracodawca spełnia obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia.

Co robić, jeśli nie zarabiasz najniższej krajowej?

Jeśli nie otrzymujesz wynagrodzenia osiągającego poziom najniższej krajowej w Polsce, możesz poprosić o pomoc Państwową Inspekcję Pracy. W uzasadnionych przypadkach zasądza ona kontrolę, a po potwierdzeniu nieprawidłowości pracodawcy grozi grzywna od 1 tys. do 30 tys. złotych. Warto jednak poczekać z powiadomieniem PIP do miesięcznego rozliczenia. Jeśli bowiem pensja zasadnicza jest niższa, pracodawca może dołożyć do niej premię wyrównującą do aktualnego poziomu płacy minimalnej.

 

Najniższa krajowa w Polsce rośnie z roku na rok. Warto więc być w tym temacie na bieżąco!

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 15.09.2020
  Mediana zarobków i średnia pensja w Europie

  Poziom wynagrodzeń w danym kraju wpływa na jego gospodarkę. Decyduje również o jakości życia pracowników i ich rodzin. Wysokość płac oddziałuje także na poziom satysfakcji z pracy i jest jednym z ważniejszych czynników motywacyjnych.

 • 24.01.2019
  Duże pieniądze na początku kariery? Sprawdź, w jakich zawodach

  Im dłużej pracujesz, tym więcej zarabiasz – doświadczenie to jeden z czynników wpływających na wysokość pensji. Jako farmaceuta lub inżynier informatyk możesz liczyć na atrakcyjną pensję na początku kariery. Absolwent farmacji z doświadczeniem poniżej 3 lat zarabia przeciętnie 4600 zł brutto, a absolwent informatyki – 5700 zł brutto.

 • 10.12.2018
  8 pojęć, które musisz poznać, zanim podpiszesz umowę o pracę

  Ile wynosi minimalne wynagrodzenie? Czy należy wykonać każde polecenie służbowe? W jakich sytuacjach można otrzymać naganę? Przed podpisaniem pierwszej umowy o pracę dobrze jest poznać swoje prawa i obowiązki. Zapoznaj się z najważniejszymi fragmentami kodeksu pracy. Dysponując ważnymi informacjami, zmniejszysz poziom lęku.

15.09.2020
Mediana zarobków i średnia pensja w Europie

Poziom wynagrodzeń w danym kraju wpływa na jego gospodarkę. Decyduje również o jakości życia pracowników i ich rodzin. Wysokość płac oddziałuje także na poziom satysfakcji z pracy i jest jednym z ważniejszych czynników motywacyjnych.

24.01.2019
Duże pieniądze na początku kariery? Sprawdź, w jakich zawodach

Im dłużej pracujesz, tym więcej zarabiasz – doświadczenie to jeden z czynników wpływających na wysokość pensji. Jako farmaceuta lub inżynier informatyk możesz liczyć na atrakcyjną pensję na początku kariery. Absolwent farmacji z doświadczeniem poniżej 3 lat zarabia przeciętnie 4600 zł brutto, a absolwent informatyki – 5700 zł brutto.

10.12.2018
8 pojęć, które musisz poznać, zanim podpiszesz umowę o pracę

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie? Czy należy wykonać każde polecenie służbowe? W jakich sytuacjach można otrzymać naganę? Przed podpisaniem pierwszej umowy o pracę dobrze jest poznać swoje prawa i obowiązki. Zapoznaj się z najważniejszymi fragmentami kodeksu pracy. Dysponując ważnymi informacjami, zmniejszysz poziom lęku.

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 16.11.2020
  Jak zarabiać na platformie YouTube? Dodatkowa praca w sieci jest możliwa!

  Oglądasz na YouTubie filmy różnych twórców i czujesz, że Ty również odnalazłbyś się w takiej roli? Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś spróbował swoich sił! Pamiętaj tylko, że to niełatwa branża i nie każdemu udaje się zdobyć popularność, więc nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Potraktuj nagrywanie filmów jako hobby, które być może przyniesie Ci dodatkowe pieniądze. Aby tak się stało, przeczytaj, jak zarabiać na YT.

 • 15.11.2020
  Przegląd zarobków polskich kierowców

  Zawód kierowcy niejedno ma imię. Teoretycznie na tym samym stanowisku można prowadzić bardzo różne pojazdy i mieć zupełnie inny tryb pracy. Właśnie z tego powodu mogą wynikać różnice w wynagrodzeniu kierowców. W 2020 r. płace wynoszą przeciętnie 4400-8700 zł brutto. Zobacz, jakie pojazdy możesz prowadzić, i sprawdź, jakie cechy charakteru są ważne w tym zawodzie.

 • 06.11.2020
  Ceny mieszkań 2020 – ile średnich pensji potrzeba, aby kupić własne lokum?

  Z raportu przygotowanego w sierpniu 2020 r. przez Expander i Rentier.io wynika, że przeciętna cena mieszkań w 16 badanych polskich miastach niemal nie zmieniła się w porównaniu z marcem tego samego roku. To oznacza, że rynek nieruchomości jest dość stabilny. Sprawdź, jak kształtuje się sytuacja w poszczególnych częściach kraju, a także ile średnich pensji potrzeba, aby kupić własne mieszkanie.

16.11.2020
Jak zarabiać na platformie YouTube? Dodatkowa praca w sieci jest możliwa!

Oglądasz na YouTubie filmy różnych twórców i czujesz, że Ty również odnalazłbyś się w takiej roli? Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś spróbował swoich sił! Pamiętaj tylko, że to niełatwa branża i nie każdemu udaje się zdobyć popularność, więc nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Potraktuj nagrywanie filmów jako hobby, które być może przyniesie Ci dodatkowe pieniądze. Aby tak się stało, przeczytaj, jak zarabiać na YT.

15.11.2020
Przegląd zarobków polskich kierowców

Zawód kierowcy niejedno ma imię. Teoretycznie na tym samym stanowisku można prowadzić bardzo różne pojazdy i mieć zupełnie inny tryb pracy. Właśnie z tego powodu mogą wynikać różnice w wynagrodzeniu kierowców. W 2020 r. płace wynoszą przeciętnie 4400-8700 zł brutto. Zobacz, jakie pojazdy możesz prowadzić, i sprawdź, jakie cechy charakteru są ważne w tym zawodzie.

06.11.2020
Ceny mieszkań 2020 – ile średnich pensji potrzeba, aby kupić własne lokum?

Z raportu przygotowanego w sierpniu 2020 r. przez Expander i Rentier.io wynika, że przeciętna cena mieszkań w 16 badanych polskich miastach niemal nie zmieniła się w porównaniu z marcem tego samego roku. To oznacza, że rynek nieruchomości jest dość stabilny. Sprawdź, jak kształtuje się sytuacja w poszczególnych częściach kraju, a także ile średnich pensji potrzeba, aby kupić własne mieszkanie.