Ocena efektywności pracownika – na czym polega?

Ocena efektywności dotyczy jakości oraz ilości pracy świadczonej przez pracownika. Efektywność może być mierzona na różne sposoby – między innymi poprzez stosowanie metody 360 lub 180 stopni, odnotowywanie przypadków krytycznych albo wykorzystanie wskaźnika efektywności wynagrodzeń. W ten sposób pracodawca może monitorować, czy jako pracownik wykorzystujesz swój potencjał i spełniasz oczekiwania przedsiębiorstwa.

Jak może być sprawdzana efektywność pracownika?

Monitorowanie efektywności pozwala sprawdzić, w jakim stopniu pracownik wykonuje powierzone mu obowiązki. Dla specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi jest to także informacja o tym, czy dana osoba się rozwija. W celu dokonania oceny efektywności mogą być wykorzystywane następujące metody:

  • Ocena 360 stopni

W przypadku tej metody jako pracownik dokonujesz samooceny – opisujesz, w jaki sposób oceniasz wykonywaną przez siebie pracę. Swoje zdanie wyrażają też współpracownicy. Pod uwagę bierze się także ocenę przełożonych i osób nadzorowanych przez pracownika. Liczy się również opinia klientów.

Twórcze umysły, różne style pracy. Znajdź swój sposób na efektywność!

  • Ocena 180 stopni

W tej metodzie brana pod uwagę jest opinia np. pracownika oraz jego przełożonego. Inny wariant to ocena przełożonego i współpracowników. Od oceny 360 stopni różni się tym, że opinii nie wyrażają wszystkie grupy, z którymi ma kontakt dana osoba zatrudniona w firmie.

  • Odnotowywanie przypadków krytycznych

Efektywność pracownika może być oceniona za pomocą techniki wydarzeń krytycznych. Polega ona na odnotowywaniu zdarzeń, dzięki którym dana osoba wykonuje swoją pracę skutecznie lub nieefektywnie. Pozwala to na wyciągnięcie wniosków dotyczących tego, jakie zadania pracownika są pożądane, a których lepiej unikać.

  • Ocena opisowa

Ocena może przyjmować formę opisową. W takim przypadku uwzględniane są słabe oraz mocne strony pracownika. Przełożony zastanawia się również nad tym, co stanowi przyczynę satysfakcjonujących bądź niesatysfakcjonujących wyników pracy.

  • Metody porównawcze

Ocenę efektywności pracownika można przeprowadzić poprzez porównywanie go z innymi osobami zatrudnionymi w firmie. Porównania wykonuje się na różne sposoby, np. tworząc ranking – w takim przypadku szereguje się wszystkich pracowników od najlepszego do najsłabszego. Można również porównywać osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie parami – polega to na porównywaniu każdego pracownika do wszystkich pozostałych i wybieraniu, kto z danej pary jest lepszy. Za najefektywniejszego uznaje się tego, który pokonał największą liczbę „przeciwników”.

Jak zwiększyć swoją efektywność w pracy?

Wskaźnik efektywności wynagrodzeń – interpretacja

Jednym ze sposobów oceny efektywności jest wskaźnik efektywności wynagrodzeń. To iloraz przychodów ze sprzedaży i wynagrodzeń, który można zapisać za pomocą poniższego wzoru:

Ew=SW

Ew – wskaźnik efektywności wynagrodzeń

S – przychody ze sprzedaży

W- wynagrodzenia

Za pomocą tego wskaźnika możemy się dowiedzieć, jak duże przychody generowane są poprzez każdą złotówkę przeznaczoną na pensję pracownika.