Od czerwca 2019 r. wyższe zasiłki dla bezrobotnych

Staż pracy oraz okres pobierania świadczenia – to kluczowe czynniki wpływające na wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Wraz z początkiem czerwca 2019 r. świadczenie wzrosło. Jego maksymalny wymiar wynosi 1033,70 zł miesięcznie.

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej umożliwia np. korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez NFZ, otrzymywanie pomocy w znalezieniu zatrudnienia oraz pobieranie zasiłku dla osób bezrobotnych. Świadczenie przysługuje osobom, które przepracowały co najmniej 365 dni i podlegały ubezpieczeniom ZUS. Inny warunek to uzyskiwanie pensji co najmniej w wysokości płacy minimalnej.

Status bezrobotnego – na jakich warunkach?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wymiar świadczenia zależy od stażu pracy.

Staż pracy do 5 lat Staż pracy od 5 do 20 lat Staż pracy powyżej 20 lat
Przez pierwsze 3 miesiące 689,20 zł 861,40 zł 1033,70 zł
W ciągu kolejnych miesięcy 541,20 zł 676,40 zł 811,70 zł

Źródło:

https://zielonalinia.gov.pl/-/od-czerwca-wyzszy-zasilek-dla-bezrobotnych