Płaca minimalna w Polsce względem innych krajów UE w 2019 r.

Polska znajduje się na ósmym miejscu od końca pod względem wysokości płacy minimalnej wśród 22 państw Unii Europejskiej, które zdecydowały się na wprowadzenie formuły minimalnego wynagrodzenia. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Europejski Urząd Statystyczny.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics/pl#Dane_statystyczne_dotycz.C4.85ce_p.C5.82ac_minimalnych

Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej

Z 25 państw będących członkami Unii Europejskiej na wprowadzenie gwarantowanej płacy minimalnej zdecydowały się 22 kraje. W tym gronie nie znajdziemy Austrii, Cypru, Danii, Finlandii, Szwecji ani Włoch. Najniższe wynagrodzenia minimalne są udziałem:

 • Bułgarów – 286 euro
 • Łotyszów – 430 euro
 • Rumunów – 446 euro
 • Węgrów – 464 euro
 • Chorwatów – 506 euro
 • Czechów – 519 euro
 • Słowaków – 520 euro

Następna na liście jest Polska, z minimalnym wynagrodzeniem na poziomie 523 euro. Nieco wyższą gwarantowaną pensję mają Estończycy (540 euro) i Litwini (555 euro). Lepszą sytuację można zaobserwować w Grecji (minimalne wynagrodzenie wynosi tam 684 euro) oraz w Portugalii (700 euro), na Malcie (762 euro) w Słowenii (887 euro) i w Hiszpanii (1050 euro). 

Najwyższe pensje minimalne zostały zagwarantowane przez:

 • Wielką Brytanię (1453 euro)
 • Francję (1521 euro)
 • Niemcy (1557 euro)
 • Belgię (1594 euro)
 • Holandię (1616 euro)
 • Irlandię (1656 euro). 

Liderem w tym zestawieniu pozostaje Luksemburg. Tam minimalne wynagrodzenie wynosi aż 2071 euro.  

Po co wprowadza się wynagrodzenie minimalne?

Głównymi celami przyświecającymi twórcom koncepcji minimalnego wynagrodzenia były walka z ubóstwem i ochrona pracowników przed nieuczciwymi praktykami pracodawców, ale też zapewnienie osobom podejmującym pracę zarobkową godnych warunków życia. Przeciwnicy takiego rozwiązania podkreślają, że narzucenie pracodawcom takich rygorystycznych rozporządzeń może skutkować chęcią obejścia tych przepisów, na przykład poprzez zatrudnianie ludzi „na czarno”. Warto przy tym podkreślić, że płaca minimalna dotyczy zazwyczaj osób pracujących w zawodach, które nie wymagają wysokich kompetencji. Pracowników, których interesują wysokie zarobki, oferty pracy objęte wynagrodzeniem minimalnym nie zawsze będą satysfakcjonować.

Podwyżka płacy minimalnej w 2019 r.

Co trzeba wiedzieć na temat minimalnego wynagrodzenia?

Ochrona wynagrodzenia nie przysługuje każdemu pracownikowi. Są nią objęte osoby pracujące na podstawie umowy – zlecenia (w ich przypadku obowiązuje ustalona przez rząd minimalna stawka godzinowa) oraz umowy o pracę (tacy pracownicy mają zagwarantowaną pensję minimalną). Na minimalne wynagrodzenie składają się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki zapewnione w regulaminie pracy (np. premie regulaminowe). Nie uwzględnia się w nim natomiast m.in. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz dodatków za pracę wykonywaną w porze nocnej.