Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – wszystko o ustalaniu jego wartości przez GUS

Główny Urząd Statystyczny regularnie ogłasza, jaka była wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w określonym kwartale i roku. Wynik obliczeń to stosunek sumy płac do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie.

Z artykułu dowiesz się:

 • jak GUS ustala wysokość wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej,
 • jak oblicza się wynagrodzenie w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw.

Zastanawiasz się, jak GUS ustala przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak przebiega to w przypadku osób prywatnych oraz konkretnie w sektorze przedsiębiorstw.

Jak GUS ustala przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej?

Przy ustalaniu wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej uwzględnia się takie dane jak:

 • Wynagrodzenie osobowe brutto:
 • płace zasadnicze – w formie akordowej, prowizyjnej itd.,
 • dodatki: stażowe, funkcyjne, za szczególne umiejętności lub za pracę w trudnych warunkach,
 • premie regulaminowe i nagrody,
 • dodatki za pracę w nadgodzinach,
 • dodatki wyrównawcze,
 • wynagrodzenia: urlopowe, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika, za okres choroby,
 • nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne oraz ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • uposażenia, diety oraz odprawy emerytalne i rentowe posłów oraz senatorów,
 • świadczenia odszkodowawcze.

| 9 zawodów, które zapewniają zarobki powyżej średniej krajowej

 • Honoraria wypłacone niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę:
 • wynagrodzenie przekazane autorowi lub artyście z tytułu korzystania z utworu,
 • tantiemy wypłacane twórcom lub artystom przez organizacje zarządzające prawami autorskimi lub pokrewnymi,
 • wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe wykonywane przez pracowników jednostek naukowych i badawczych,
 • wynagrodzenia i tantiemy wypłacane twórcom przez stowarzyszenia twórców,
 • wynagrodzenia za opracowania naukowe wykonywane przez pracowników naukowych poza obowiązującym ich czasem pracy.
 • Wypłaty z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach:
 • wypłaty dla pracowników dokonywane z funduszu nagród,
 • premie i nagrody dla członków spółdzielni będących pracownikami spółdzielni,
 • wypłaty dla członków spółdzielni pracy z tytułu wkładu pracy.
 • Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej:

Obliczoną sumę dzieli się przez przeciętną liczbę zatrudnionych w danym okresie. Osoby zatrudnione za granicą lub wykonujące pracę nakładczą nie są brane pod uwagę.

Metodologia badania opisana jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w zakładce o przeciętnym wynagrodzeniu.

Przeciętne kwartalne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Oprócz ustalonych przez GUS wynagrodzeń osobowych oraz innych wypłat należnych konkretnym pracownikom warto też wspomnieć o wypłatach w firmach.

Płaca w sektorze przedsiębiorstw stanowi część składową przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W badaniu uwzględnia się wyłącznie firmy zatrudniające więcej niż 9 pracowników. Dane dotyczące wynagrodzeń są publikowane kwartalnie, a także miesięcznie i rocznie. Można znaleźć je na stronie internetowej GUS w zakładce o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw.

 

Wiesz już, jak GUS wylicza wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Sprawdź też minimalną stawkę godzinową w 2020.