Przeciętne wynagrodzenie w Polsce – ile wynosi?

Jak wynika z danych zgromadzonych przez serwis zarobki.pracuj.pl, przeciętna wysokość wynagrodzenia Polaków w 2016 roku to 4250 zł. Oznacza to, że połowa wynagrodzeń była niższa, a pozostała połowa – wyższa. Raporty dotyczące płac Polaków sporządza również Główny Urząd Statystyczny.  

Jak liczone jest przeciętne wynagrodzenie?

Podczas ustalania wymiaru przeciętnego wynagrodzenia stosuje się różne metodologie. Z danych serwisu zarobki.pracuj.pl wynika, że w 2016 roku wysokość tego wskaźnika wynosiła 4250 zł brutto. Przeciętne wynagrodzenie to mediana zarobków Polaków, czyli wartość środkowa. Największym atutem wybranej metodologii jest fakt, iż ogranicza ona wpływ wartości skrajnych na ostateczny rezultat. A taki kłopot pojawia się w przypadku wyliczania wysokości przeciętnego wynagrodzenia jako średniej arytmetycznej. To właśnie ten wskaźnik mają najczęściej na myśli ci, którzy posługują się terminami: „średnia krajowa” lub „przeciętne średnie wynagrodzenie”. Taką metodę kalkulacji stosuje oficjalna, powołana przez państwo instytucja, czyli Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne średnie wynagrodzenie - metodologia

Metodologia stosowana przez GUS ma zarówno zalety, jak i wady. Przede wszystkim badanie to nie ma sobie równych pod względem liczby uwzględnionych wynagrodzeń. Na uwagę zasługuje też fakt, iż GUS publikuje kilka zróżnicowanych metodologicznie wyników, które dają szersze spojrzenie, jeśli się je ze sobą porówna. Najbardziej popularnym wskaźnikiem jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, czyli właśnie znana wszystkim „średnia krajowa”. Przy obliczaniu jej wysokości pod uwagę brane są wynagrodzenia brutto, nie pomniejszone o podatek dochodowy PIT, ani składki emerytalne, rentowe i chorobowe. Nie uwzględnia się tutaj jednak zarobków osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach i firmach jednoosobowych („samozatrudnionych”). Warunkiem jest też uzyskanie wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę, co wyklucza wszystkich, którzy związani są umowami cywilnoprawnymi (np. zlecenie czy o dzieło). Zarobki we wszystkich wymienionych grupach są zwykle niższe niż w dużych firmach i wśród osób, które zatrudnione są na umowę o pracę. W efekcie ostateczny rezultat badania może różnić się od realnego.

Inne wskaźniki GUS

Główny Urząd Statystyczny informuje również m.in. o wysokości:

  • przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
  • przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach,
  • przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego,
  • przeciętnym miesięcznym dochodzie rozporządzalnym na 1 osobę ogółem.

Z wynikami badań można zapoznać się na stronie urzędu: TUTAJ.