Przeciętne zatrudnienie w sierpniu 2018 r.

6229,1 tys. – tyle w sierpniu 2018 r. wyniosło przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia była równa 4798,27 zł brutto.

W sierpniu wzrost przeciętnego zatrudnienia w porównaniu do takiego samego okresu ubiegłego roku wyniósł 3,4%. Od stycznia do sierpnia zatrudnienie było wyższe we wszystkich sekcjach PKD. W sekcji A, czyli: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo wzrost wyniósł 1,4%, a w sekcji B: górnictwo i wydobywanie oraz F, czyli budownictwo – do 9,2%.  

9,2% - tyle wynosił maksymalny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w okresie od stycznia do sierpnia 2018 r. - w stosunku do takiego samego okresu ubiegłego roku. W pierwszym kwartale 2018 r. wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosiła 4622,84 zł brutto, a w drugim kwartale – 4521,08 zł brutto.  

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2018 r.

Dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny dotyczą przedsiębiorstw i instytucji zatrudniających więcej niż 9 osób. Zakres działalności podmiotów uwzględnianych w statystykach to m.in.: górnictwo, przetwórstwo przemysłowe, działalność prawnicza oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. Główny Urząd Statystyczny wylicza średnią arytmetyczną, tzn. sumuje wszystkie kwoty, a otrzymany wynik dzieli przez liczbę wynagrodzeń.  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w różnych branżach można sprawdzić także na stronie: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska. Pracuj.pl ustala medianę, porządkując wynagrodzenia od najniższego do najwyższego i wybierając wartość znajdującą się w środku szeregu.

Jaka jest średnia krajowa zarobków w Polsce?

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-sierpniu-2018-roku,3,81.html