Słońce nad rynkiem pracy

Sytuacja na rynku pracy systematycznie się poprawia. Na początku 2018 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy zmalała o 10 000 - w porównaniu z poprzednim rokiem.

56% - tyle wynosił wskaźnik ludności aktywnej zawodowo w pierwszym kwartale 2018 r. Był niższy o 0,2% w zestawieniu z analogicznym okresem 2017 r.

Określając poziom aktywności zawodowej Polaków, Główny Urząd Statystyczny bierze pod uwagę osoby, które mają 15 lat lub więcej. Według szacunków urzędu 17053 tys. osób wykazywało aktywność zawodową. Wśród ogółu zatrudnionych przeważali mężczyźni (55%).

8 zawodów najchętniej wybieranych przez kobiety w 2017 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,6% i była niższa niż w ostatnim kwartale 2017 r. Różnica sięgała 1% (ok. 10 000 osób). 1092 tys. – tyle osób było zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec marca 2018 r. To o 17,5% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.   

Bezrobocie: Polska na siódmym miejscu

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/informacja-o-rynku-pracy-w-pierwszym-kwartale-2018-roku,12,33.html