Zarobki geodety

Geodeta to jeden z zawodów regulowanych, co oznacza, że należy zdobyć państwowe uprawnienia, aby samodzielnie go wykonywać. Przeciętna miesięczna pensja osoby pracującej w tej profesji wynosi 4000 zł brutto. Geodeci mogą pracować m.in. przy planowaniu i realizowaniu inwestycji budowlanych.  

Kwalifikacje geodety

Osoba, która chce wykonywać zawód geodety, musi zdobyć państwowe uprawnienia. Aby je uzyskać, konieczne jest spełnienie warunków wskazanych w art. 44 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890300163):

 • średnie lub wyższe wykształcenie geodezyjne,
 • 3 lata praktyki zawodowej (w odniesieniu do pracownika z wykształceniem wyższym) lub 6 lat pracy w zawodzie (w przypadku osób z wykształceniem średnim),
 • nienaganna opinia zawodowa.

Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego polega na ustaleniu, czy dana osoba spełnia kryteria. Jeśli tak, może przystąpić do egzaminu ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. Uprawnienia zawodowe nadaje komisja kwalifikacyjna powołana przez Głównego Geodetę Kraju.

Zdobycie uprawnień umożliwia wykonywanie czynności, takich jak:

 • kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi,
 • wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii,
 • prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

Maksymalny czas trwania postępowania kwalifikacyjnego to 4 miesiące. Rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe geodety można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/uprawnienia-zawodowe/wyciag-z-centralnego-rejestru-osob-posiadajacych-uprawnienia-zawodowe-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii.

Geodeta – zarobki i perspektywy zawodowe

Jak wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, uprawnienia są nadawane w takich zakresach, jak:

 • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
 • rozgraniczenie i podziały gruntów,
 • podstawowe pomiary geodezyjne,
 • geodezyjna obsługa inwestycji,
 • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,
 • redakcja map,
 • fotogrametria i teledetekcja.

Współpraca z firmami deweloperskimi czy zatrudnienie w specjalistycznej firmie geodezyjnej, kopalni lub przedsiębiorstwie zajmującym się eksploatacją złóż – geodeci mogą podjąć pracę w wielu miejscach. Mediana płac uzyskiwanych w tym zawodzie w 2017 r. wynosiła 4000 zł brutto, co oznacza, że połowa pracowników zarabiała powyżej, a połowa – poniżej tej kwoty. Zarobki najlepiej wynagradzanych geodetów przekraczają 6000 zł brutto. Czynniki wpływające na wysokość pensji to m.in. staż pracy, a także wielkość i lokalizacja firmy. Z danych serwisu zarobki.pracuj.pl wynika, że 9% osób zatrudnionych na stanowisku geodety uzyskiwało comiesięczne premie. Pracownicy mogli liczyć także na benefity pracownicze, takie jak prywatna opieka medyczna, służbowy samochód do celów prywatnych oraz dofinansowanie zajęć sportowych.