Chorobowe – za ile dni płaci szef, za ile dni ZUS?

Pracownik, który opłaca składkę chorobową, po upływie okresu wyczekiwania nabywa prawo do świadczeń chorobowych. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca, a zasiłki: chorobowy i wyrównawczy oraz świadczenie rehabilitacyjne – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

Świadczenia chorobowe dla pracowników

Przepisy - dotyczące wypłaty chorobowego - znajdują się w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dokument jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636.

Wynagrodzenie chorobowe otrzymuje pracownik, który jest niezdolny do pracy przez okres maksymalnie 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Świadczenie wypłaca pracodawca.

Zasiłek chorobowy należy się od pierwszego dnia, jeśli niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W innych sytuacjach zasiłek przysługuje od 34 dnia. Można pobierać go przez czas trwania choroby, nie dłużej niż 182 lub 270 dni. Wydłużenie okresu następuje w przypadku gruźlicy lub choroby w ciąży.

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego ma ubezpieczony, który po wyczerpaniu zasiłku nadal nie może wrócić do pracy. Istnieje warunek: dalsze leczenie powinno rokować odzyskanie zdolności do wykonywania obowiązków.    

Zasiłek wyrównawczy należy się ubezpieczonemu, którego wynagrodzenie zostało obniżone ze względu na stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

Chorobowe – ile płatne?

Prawo do świadczeń chorobowych nabywa pracownik, który opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe przez odpowiednio długi czas. Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - okres wyczekiwania wynosi 30 dni, a dla wykonawców zlecenia – 90 dni.  

Wysokość wynagrodzenia chorobowego zależy od przyczyny niezdolności do pracy i wynosi przeważnie 80% podstawy pensji. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wymiarze 100% w związku z chorobą w trakcie ciąży, wypadkiem przy pracy lub w drodze do/z pracy oraz kandydowaniem/oddawaniem tkanek i narządów. Świadczenie otrzymuje się za cały okres, jaki obejmuje zaświadczenie lekarskie – również za dni wolne od pracy.

Wymiar zasiłku chorobowego to 70-100% podstawy. 70% otrzymuje pracownik przebywający w szpitalu. 80% należy się ubezpieczonemu, który choruje, ale nie wymaga hospitalizacji. Kobiety - niezdolne do pracy w trakcie ciąży - mają prawo do świadczenia w wysokości 100%.

Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wypłacane w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy.

Jak wyliczyć wysokość świadczeń chorobowych? Od podstawy wynagrodzenia odejmuje się składki na ubezpieczenia społeczne (13,71%). Otrzymany wynik dzieli się przez 30 dni (faktyczna liczba dni w danym miesiącu nie ma znaczenia). Następnie należy pomnożyć rezultat przez procent wynagrodzenia za okres zwolnienia, uzyskując w ten sposób wysokość wynagrodzenia za jeden dzień choroby.