Co daje objęcie ubezpieczeniem wypadkowym?

Składki ZUS są finansowane nie tylko przez pracownika, ale częściowo również przez pracodawcę. Zatrudniający opłaca m.in. składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składkę wypadkową. Objęcie ubezpieczeniem wypadkowym zapewnia prawo do świadczeń: chorobowego, rentowego i odszkodowawczego.   

Składki ZUS – ile płaci pracodawca, a ile pracownik?

Koszt ZUS za pracownika to wysokość składek na:

 • ubezpieczenie emerytalne (9,76% podstawy),
 • ubezpieczenie rentowe (6,50% podstawy),
 • ubezpieczenie wypadkowe (0,40-3,60% podstawy),
 • Fundusz Pracy (2,45% podstawy),
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1% podstawy).

Z pensji brutto pracownika zatrudniający potrąca składki na:

 • ubezpieczenie emerytalne (9,76% podstawy),
 • ubezpieczenie rentowe (1,50% podstawy),
 • ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy),  
 • ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy).

Jaki jest najniższy ZUS za pracownika?

Umowa o pracę i umowa zlecenie stanowią tytuł ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że zwykle odprowadza się od nich składki do ZUS. Oskładkowaniu nie podlega umowa o dzieło, od której odprowadza się wyłącznie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość składek dla zleceniobiorców i osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy jest identyczna i wyrażona w procentach. Minimalna roczna podstawa wymiaru składek to 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Informacje dotyczące wysokości składek ubezpieczenia można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne.

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest w całości finansowana ze środków pracodawcy. O zasadach określania jej wysokości można przeczytać na stronie ZUS: http://www.zus.pl/documents/10182/167567/poradnik_wypadkowe.pdf/15281e1b-c3f3-472a-81b3-7d10e1a434c8.   

Świadczenia, jakie można otrzymać z ubezpieczenia wypadkowego:

 • chorobowe:

- zasiłek chorobowy – należny pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub cierpi na chorobę zawodową;

- świadczenie rehabilitacyjne – przysługujące choremu ubezpieczonemu, który stracił prawo do zasiłku chorobowego;

- zasiłek wyrównawczy – należy się pracownikowi, którego wynagrodzenie zostało obniżone ze względu na konieczność przeniesienia na inne stanowisko;

 • rentowe:

- renta z tytułu niezdolności do pracy – należy się, jeśli niezdolność do pracy jest efektem choroby zawodowej lub wypadku przy pracy;

- renta szkoleniowa – przysługuje pracownikowi, który musi się przekwalifikować w związku z niezdolnością do pracy w dotychczasowym zawodzie;

- renta rodzinna – przysługuje członkom rodziny zmarłego pracownika lub rencisty;

- dodatek do renty rodzinnej;

- dodatek pielęgnacyjny;

 • odszkodowawcze – jednorazowe świadczenie przysługujące pracownikowi, który doznał stałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Opis świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-wypadkowe/.