Co musi, a co może znaleźć się w umowie o pracę?

Gdzie i jakie obowiązki będę wykonywać? Ile wyniesie wynagrodzenie? Odpowiedzi na tego typu pytania powinny zostać zawarte w umowie o pracę. Brak któregokolwiek z najważniejszych elementów stanowi podstawę do egzekwowania swoich roszczeń przed sądem pracy. Dodatkowo, w dokumencie mogą znaleźć się dowolne ustalenia, o ile nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa pracy.  

Co musi pojawić się w umowie?

Informacje, które należy zawrzeć w umowie o pracę, zostały wskazane w art. 29 kodeksu pracy. Ustawa jest dostępna w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141.

Najważniejsze dane, jakie powinny znaleźć się w dokumencie, to:

 1. Rodzaj pracy - z zaznaczeniem, czy umowa jest zawierana na czas określony, czy nieokreślony
 2. Miejsce wykonywania pracy
 3. Wysokość wynagrodzenia – adekwatna do rodzaju pracy, z wyszczególnieniem składników pensji
 4. Wymiar czasu pracy
 5. Termin rozpoczęcia wykonywania obowiązków

Brak choćby jednej obligatoryjnej informacji może stanowić podstawę do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem pracy. Do obowiązków pracodawcy należy nie tylko właściwe skonstruowanie umowy o pracę. Zatrudniający musi też - w ciągu 7 dni od zawarcia stosunku pracy - poinformować nas na piśmie o:

 • dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, jaka nas obowiązuje;
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia;
 • wymiarze urlopu wypoczynkowego;
 • długości okresu wypowiedzenia, jaki nas obowiązuje;
 • układzie zbiorowym pracy,
 • o porze nocnej, terminie i sposobie wypłaty wynagrodzenia, a także o przyjętym sposobie zaznaczania obecności w pracy i usprawiedliwiania nieobecności, jeśli zatrudniający nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy.

Co można zawrzeć w umowie o pracę?

W dokumencie najczęściej pojawia się dodatkowo klauzula o zakazie konkurencji. Pracodawca może zażądać od nas rezygnacji z pracy w firmach konkurencyjnych oraz z założenia własnego przedsiębiorstwa, działającego w tej samej branży. Powinien wskazać w umowie o pracę zakres działalności, której nie będziemy mieli prawa prowadzić, a także okres obowiązywania zakazu. Konieczne jest także ustalenie wysokości odszkodowania - należnego za rezygnację z pracy w przedsiębiorstwie konkurencyjnym po wygaśnięciu umowy.

Poza tym, w umowie można zawrzeć informacje o:

 • dłuższym okresie wypowiedzenia dla pracownika ponoszącego odpowiedzialność materialną za powierzone mienie,
 • prawie do dodatkowego urlopu,
 • zmianach w wysokości świadczeń z tytułu podróży służbowej, o ile należne kwoty nie są niższe niż wskazane w rozporządzeniu MPiPS w sprawie należności z tytułu podróży służbowej.    

Wynagrodzenie - jak z brutto wyliczyć netto?

Jednym z ważniejszych elementów umowy o pracę jest wysokość wynagrodzenia. W dokumencie podaje się  kwotę, od której nie odliczono: składek na ubezpieczenie społeczne i chorobowe oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Aby uprościć wyliczanie i przekonać się, ile pieniędzy faktycznie otrzymamy, możemy skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.