Do czego zobowiązuje Cię umowa-zlecenie?

Jako zleceniobiorca masz obowiązek wykonywać określone zadania na rzecz zleceniodawcy, zachowując należytą staranność. Może chodzić np. o ochronę imprezy, obsługę kelnerską gości weselnych, sprawowanie opieki nad dzieckiem, zmywanie naczyń lub realizowanie prac ogrodniczych.

Prawa zleceniobiorcy

Przepisy dotyczące umowy-zlecenia znajdują się w kodeksie cywilnym (art. 734-751). W przypadku kontraktów cywilnoprawnych istnieje znacznie mniej regulacji niż w odniesieniu do umowy o pracę, którą zawiera się na podstawie kodeksu pracy. Zleceniobiorcy przysługuje znacznie mniej przywilejów niż pracownikowi etatowemu. Nie korzysta np. z corocznego obowiązkowego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Przyznanie płatnych dni wolnych na regenerację zależy od dobrej woli zleceniodawcy oraz od umiejętności negocjacyjnych zleceniobiorcy.

  Osobom wykonującym zadania na podstawie umowy-zlecenia przysługuje jednak ochrona wynagrodzenia. Mają oni prawo do minimalnej stawki godzinowej. Oznacza to, że ich wynagrodzenie godzinowe nie może być niższe niż kwota ustalana na podstawie wysokości minimalnej pensji krajowej. W 2019 r. najniższa krajowa wynosi 2250 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 14,70 zł brutto.   

Minimalna stawka godzinowa w 2019 r.

Obowiązki zleceniobiorcy

Osoba realizująca zadania ma nie tylko prawa, ale również obowiązki. Należy do nich przede wszystkim „dokonanie określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie” (art. 734 par. 1 kodeksu cywilnego). Zleceniobiorca powinien także:

  • informować zleceniodawcę o przebiegu działań,
  • złożyć sprawozdanie po wykonaniu zadań lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy,
  • wydać zlecającemu wszystko, co uzyskał od niego w trakcie realizacji zlecenia.

Umowa zlecenie - wszystko, co należy o niej wiedzieć

Tak wynika z art. 740 kodeksu cywilnego.

Osoba realizująca zlecenie nie musi wykonywać poleceń zleceniodawcy, ponieważ nie pozostaje w stosunku podległości służbowej. Powinna jednak wywiązywać się z zadań, do których się zobowiązała, zawierając umowę.   

Jak obliczyć wynagrodzenie netto – umowa-zlecenie?

Wynagrodzenie uzyskane na podstawie umowy-zlecenia jest ozusowane i opodatkowane. Obowiązkowo odlicza się od niego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS. Dobrowolna jest tylko składka chorobowa. Wysokość płacy zleceniobiorcy zmienia się, gdy decyduje się on przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. W takiej sytuacji od wynagrodzenia brutto odlicza się dodatkowo 2,45%.

Studenci przed 26. rokiem życia, którzy pracują na podstawie umowy-zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom ZUS – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. To sprawia, że wynagrodzenie brutto, jakie otrzymują, jest „uszczuplane” wyłącznie o zaliczkę na podatek dochodowy.

Aby ustalić wysokość płacy netto - uwzględniając rodzaj umowy, a także inne czynniki (np. status studenta) - skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.   

Wynagrodzenie na umowie-zleceniu - ABC