Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika

Potrącenia obowiązkowe, czyli dokonywane bez zgody pracownika, to sumy przeznaczone na pokrycie zobowiązań alimentacyjnych, zaliczki oraz kary pieniężne. Istnieją także potrącenia dobrowolne, tzn. składki związkowe, pożyczki udzielone z kasy zapomogowo-pożyczkowej lub składki na dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracownicze. Najniższa płaca krajowa wyznacza kwotę wolną od potrąceń.

Potrącenia z wynagrodzenia – podstawa prawna

Zasady, zgodnie z którymi pracodawca może dokonywać potrąceń, zostały przedstawione w broszurze Państwowej Inspekcji Pracy. Dokument można znaleźć tutaj: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/144708/Potracenia%20Wynagrodz.pdf.

Wynagrodzenie brutto – najniższa krajowa

Każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje najniższa krajowa. Zarobki pracownika, który wykonuje swoje obowiązki w pełnym wymiarze godzin, nie mogą być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalona przez rząd i konsultowana z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z Radą Dialogu Społecznego. Po dokonaniu wszystkich potrąceń, do dyspozycji pracownika powinna pozostać kwota nie niższa niż płaca minimalna obowiązująca w danym roku. Ograniczenie nie istnieje w przypadku świadczenia alimentacyjnego. W razie egzekucji alimentów pracodawca może potrącić do 60% pensji.

Wynagrodzenie za pracę w wysokości:

 • najniższej krajowej – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy,
 • 75% płacy minimalnej – po potrąceniu zaliczek,
 • 90% płacy minimalnej – po potrąceniu kar pieniężnych wynikających z art. 108 kp

stanowi kwotę wolną od potrąceń. Dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze godzin - kwota wolna od potrąceń jest ustalana proporcjonalnie do wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.

Obowiązkowe potrącenia

Pracodawca może bez zgody pracownika potrącać należności, takie jak:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Stosowne kwoty odciąga się od pensji po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.  

Dobrowolne potrącenia

Potrącenia fakultatywne mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie. Odliczanie określonych sum od wynagrodzenia - pomimo braku pisemnej zgody - jest bezpodstawne i stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym. Pracodawca może otrzymać karę grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

Zatrudniający powinien uwzględniać kwotę wolną od potrąceń w wysokości:

 • płacy minimalnej netto – przy potrąceniach na rzecz zatrudniającego,
 • 80% płacy minimalnej netto – w przypadku pozostałych należności.

Wymiar kwoty wolnej od potrąceń zależy nie tylko od wysokości płacy minimalnej, ale także od kosztów uzyskania przychodu i odliczeń od podatku.  

Należności - stanowiące dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika - to m.in.:

 • pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • kredyty bankowe,
 • składki związkowe,
 • składki na dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracownicze.

Potrącenia z wynagrodzenia - ABC