Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Potrącenia obowiązkowe, czyli dokonywane bez zgody pracownika, to sumy przeznaczone na pokrycie zobowiązań alimentacyjnych, zaliczki oraz kary pieniężne. Istnieją także potrącenia dobrowolne, tzn. składki związkowe, pożyczki udzielone z kasy zapomogowo-pożyczkowej lub składki na dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracownicze. Najniższa płaca krajowa wyznacza kwotę wolną od potrąceń.

Potrącenia z wynagrodzenia – podstawa prawna

Zasady, zgodnie z którymi pracodawca może dokonywać potrąceń, zostały przedstawione w broszurze Państwowej Inspekcji Pracy. Dokument można znaleźć tutaj: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/144708/Potracenia%20Wynagrodz.pdf.

Wynagrodzenie brutto – najniższa krajowa

Każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje najniższa krajowa. Zarobki pracownika, który wykonuje swoje obowiązki w pełnym wymiarze godzin, nie mogą być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalona przez rząd i konsultowana z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z Radą Dialogu Społecznego. Po dokonaniu wszystkich potrąceń, do dyspozycji pracownika powinna pozostać kwota nie niższa niż płaca minimalna obowiązująca w danym roku. Ograniczenie nie istnieje w przypadku świadczenia alimentacyjnego. W razie egzekucji alimentów pracodawca może potrącić do 60% pensji.

Wynagrodzenie za pracę w wysokości:

 • najniższej krajowej – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy,
 • 75% płacy minimalnej – po potrąceniu zaliczek,
 • 90% płacy minimalnej – po potrąceniu kar pieniężnych wynikających z art. 108 kp

stanowi kwotę wolną od potrąceń. Dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze godzin – kwota wolna od potrąceń jest ustalana proporcjonalnie do wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.

Obowiązkowe potrącenia

Pracodawca może bez zgody pracownika potrącać należności, takie jak:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Stosowne kwoty odciąga się od pensji po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.  

Dobrowolne potrącenia

Potrącenia fakultatywne mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie. Odliczanie określonych sum od wynagrodzenia – pomimo braku pisemnej zgody – jest bezpodstawne i stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym. Pracodawca może otrzymać karę grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

Zatrudniający powinien uwzględniać kwotę wolną od potrąceń w wysokości:

 • płacy minimalnej netto – przy potrąceniach na rzecz zatrudniającego,
 • 80% płacy minimalnej netto – w przypadku pozostałych należności.

Wymiar kwoty wolnej od potrąceń zależy nie tylko od wysokości płacy minimalnej, ale także od kosztów uzyskania przychodu i odliczeń od podatku.  

Należności – stanowiące dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika – to m.in.:

 • pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • kredyty bankowe,
 • składki związkowe,
 • składki na dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracownicze.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 04.12.2018
  Jak negocjować zarobki na początku drogi zawodowej?

  Młody wiek nie musi oznaczać pustego CV. Możesz mieć doświadczenie, nawet jeśli dotychczas nie byłeś pracownikiem etatowym. Ważne, żebyś przygotował się do konfrontacji z rynkiem pracy i trafnie oszacował wartość kompetencji, jakie posiadasz. Dzięki temu pokonasz lęk przed mówieniem o pieniądzach i unikniesz błędów, które mogłyby ostudzić Twój zapał do działania i rozwoju.

 • 02.12.2018
  Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych

  PPK to rozwiązanie dla osób chcących gromadzić oszczędności, z których będzie można korzystać na emeryturze. Projekt stworzony przez Ministerstwo Finansów zyskał aprobatę związków zawodowych i Rady Ministrów, a 19 listopada 2018 r. prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą.

04.12.2018
Jak negocjować zarobki na początku drogi zawodowej?

Młody wiek nie musi oznaczać pustego CV. Możesz mieć doświadczenie, nawet jeśli dotychczas nie byłeś pracownikiem etatowym. Ważne, żebyś przygotował się do konfrontacji z rynkiem pracy i trafnie oszacował wartość kompetencji, jakie posiadasz. Dzięki temu pokonasz lęk przed mówieniem o pieniądzach i unikniesz błędów, które mogłyby ostudzić Twój zapał do działania i rozwoju.

02.12.2018
Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych

PPK to rozwiązanie dla osób chcących gromadzić oszczędności, z których będzie można korzystać na emeryturze. Projekt stworzony przez Ministerstwo Finansów zyskał aprobatę związków zawodowych i Rady Ministrów, a 19 listopada 2018 r. prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2018
  Rada nadzorcza – jaką pełni rolę w firmie?

  Nadzór nad działalnością spółki - to najważniejsze zadanie rady nadzorczej. Kontroluje ona m.in. finanse oraz powołuje i odwołuje członków zarządu. Aby zasiadać w radzie, należy spełnić określone kryteria.

 • 16.07.2018
  5 powodów, dla których warto zostać inżynierem produkcji

  5500 zł brutto – tyle wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie inżyniera produkcji w 2017 r. Pensja nie jest jedynym argumentem przemawiającym za rozpoczęciem kariery w inżynierii. Atrakcyjne możliwości rozwoju stanowią dodatkowy atut.

30.08.2018
Rada nadzorcza – jaką pełni rolę w firmie?

Nadzór nad działalnością spółki - to najważniejsze zadanie rady nadzorczej. Kontroluje ona m.in. finanse oraz powołuje i odwołuje członków zarządu. Aby zasiadać w radzie, należy spełnić określone kryteria.

16.07.2018
5 powodów, dla których warto zostać inżynierem produkcji

5500 zł brutto – tyle wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie inżyniera produkcji w 2017 r. Pensja nie jest jedynym argumentem przemawiającym za rozpoczęciem kariery w inżynierii. Atrakcyjne możliwości rozwoju stanowią dodatkowy atut.