Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ZUS

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a także zleceniobiorcy, dla których umowa zlecenia stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń – są zobowiązani do opłacania składek emerytalnych oraz rentowych. Osoba, której nie obejmuje obowiązek opłacania składek, też może to robić. Sprawdź, kiedy jeszcze występuje dobrowolność.

Ubezpieczenia z ZUS – podstawa prawna

Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych zostały określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Dokument można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887. Najważniejsze informacje udostępniono także na stronie internetowej ZUS: http://www.zus.pl/pracujacy/system-ubezpieczen-spolecznych-w-polsce/dobrowolne-ubezpieczenia-spoleczne/dobrowolne-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe.

Prawo do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego przysługuje osobom:

  • w przypadku których nastąpił zbieg tytułów do ubezpieczeń (obowiązek dotyczy tylko jednego z nich);
  • które nie spełniają warunków objęcia tytułami do ubezpieczeń społecznych obowiązkowo.  

Okres ubezpieczenia liczy się od dnia, w którym złożymy wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustanie ubezpieczeń społecznych następuje w:

  • dniu wskazanym we wniosku o wyłączenie z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, ale nie wcześniej niż od daty złożenia wniosku;
  • dniu, w którym ustaje tytuł do podlegania ubezpieczeniom dobrowolnie (podpisanie umowy o pracę i zyskanie tytułu do ubezpieczeń społecznych);
  • pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, za który składka została opłacona po terminie lub w niepełnym wymiarze (w takiej sytuacji można złożyć wniosek o udzielenie możliwości uiszczenia właściwej kwoty po terminie).

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym samodzielnie opłacają składki, przekazując określone sumy na właściwy rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatność musi być dokonana do 10. dnia następnego miesiąca - za miesiąc poprzedni.  

Składki ZUS – ile płaci pracodawca, a ile pracownik?

Pracodawca i pracownik finansują składki na ubezpieczenie emerytalne z własnych środków i w równych częściach. Wysokość opłat wynosi 9,76% podstawy wymiaru wynagrodzenia dla jednej i drugiej strony. Wysokość składek rentowych jest zróżnicowana. Ubezpieczony musi zapłacić 1,5% podstawy wymiaru, a płatnik – 6,5%. Szczegółowe informacje znajdują się w poradniku udostępnionym na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl/documents/10182/167567/Zasady+podlegania+ubezpieczeniom+społecznym+i+ubezpieczeniu+zdrowotnemu+oraz+ustalania+podstawy+wymiaru+składek/780a6dc2-67db-48e0-8d02-0d7aa1e28912.

Podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być mniejsza niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Przystąpienie do ubezpieczenia w trakcie trwania miesiąca powoduje proporcjonalne obniżenie wymiaru składek. Aby obliczyć wysokość kwoty do zapłacenia, minimalną podstawę wymiaru dzielimy przez liczbę dni w miesiącu. Wynik mnożymy przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.