Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – co daje? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe, jest obowiązkowe dla wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Inne grupy pracowników, np. wykonawcy zleceń, mogą odprowadzać składkę chorobową dobrowolnie. Dzięki temu zyskują m.in. prawo do zasiłku chorobowego.

Ubezpieczenie chorobowe – kiedy obowiązkowe? 

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887)* osoby, które wykonują swoje obowiązki w oparciu o umowę o pracę, muszą opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenia społeczne: chorobowe, wypadkowe, emerytalne i rentowe. 

Co daje ubezpieczenie chorobowe?

Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe to 2,45% przychodu z zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Całą kwotę pokrywa ubezpieczony. Pracodawca potrąca ją z wynagrodzenia i wysyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Objęcie ubezpieczeniem chorobowym pozwala na ubieganie się o prawo do zasiłków za czas niezdolności do pracy. W przypadku choroby ZUS wypłaca osobie ubezpieczonej określoną sumę pieniędzy oraz zawiesza w tym czasie wobec płatnika obowiązek składek społecznych. 

Od kiedy ZUS płaci zasiłek chorobowy?

Do czego uprawnia ubezpieczenie chorobowe?

Zatrudnionemu - regularnie opłacającemu składkę chorobową – przysługują świadczenia, takie jak:

 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek opiekuńczy.

Chorobowe – ile płatne?

Nie wystarczy przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, aby otrzymać zasiłek. O jego przyznaniu decyduje fakt terminowego opłacania składek. Prawo do świadczeń zależy również od tzw. okresu wyczekiwania. Dla osób dobrowolnie opłacających składkę chorobową wynosi on 90 dni. Do tego czasu wliczają się okresy poprzednich ubezpieczeń, o ile przerwa nie wyniosła więcej niż 30 dni.

Niektóre osoby mają prawo do zasiłku chorobowego bez czasu oczekiwania. Są to:

 • absolwenci szkół lub szkół wyższych, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu studiów wyższych,
 • osoby, których niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do lub z niej,
 • byli posłowie lub senatorowie, którzy po zakończeniu sprawowania mandatu przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od przyczyny wystąpienia niezdolności do pracy i wynosi:

 • 70% podstawy wymiaru za czas przebywania w szpitalu,
 • 80% podstawy wymiaru w przypadku większości chorób, jak np. grypa,
 • 100% podstawy wymiaru, jeśli niezdolność do pracy jest wynikiem choroby w ciąży, choroby zawodowej lub wypadku przy pracy bądź w drodze do/z pracy.

Świadczenie jest wypłacane maksymalnie przez 182 lub 270 dni w przypadku osób, które zachorowały na gruźlicę lub ich niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Zasiłek wyrównawczy można pobierać maksymalnie przez 24 miesiące. Jego wysokość stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymywanym przed pogorszeniem stanu zdrowia a dochodami uzyskiwanymi np. po zdiagnozowaniu choroby zawodowej.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego stanowi procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Wynosi 90% podstawy za okres pierwszych trzech miesięcy i 75% za pozostały czas.

Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy za czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w wymiarze 80% pensji przez cały okres urlopów lub 100% w trakcie urlopu macierzyńskiego i 60% podczas urlopu rodzicielskiego.

Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80% średniego wynagrodzenia, otrzymywanego przez 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy.

Czym jest dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek, podlegają osoby objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi. Są wśród nich:

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • osoby pracujące na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia zgodnie z kodeksem cywilnym, a także osoby z nimi współpracujące,
 • duchowni, 
 • osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej – nianie,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie skierowania do niej w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. 

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku. Można jednak przystąpić do niego wcześniej niż wskazuje data złożenia wniosku. Konieczne jest wtedy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych w terminie 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia. W tym celu należy zaznaczyć dobrowolne ubezpieczenie chorobowe na dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA.

Na czym polega dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe polega na opłacaniu składki wynoszącej 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jest ona finansowana przez ubezpieczonego, ale za jej przekazanie do ZUS odpowiada pracodawca. 

Do czego uprawnia dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Opłacenie składki chorobowej i podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu pozwala na korzystanie ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, takich jak:

 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek macierzyński

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – kiedy ustaje?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ustaje:

 • od dnia podanego we wniosku o wyłączenie z niego, nie wcześniej niż od dnia, w którym został on złożony,
 • od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli jednak za część miesiąca został pobrany zasiłek, ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następnego po dniu, za który przysługuje to świadczenie,
 • od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom (dnia następującego po rozwiązaniu umowy).

Warto pamiętać, że każda przerwa w opłacaniu składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe powoduje utratę prawa do świadczeń i ponowne naliczanie okresu wyczekiwania na uzyskanie prawa do nich.

W przypadku przerwy ubezpieczony może złożyć wniosek do ZUS o wyrażenie zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie. We wniosku powinien przedstawić powody opóźnienia. W uzasadnionych przypadkach ZUS może wyrazić zgodę na jej opłacenie po terminie i tym samym dalsze pozostawanie w ubezpieczeniu

Ile wynosi ubezpieczenie zdrowotne w 2019?

W przypadku osób, które opłacają składkę chorobową dobrowolnie, nie może ona przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2019 roku limit podstawy wynosi 11 912,50 zł. 

Składka chorobowa – ile wynosi?

*Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

09.03.2018
Składki ZUS od umowy o pracę w 2018 roku

Wartość procentowa składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie wzrosła w 2018 r. Wzrost dotyczy płacy minimalnej - wynosi ona o 100 zł brutto więcej w porównaniu z poprzednim rokiem.  

05.03.2018
Pracodawca nie chce wypłacić wynagrodzenia – co zrobić?

Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane regularnie, w odpowiedniej wysokości i we właściwej formie. Jeśli pracodawca spóźnia się albo odmawia wypłaty pensji, możemy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu pracy.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2019
  Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

  Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

 • 05.08.2019
  Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

 • 04.08.2019
  Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

  Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. 

30.08.2019
Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

05.08.2019
Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

04.08.2019
Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki.