Drugi próg podatkowy - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Ile trzeba zarabiać, żeby wejść w drugi próg podatkowy? Co się dzieje, kiedy przekraczamy próg podatkowy? Jeśli zadajesz sobie te i podobne pytania, a podatki to dla Ciebie czarna magia – koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Z artykułu dowiesz się:

 • jak działają progi podatkowe,
 • ile trzeba zarabiać, aby przekroczyć drugi próg podatkowy,
 • jak obliczyć kwotę podatku brutto z drugiego progu podatkowego,
 • na czym polega ulga podatkowa dla młodych,
 • jak obliczyć zaliczkę na podatek od wynagrodzenia,
 • jakie znaczenie w kontekście podatków ma różnica między wynagrodzeniem brutto i netto,
 • ile wynoszą kwoty wolne od podatku dla poszczególnych progów,
 • komu należy się zwrot z podatku,
 • co możesz zrobić, aby zapłacić mniej, jeśli kwota drugiego progu podatkowego zostanie przekroczona.

Osoby osiągające roczny dochód wyższy niż 85 528 zł rozliczają PIT w ramach drugiego progu podatkowego. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, który muszą zapłacić od dochodu przekraczającego 85 528 zł, wynosi 32%. Kwota wolna od podatku to dla nich 3091 zł lub mniej – w zależności od tego, ile zarobiły w danym roku. Tylko w odniesieniu do sposobu określania wysokości podatku, jakim jest skala podatkowa, stosuje się progi. Przy podatku liniowym stawka się nie zmienia.

Czym są progi podatkowe i jak działają?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – progi podatkowe są obliczane właśnie na jej podstawie. Ich wartość podaje się jako stawki procentowe (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350).

To, jaki próg podatkowy jest adekwatny dla danego podatnika, zależy od wysokości jego zarobków w danym roku. Nie ma przy tym znaczenia wysokość miesięcznej pensji ani to, czy pieniądze zarabiasz w wyniku pracy ciągłej, czy zleceń dorywczych z różnych zajęć. Progi podatkowe od dochodu są bowiem wyliczane na podstawie sumy wszystkich źródeł pieniędzy, czyli całkowitego przychodu: kwoty netto, którą otrzymujesz na rękę po odjęciu składek ZUS i kosztów uzyskania przychodu.

Podstawa opodatkowania to Twój dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania i inne standardowe odliczenia. Koszty uzyskania przychodu bierze się pod uwagę podczas ustalania dochodu w trakcie roku i wyliczania zaliczki na podatek dochodowy. Pozostałe poniesione odliczenia są natomiast zazwyczaj uwzględniane w zeznaniu rocznym, które składa się po zakończeniu roku podatkowego. Kwestie te reguluje art. 26. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

| Ile naprawdę kosztuje Twoja pensja?

Pierwszy i drugi próg podatkowy – netto czy brutto, ile procent zapłacisz?

Obowiązują dwa progi podatkowe: 17% i 32%. Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzona została niższa stawka podatkowa od obowiązującej wcześniej stawki 18% (zmiana od października 2019 roku). Obejmuje ona podatników rozliczających się w ramach pierwszej stawki skali podatkowej. Dotyczy to osób, które w ciągu roku uzyskują dochody o maksymalnej wysokości 85 528,50 zł brutto – przekroczenie tej kwoty oznacza wejście w drugi próg podatkowy.

Drugi próg podatkowy – jak obliczyć kwotę brutto?

Drugi próg podatkowy wynosi 32% i dotyczy osób, które w danym roku uzyskały dochód przekraczający 85 528,50 zł brutto. Wyższy podatek nie odnosi się do ogólnej sumy dochodu, ale do kwoty powyżej pierwszego progu.

Ile zatem musisz zarabiać, żeby przekroczyć próg podatkowy? Jeśli Twój dochód w danym roku wyniósł 99 000 zł brutto, od kwoty 85 528,50 zł odlicza się podatek 17%, a od kwoty 13 472 zł odejmuje się wyższy podatek dochodowy – 32%.

| Najlepiej płatne zawody w Polsce

1 i 2 próg podatkowy a ulga podatkowa dla młodych

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przysługuje ona osobom, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody ze stosunku pracy lub umowy-zlecenia zawartych z firmą.

Ulga podatkowa dla młodych obejmuje przychody z pracy i umów-zleceń do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodych podatników są zwolnione z PIT, niezależnie od liczby zawartych umów lub płatników.

Przychody uzyskiwane od 1 stycznia 2020 r. uwzględniają ulgę przy obliczaniu zaliczek na podatek, bez konieczności składania oświadczenia przez młodych pracowników.

Jak obliczyć podatek od wynagrodzenia?

Podstawę zaliczki na podatek dochodowy uzyskasz, jeśli od przychodu odejmiesz składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz koszty uzyskania przychodu, zależne od Twojego miejsca zamieszkania, które są niezmienną kwotą ryczałtową:

 • jeśli pracujesz w tej samej miejscowości, w której mieszkasz – w wysokości 250 zł,
 • jeśli dojeżdżasz do pracy z innej miejscowości – w wysokości 300 zł.

Teraz wykonaj obliczenia właściwe:

 • przemnóż uzyskaną podstawę przez określoną stawkę podatkową,
 • odejmij od otrzymanej wartości kwotę wolną od podatku (jeśli pracodawca jest płatnikiem uprawnionym do tego działania),
 • pomniejsz otrzymaną kwotę o składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki.

Otrzymana finalnie kwota to Twoja należna zaliczka na podatek dochodowy.

PIT 11 – przychód netto czy brutto?

Istotne jest, że to nie Ty odprowadzasz kwotę, która jest należna urzędowi skarbowemu. W Twoim imieniu dokonuje tego pracodawca, a więc kwota netto, którą dostajesz do ręki, jest niższa niż kwota brutto z umowy. Jaka jest różnica między wynagrodzeniem brutto a netto?

Kwota brutto – to Twoje pełne wynagrodzenie, w ramach którego potrącany jest podatek oraz obciążające Cię składki ZUS.

Kwota netto – oznacza wynagrodzenie trafiające bezpośrednio na Twoje konto, po potrąceniu wszelkich zobowiązań podatkowych i składkowych.

Aby obliczyć wynagrodzenie netto, które otrzymasz za swoją pracę, skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

W przypadku większości podatników 17% dochodów odgórnie odprowadza się do urzędu skarbowego. Po zakończeniu roku podatkowego wysokość przekazanej kwoty jest weryfikowana, co może skutkować:

 • dopłatą określonej sumy – jeśli przekroczysz granicę pierwszego progu podatkowego, czyli 85 528,50 zł brutto,
 • zwrotem nadpłaty – jeśli Twoje zarobki nie przekroczyły 85 528,50 zł brutto,
 • brakiem konieczności dopłaty, ale również brakiem jakiegokolwiek zwrotu.

Pierwszy i drugi próg podatkowy – kwota wolna od podatku

Wysokość kwoty wolnej od podatku zależy od dochodu i w 2020 r. wynosi:

 • 8001,49 zł – dla osób o rocznym dochodzie wynoszącym maksymalnie 8001,49 zł,
 • od 8000 zł do 3091 zł – dla osób o rocznym dochodzie wynoszącym 8001,50 do 13 000,49 zł,
 • 3091 zł – dla osób o rocznym dochodzie wynoszącym 13 000,50 do 85 528,50 zł,
 • od 3091 do 0 zł – dla osób o rocznym dochodzie wynoszącym 85 528,50 -127 000,49 zł.

Jeśli Twój roczny dochód przekracza 127 000,50 zł, nie skorzystasz z kwoty wolnej od podatku (źródło: https://www.pit.pl/kwota-wolna-od-podatku/).

Niższy i wyższy próg podatkowy a zwrot z podatku

Jeśli Twój dochód nie zapewnia osiągnięcia drugiego progu podatkowego, możesz obliczyć też kwotę zmniejszającą podatek. W wypadku dochodów uzyskanych od 1 października 2019 roku płatnicy, którzy obliczają i wpłacają podatek za inne osoby, pomniejszają wynagrodzenie o nową kwotę zmniejszającą podatek – 525,12 zł, czyli o 43,76 zł za każdy miesiąc. Wcześniej kwota zmniejszająca podatek wynosiła 556,02 zł, czyli 46,34 zł miesięcznie.

Również podatnicy opłacający podatek samodzielnie stosują nową kwotę zmniejszającą w wysokości 525,12 zł, czyli miesięcznie o 43,76 zł. Ta zasada nie obowiązuje w dwóch wyjątkach:

 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub opłacających zaliczki na takich samych zasadach co osoby prowadzące działalność kwota zmniejszająca wynosi 548,30 zł,
 • dla osób opłacających podatek z działów specjalnych produkcji rolnej pomniejszenie wysokości wpłat na podatek za miesiące od października do grudnia 2019 r. wynosi 5,5% ustalonej zaliczki miesięcznej.

Przekroczenie progu podatkowego – co wtedy?

Zgodnie ze skalą po przekroczeniu drugiego z progów podatkowych osób fizycznych, podatek wzrasta do 32%. Jeśli więc zarabiasz rocznie więcej niż 85 528,50 zł brutto, korzystniejszym rozwiązaniem będzie dla Ciebie opłacanie podatku liniowego.

Działalność możesz rozliczać liniowo, o ile prowadzisz działalność gospodarczą jako:

 • osoba fizyczna – samodzielnie,
 • osoba fizyczna – przy zatrudnieniu pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców, członków rodziny,
 • wspólnik spółki cywilnej,
 • wspólnik spółki jawnej,
 • partner spółki partnerskiej,
 • komandytariusz lub komplementariusz spółki komandytowej.

Rozliczenia liniowego możesz dokonać również prowadząc działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli dochody są ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych.

Stawka podatku liniowego ma stałą wysokość, która wynosi 19% – niezależnie od uzyskiwanego dochodu, który może pochodzić z różnych źródeł, np. ze stosunku pracy, z pozarolniczej działalności gospodarczej, z emerytury, z przychodów z najmu prywatnego itd. Jako płatnik podatku liniowego możesz się rozliczać wyłącznie w pojedynkę.

Stosowanie skali podatkowej nie wyklucza natomiast rozliczania się ze współmałżonkiem. Zgodnie z art. 6 ustawy o PIT osoby, które zawarły związek małżeński, mogą się rozliczać wspólnie, jeśli:

 • pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
 • nie mają rozdzielności majątkowej,
 • ich dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych.

Wybór tej możliwości jest korzystny wtedy, gdy zarabiasz rocznie więcej niż 85 528,50 zł, a Twój mąż lub żona ma niewielkie przychody lub nie pracuje. Dzięki wspólnemu rozliczaniu możecie skorzystać z progu podatkowego 18%, a nie 32%. W momencie, kiedy rozliczacie się wspólnie, wysokość maksymalnej kwoty rocznej zostaje dla Was podwojona, a więc wynosi 171 056 zł brutto.

Formę opodatkowania musisz zadeklarować najpóźniej do 20 stycznia każdego roku. W przypadku braku deklaracji urząd uznaje, że masz zamiar rozliczać się według skali podatkowej.

 

Wiesz już sporo na temat tego, kiedy wchodzimy w drugi próg podatkowy i jakie są tego konsekwencje. Sprawdź, ile procent swojej pensji będziesz musiał zapłacić. Nie daj się zaskoczyć!

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 24.10.2022
  Ekwiwalent – co to jest i kiedy się go otrzymuje?

  Ekwiwalent pieniężny to określona kwota wypłacana w zamian za świadczenie należne pracownikowi w naturze. Możemy go otrzymać na przykład wtedy, gdy nie wykorzystamy przysługującego nam urlopu wypoczynkowego.

 • 14.09.2022
  Diety krajowe – jak wyliczyć?

  Podróże służbowe nie odbywają się na koszt pracownika. Pracodawca ma bowiem obowiązek zwrócić udokumentowane wydatki poniesione w związku z wyjazdem. Część wydatków jest zwracanych w całości na podstawie faktur lub rachunków, a część z nich – zazwyczaj ponoszonych na wyżywienie – jest zryczałtowana – to tzw. dieta. Delegacje odbywają się więc zawsze na koszt pracodawcy, lecz część wydatków pracownik niekiedy musi ponieść z góry, aby otrzymać zwrot. Dowiedz się, ile wynosi dieta w delegacji krajowej, a także jak ją uzyskać.

 • 27.06.2022
  Podatek Belki – kiedy pracownik musi zapłacić podatek od zysków kapitałowych?

  Każdy, kto pomnaża swoje oszczędności – czy to na lokatach, czy na kontach oszczędnościowych – z pewnością zauważył, że wypłacane odsetki są niższe niż wynikające z oprocentowania depozytu. Podobnie jest z kwotą, którą inwestorzy zarabiają na sprzedaży akcji lub funduszy inwestycyjnych. Wynika to z konieczności opłacenia podatku od dochodów kapitałowych. Sprawdź, ile wynosi podatek Belki oraz kto i w jakich sytuacjach musi go opłacać. Podpowiadamy, czy możliwe jest oszczędzanie bez podatku Belki.

24.10.2022
Ekwiwalent – co to jest i kiedy się go otrzymuje?

Ekwiwalent pieniężny to określona kwota wypłacana w zamian za świadczenie należne pracownikowi w naturze. Możemy go otrzymać na przykład wtedy, gdy nie wykorzystamy przysługującego nam urlopu wypoczynkowego.

14.09.2022
Diety krajowe – jak wyliczyć?

Podróże służbowe nie odbywają się na koszt pracownika. Pracodawca ma bowiem obowiązek zwrócić udokumentowane wydatki poniesione w związku z wyjazdem. Część wydatków jest zwracanych w całości na podstawie faktur lub rachunków, a część z nich – zazwyczaj ponoszonych na wyżywienie – jest zryczałtowana – to tzw. dieta. Delegacje odbywają się więc zawsze na koszt pracodawcy, lecz część wydatków pracownik niekiedy musi ponieść z góry, aby otrzymać zwrot. Dowiedz się, ile wynosi dieta w delegacji krajowej, a także jak ją uzyskać.

27.06.2022
Podatek Belki – kiedy pracownik musi zapłacić podatek od zysków kapitałowych?

Każdy, kto pomnaża swoje oszczędności – czy to na lokatach, czy na kontach oszczędnościowych – z pewnością zauważył, że wypłacane odsetki są niższe niż wynikające z oprocentowania depozytu. Podobnie jest z kwotą, którą inwestorzy zarabiają na sprzedaży akcji lub funduszy inwestycyjnych. Wynika to z konieczności opłacenia podatku od dochodów kapitałowych. Sprawdź, ile wynosi podatek Belki oraz kto i w jakich sytuacjach musi go opłacać. Podpowiadamy, czy możliwe jest oszczędzanie bez podatku Belki.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 23.09.2022
  Dwie wypłaty w jednym miesiącu a kwestie podatkowe

  Zwykle osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę otrzymują wynagrodzenie w określonym dniu każdego miesiąca. Czasami jednak pracodawca wypłaca poszczególne składniki pensji (np. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za nadgodziny oraz premię) w różnych terminach. Niekiedy bywa również tak, że małe opóźnienie w wykonaniu przelewu spowoduje, że na koncie pracownika znajdą się dwie wypłaty w jednym miesiącu (np. opóźniona za poprzedni i właściwa za bieżący). W takiej sytuacji musisz liczyć się z tym, że będzie to mniejsza kwota. Sprawdź dlaczego.

 • 05.08.2022
  Pakiet mobilności a kierowcy – czy nowe przepisy wpłyną na zarobki?

  Jeśli jesteś zawodowym kierowcą i realizujesz przejazdy międzynarodowe, dotyczą Cię przepisy związane z pakietem mobilności. Jakie zmiany w tej kwestii zostały ostatnio wprowadzone? Czy nowe przepisy zwiększą lub zmniejszą Twoje wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego, co jest związane z pakietem mobilności w transporcie.

 • 12.07.2022
  Polski Ład a podatek dochodowy – co zmiana w PIT oznacza w praktyce?

  Podatki w Polskim Ładzie ulegają kolejnej zmianie. Już od 1 lipca wszedł nowy, niższy podatek dochodowy. Czy jednak obejmuje on wszystkich? Jakie zmiany dla podatników oznacza w praktyce? W naszym artykule wyjaśniamy, jak działa Polski Ład podatkowy, a także kto może liczyć na wyższą pensję od lipca, a kogo Polski Ład 2.0 nie dotyka w zupełności.

23.09.2022
Dwie wypłaty w jednym miesiącu a kwestie podatkowe

Zwykle osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę otrzymują wynagrodzenie w określonym dniu każdego miesiąca. Czasami jednak pracodawca wypłaca poszczególne składniki pensji (np. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za nadgodziny oraz premię) w różnych terminach. Niekiedy bywa również tak, że małe opóźnienie w wykonaniu przelewu spowoduje, że na koncie pracownika znajdą się dwie wypłaty w jednym miesiącu (np. opóźniona za poprzedni i właściwa za bieżący). W takiej sytuacji musisz liczyć się z tym, że będzie to mniejsza kwota. Sprawdź dlaczego.

05.08.2022
Pakiet mobilności a kierowcy – czy nowe przepisy wpłyną na zarobki?

Jeśli jesteś zawodowym kierowcą i realizujesz przejazdy międzynarodowe, dotyczą Cię przepisy związane z pakietem mobilności. Jakie zmiany w tej kwestii zostały ostatnio wprowadzone? Czy nowe przepisy zwiększą lub zmniejszą Twoje wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego, co jest związane z pakietem mobilności w transporcie.

12.07.2022
Polski Ład a podatek dochodowy – co zmiana w PIT oznacza w praktyce?

Podatki w Polskim Ładzie ulegają kolejnej zmianie. Już od 1 lipca wszedł nowy, niższy podatek dochodowy. Czy jednak obejmuje on wszystkich? Jakie zmiany dla podatników oznacza w praktyce? W naszym artykule wyjaśniamy, jak działa Polski Ład podatkowy, a także kto może liczyć na wyższą pensję od lipca, a kogo Polski Ład 2.0 nie dotyka w zupełności.