Elektroniczne zwolnienia lekarskie a chorobowe

Zaświadczenie lekarskie o tymczasowej niezdolności do pracy stanowi usprawiedliwienie nieobecności w miejscu zatrudnienia. Od początku 2016 roku istnieje możliwość wystawiania zwolnień w formie zarówno papierowej, jak i elektronicznej. Z czasem wersja cyfrowa zastąpi papierową. Jakie skutki pociągnie za sobą taka zmiana?

E-ZLA – zmiany dla pracownika

Zaświadczenie o niezdolności do pracy, wystawione w formie papierowej, pracownik musi dostarczyć zatrudniającemu osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Termin to 7 dni. Dzięki zmianom, zwolnienie natychmiast trafia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą elektroniczną. ZUS przesyła dokument na profil informacyjny pracodawcy (płatnika składek). Musi to zrobić najpóźniej w następnym dniu po otrzymaniu zaświadczenia. Nie istnieje konieczność osobistego dostarczania wypełnionego druku ani angażowania osób trzecich. Lekarz odpowiada za przekazanie zwolnienia na profil Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli pracodawca nie posiada profilu informacyjnego na Platformie Usług Elektronicznych. Osoba, która wystawia zaświadczenie, powinna wprowadzić informację do systemu tego samego dnia. Musi to zrobić jak najszybciej po ustaniu przyczyny, która uniemożliwia wykonanie tego obowiązku, jeśli wystąpią poważne przeszkody. Przeniesienie powinności na lekarza sprawiło, że pracownik nie jest zobowiązany dostarczać druk osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź osoby trzeciej. Zatrudniony otrzymuje wydruk zaświadczenia elektronicznego, opatrzony podpisem i pieczątką, jeśli pracodawca nie posiada profilu.    

Podstawową przyczyną zastąpienia zwolnień papierowych elektronicznymi jest komfort pracownika. Chodzi np. o uniknięcie dostarczania druku osobiście, a także o wyeliminowanie ryzyka wprowadzenia błędnych danych pacjenta. Inny powód to wzmożenie kontroli nad zaświadczeniami lekarskimi, wystawianymi bez poważnej przyczyny. Dzięki modyfikacjom, skróceniu ulega czas oczekiwania na wypłatę świadczeń.

Informacje na temat zaświadczeń lekarskich - wydawanych w formie elektronicznej - są dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl/ezlae

. Podstawę wprowadzenia modyfikacji stanowi ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Dokument jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001066.   

Zaświadczenie lekarskie a wynagrodzenie chorobowe

Przekroczenie terminu 7 dni - na dostarczenie zaświadczenia pracodawcy - skutkuje obniżeniem wynagrodzenia chorobowego o 25%. Redukcja wysokości świadczenia dotyczy okresu liczonego od 8 dnia do daty przekazania druku płatnikowi składek. Zaświadczenie lekarskie stanowi podstawę wypłaty świadczenia chorobowego – wynagrodzenia lub zasiłku.