Ewidencja czasu pracy – jak może być przeprowadzana i jak wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Prowadzenie karty czasu pracy, czyli inaczej ewidencji godzin pracy, to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Ten ważny dokument pomaga prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika za dany okres, a także określić, jakiej wysokości będą świadczenia, które muszą być mu wypłacone z tytułu stosunku pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, do czego służy ewidencja czasu pracy pracownika oraz jakie informacje powinna zawierać.

Czego dowiesz się z artykułu?

Czym jest miesięczna ewidencja czasu pracy?
Czas pracy – ewidencja i jej forma.
Ewidencja godzin pracy – wzór zawartości.
Dlaczego prowadzenie ewidencji czasu pracy jest ważne w kontekście wynagrodzenia?

Czym jest miesięczna ewidencja czasu pracy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej jednym z najważniejszych dokumentów obowiązujących wszystkich pracodawców jest ewidencja i rozliczenie czasu pracy za miesiąc (lub inny ustalony okres). Karta powinna być prowadzona dla każdego pracownika indywidualnie.

Pracodawca, który nie prowadzi ewidencji czasu pracy, popełnia wykroczenie. Dlatego też może podlegać karze grzywny od 1000 do 30 000 zł. Co więcej, tabelę godzin pracy trzeba przechowywać przez cały okres zatrudnienia, a także 10 lat po rozwiązaniu umowy.

Dokumentowanie czasu pracy nie dotyczy pracowników:

  • otrzymujących wynagrodzenie ryczałtowe za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej,
  • wykonujących swoje obowiązki w systemie zadaniowym (tutaj może być prowadzona osobna ewidencja zadaniowego czasu pracy),
  • zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

| Zaświadczenie o zarobkach – do czego jest potrzebne i jak je uzyskać?

Czas pracy – ewidencja i jej forma

Jak ewidencjonować czas pracy? Pracodawcy mogą robić to w formie papierowej lub elektronicznej. Większość z nich wybiera wygodną opcję uzupełniania tabeli na komputerze. O tym, jakie wymagania muszą spełnić tabele godzin pracy w formie cyfrowej, mówią rozdziały 3. i 4. wspomnianego wcześniej rozporządzenia.

Zgodnie z prawem pracodawca może też przeprowadzać ewidencjonowanie czasu pracy w tradycyjnej formie papierowych tabeli – ale wtedy musi odpowiednio zadbać o warunki przechowywania dokumentów, tak aby zminimalizować ryzyko zniszczenia lub dostępu osób nieupoważnionych.

| Obecność w pracy – w jaki sposób może ją sprawdzić Twój pracodawca?

Ewidencja godzin pracy – wzór zawartości

Zastanawiasz się, co powinna zawierać ewidencja czasu pracy? Według informacji zawartych w rozporządzeniu i podawanych przez Państwową Inspekcję Pracy podstawowym elementem, który powinny zawierać prawidłowo skonstruowane ewidencje czasu pracy, jest liczba godzin, którą przepracowała dana osoba. Oznacza to konieczność ewidencji każdego przepracowanego czasu, w tym pracy w niedzielę i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy (więcej niż ustawowe 5 dni w tygodniu).

Ponadto ważną kwestią jest także ewidencja nieobecności w pracy, czyli informacje o:

  • dniach wolnych od pracy oraz przyczynie ich udzielenia,
  • ustawowych zwolnieniach od pracy, ich wymiarze i podstawie prawnej,
  • liczbie dni i przyczynie innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
  • liczbie dni i przyczynie nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

| Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

Dlaczego prowadzenie ewidencji czasu pracy jest ważne w kontekście wynagrodzenia?

Wiesz już, jak prowadzić ewidencję czasu pracy. Ale dlaczego właściwie jest to tak ważne z punktu widzenia pracownika i jego zarobków?

To właśnie indywidualna ewidencja czasu pracy służy prawidłowemu ustaleniu wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych. Bez niej niemożliwe jest rozliczenie czasu pracy, a także naliczenie wynagrodzenia.

Zdarza się, że osoba zatrudniona pozywa pracodawcę, gdy ten z jakiegoś powodu odmawia wypłaty należnego wynagrodzenia. W takiej właśnie sytuacji bardzo przydaje się lista przepracowanych godzin. Dokument ten pomaga w rozwiązywaniu ewentualnych sporów i niezgodności, więc powinien zostać udostępniony pracownikowi na jego żądanie.

| Pozew o zapłatę wynagrodzenia – jak dochodzić swoich praw w sądzie pracy?

 

Wiesz już, co na temat ewidencji czasu pracy mówią przepisy. Sam dokument nie wpływa na wynagrodzenie, ale jest podstawą do jego wyliczenia – zarówno na co dzień, jak i w problematycznych sytuacjach. Dlatego właśnie warto wiedzieć, że każdy pracodawca jest zobowiązany do jej prowadzenia.