Ile zarabia nauczyciel akademicki?

Wysokość wynagrodzenia pracownika naukowego zależy m.in. od zajmowanego stanowiska. Najwyższe pensje otrzymują profesorowie zwyczajni. Wymiar pensji waha się także w zależności od liczby przepracowanych godzin dydaktycznych i pełnionej funkcji.

Zarobki pracowników naukowych

Wysokość płac nauczycieli akademickich ustala się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń (…) dla pracowników uczelni publicznej (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002063). Wymiar pensji zależy od zajmowanego stanowiska. Płace wykładowców różnią się także w zależności od liczby przepracowanych godzin dydaktycznych (45 minut).

Godziny ponadwymiarowe

Za pracę w godzinach ponadwymiarowych przysługuje wynagrodzenie według określonych stawek:

 • stanowisko: profesor zwyczajny, stawka za godzinę obliczeniową, odpowiadającą 45 minutom: 1,8-3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, które wynosi 5390 zł brutto.
 • stanowisko: profesor nadzwyczajny, stawka: 1,8-3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora nadzwyczajnego, które wynosi 5025 zł brutto.
 • stanowisko: adiunkt, stawka: 1,8-3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego adiunkta, które wynosi 4305 zł brutto.
 • stanowisko: asystent, stawka: 1,8-3,9% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, które wynosi 2450 zł brutto.

Zatrudniam, więc wymagam

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych przyznawane jest raz w roku. Aby określić wysokość należności, trzeba dokonać rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych.

Dodatki do wynagrodzenia

Dodatkowa należność przysługuje za:

 • udział w pracach komisji rekrutacyjnej,
 • kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi,
 • sprawowanie funkcji promotora w przewodzie doktorskim,
 • opracowanie recenzji lub ocenę dorobku kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • udział w działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej prowadzonej na kierunku: weterynaria.

Pracownik naukowy może otrzymywać również dodatek funkcyjny, np. za kierowanie katedrą, instytutem, zakładem itd. Jego wysokość zależy od liczby pracowników i studentów prowadzonej jednostki organizacyjnej. Nauczyciele akademiccy uzyskują także dodatkowe wynagrodzenie za staż pracy. Przy ustalaniu okresów uprawniających do pobierania świadczenia bierze się pod uwagę m.in.:

 • zakończone okresy zatrudnienia,
 • inne okresy, od których zależą uprawnienia pracownicze,
 • okres asystenckich studiów przygotowawczych,
 • okresy pobytu za granicą w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

Pracownicy naukowi otrzymują też dodatki specjalne, należne np. w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych. Wysokość świadczenia nie może być wyższa niż 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Nauczycielom akademickim przysługują również nagrody jubileuszowe związane z przepracowanymi latami.