Istotne elementy umowy o dzieło

Treść umowy o dzieło nie jest dokładnie określona w przepisach. Aby ustalenia były jasne, warto zawrzeć w dokumencie konkretne informacje, takie jak np. precyzyjny opis dzieła czy termin jego przekazania.

Umowa o dzieło a kodeks cywilny kc

Przepisy kodeksu cywilnego, które odnoszą się do umowy o dzieło, znajdują się w art. 627-646 (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093). Art. 627 kc uściśla, że przez umowę o dzieło:

  • przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła,
  • zamawiający zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia.

Umowa o dzieło zawierana jest w momencie, kiedy zależy nam na uzyskaniu określonego rezultatu, materialnego bądź niematerialnego. Ocenie podlega rezultat działań podjętych przez wykonawcę, a nie jego starania zmierzające do wykonania dzieła. Umowę o dzieło można więc zawrzeć, zamawiając meble na wymiar czy wykonanie prac remontowych, ale też zlecając napisanie artykułu na określony temat bądź organizację wycieczki. 

W kodeksie cywilnym nie została określona szczególna forma umowy o dzieło. Można ją więc zawrzeć nawet ustnie lub w sposób dorozumiany. Chcąc jednak uniknąć konfliktów, warto nadać jej formę pisemną. Można również podpisać umowę w formie pisemnej z urzędowo poświadczoną datą, pisemnej z podpisami notarialnie lub urzędowo poświadczonymi, dokumentowej lub aktu notarialnego. Dzięki temu zdołamy np. udowodnić przed sądem, że zamawiający dzieło nie wywiązał się ze swoich obowiązków. 

Umowa o dzieło – na co zwrócić uwagę?

 Jak przygotować umowę o dzieło?

W umowie o dzieło wykonawca zobowiązuje się do stworzenia dzieła o charakterze materialnym lub niematerialnym, tzn. do napisania piosenki, pomalowania ścian, wykonania zdjęć itd. Warto stworzyć dokładny opis dzieła – im bardziej precyzyjny, tym lepiej. Dzięki temu zamawiający otrzyma to, na czym mu zależy, a wykonawca nie będzie musiał nanosić poprawek. 

Ważne jest również ustalenie terminu. Aby uniknąć nieporozumień, należy określić wysokość wynagrodzenia. Można wypłacić je w formie ryczałtowej lub kosztorysowej. Dla wykonawcy korzystniejszych rozwiązaniem jest wybór wynagrodzenia kosztorysowego. Ustalając jego wysokość, bierze się pod uwagę wysokość przewidywanych kosztów. Określa się ją na podstawie cen rynkowych. W przypadku wzrostu lub spadku cen bądź stawek na skutek wydania zarządzenia właściwego organu państwowego strony mogą domagać się zmiany wysokości wynagrodzenia. Wykonawca dzieła ma prawo zażądać dodatkowej zapłaty, jeśli zamawiający - sporządzając zestawienie planowanych prac - nie uwzględnił dodatkowych czynności.

W umowie o dzieło należy określić również strony umowy, podając dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania czy NIP (jeśli jedną ze stron jest firma). Warto zamieścić również informacje dodatkowe. Chodzi m.in. o sposób i terminy dostarczania przez zamawiającego niezbędnych materiałów. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, jeśli osoba zamawiająca nie podejmuje współpracy. Dokument powinien być podpisany. Wówczas nie ma podstaw, by uznać go za nieważny. Swoje podpisy powinny złożyć obie strony.        

W umowie o dzieło można również ustalić zakres odpowiedzialności materialnej, jaką ponosi wykonawca. Dodatkowym zabezpieczeniem jest wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie przeznacza się na zaspokojenie roszczeń osób trzecich.

Wykonane dzieło może zostać w umowie określone jako objęte gwarancją. W razie wątpliwości co do jakości dzieła wykonawca musi usunąć wadę fizyczną dzieła lub dostarczyć je bez wad. Najkorzystniejsze dla obu stron jest wyraźne określenie, jakie wady są objęte gwarancją, przez jaki okres, w jaki sposób i w jakim terminie zostaną usunięte.

Praca dodatkowa: umowa-zlecenie czy umowa o dzieło?

Umowa o dzieło – odstąpienie od umowy

Umowa o dzieło zobowiązuje obie strony do wzajemnej lojalności i współpracy. Współpraca polega na dokonywaniu pewnych uzgodnień, dostarczeniu materiałów lub udzieleniu zezwoleń umożliwiających wykonanie dzieła.

W związku z tym wykonawca dzieła ma prawo odstąpić od umowy, jeśli zamawiający odmawia współpracy niezbędnej do wykonania dzieła. Wcześniej wykonawca powinien wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie będzie mógł odstąpić od umowy

Zamawiający również ma prawo do odstąpienia od umowy o dzieło w następujących sytuacjach:

  • w przypadku znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie dzieła na skutek zmian stawek lub opłat po zarządzeniu organu państwowego lub konieczności wykonania dodatkowych prac;
  • gdy wykonawca spóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem dzieła i nie jest prawdopodobne, że zdoła ukończyć je w określonym w umowie terminie;
  • gdy wykonawca, mimo ustalonych zmian sposobu wykonywania dzieła, wykonuje je w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową;
  • gdy dzieło nie zostało jeszcze ukończone, a zamawiający zapłacił ustalone wcześniej wynagrodzenie; w takim wypadku zamawiający może odliczyć od wynagrodzenia to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania dzieła

Rozwiązanie umowy o dzieło

Umowa o dzieło może zostać rozwiązana także wskutek śmierci wykonawcy lub jego niezdolności do pracy, jeśli jej wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie. Dotyczy to np. artystów piszących piosenkę lub malujących zamówiony obraz. Jeśli jednak dzieło może zostać wykonane niezależnie od osobistych przymiotów wykonawcy, w przypadku niezdolności do pracy wykonawca może posłużyć się innymi osobami w celu zrealizowania zamówienia

Zamówione a niedokończone dzieło może zostać również odebrane przez zamawiającego w stanie, w jakim się znajduje. Dzieje się tak, kiedy dzieło częściowo wykonane przez pierwotnego wykonawcę przedstawia jakąś wartość dla zamawiającego. W takim przypadku osoba zamawiająca powinna zapłacić część wynagrodzenia wykonawcy lub jego spadkobiercom, a dokończenie dzieła może powierzyć innej osobie. 

Umowa o dzieło a kodeks cywilny kc – przedawnienie roszczeń

Art. 646 kodeksu cywilnego (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093) dotyczy przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dzieło. Termin liczony jest od dnia oddania dzieła lub, jeśli nie zostało ono wydane na czas, od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało zostać dostarczone. 

Przepis ten nie dotyczy jednak przedawnienia roszczeń związanych z obciążającą wykonawcę odpowiedzialnością za wady dzieła. Roszczenie o usunięcie wady lub dostarczenie dzieła pozbawionego wad przedawnia się po upływie 1 roku od dnia ich stwierdzenia. 

Jeśli w umowie o dzieło została wprowadzona gwarancja, zastosowanie mają ogólne przepisy o przedawnieniu roszczeń. Roszczenia przedsiębiorców przedawniają się w tym przypadku po 3 latach od dnia wydania dzieła z wadami, a innych zamawiających (osoby fizyczne, konsumenci) – po upływie 10 lat.

Umowa o dzieło - kalkulator netto

Od wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Najczęściej odlicza się tylko zaliczkę na podatek dochodowy, której wymiar zależy m.in. od wysokości kosztów uzyskania przychodów. Umowa o dzieło stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych tylko w dwóch przypadkach, tzn.:

  • gdy zawrze się ją z własnym pracodawcą;
  • gdy wykonuje się ją na rzecz własnego pracodawcy.

Wymiar płacy netto można ustalić, korzystając z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://kariera.pracuj.pl/umowa-o-dzielo-kalkulator/. Decydując się na wykupienie polisy OC, należy odliczyć również kwotę składki ubezpieczeniowej.