Jak obliczyć staż urlopowy w pierwszym roku pracy?

Staż urlopowy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, który wynosi 20 lub 26 dni. Przy jego ustalaniu bierze się pod uwagę okresy pracy, służby wojskowej czy nauki. W pierwszym roku pracy, z każdym przepracowanym miesiącem nabywa się prawo do 1/12 z 20 lub 26 dni.

Urlop pracownika rozpoczynającego pracę

W pierwszym roku pracownik nabywa prawo do 1/12 urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu każdego pełnego miesiąca. Okresy, które uwzględnia się przy ustalaniu stażu urlopowego, są wymienione w art. 154 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Określając liczbę przysługujących wolnych dni, bierze się pod uwagę:

 • okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – niezależnie od tego, jakie przerwy pomiędzy nimi wystąpiły;
 • okresy odbywania  służby wojskowej;
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego lub praca w gospodarstwie współmałżonka,
 • zatrudnienie u zagranicznych pracodawców,
 • wykonywanie pracy nakładczej,
 • czas, za który przysługuje odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia,
 • czas, za który przysługuje wynagrodzenie w związku z przywróceniem do pracy lub odszkodowanie z powodu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę,
 • okresy nauki (zakończone uzyskaniem świadectwa lub dyplomu):

- w zasadniczej lub równorzędnej szkole zawodowej (czas trwania nauki przewidziany programem, nie dłuższy niż 3 lata),

- w średniej szkole zawodowej (maksymalnie 5 lat),

- w średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych lub równorzędnych szkół zawodowych (5 lat),

- w średniej szkole ogólnokształcącej (4 lata),

- w szkole policealnej (6 lat),

- w szkole wyższej (8 lat).

Wymiar urlopu wypoczynkowego to:

 • 20 dni – w przypadku pracownika, którego staż urlopowy jest krótszy niż 10 lat;
 • 26 dni – w przypadku pracownika, którego staż urlopowy wynosi 10 lat lub więcej.

Minimalne wynagrodzenie – pierwsza praca

Płaca minimalna przysługuje w pełnej wysokości od pierwszego roku pracy. Jej wysokość jest zatwierdzana przez Radę Ministrów. Wymiar najniższego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. to 2 000 zł brutto, a w 2018 r. – 2 100 zł brutto.

Wynagrodzenie urlopowe

Zgodnie z kodeksem pracy za czas urlopu przysługuje pracownikowi pensja, jaką otrzymywałby, gdyby był w pracy i wykonywał swoje obowiązki. Szczegółowe zasady obliczania wymiaru wynagrodzenia urlopowego znajdują się w tzw. rozporządzeniu urlopowym: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014.

Do podstawy, od której zależy wysokość pensji za czas urlopu, wliczają się składniki, które:

 • mają charakter roszczeniowy, tzn. przysługują na podstawie prawa pracy lub regulacji wewnątrzzakładowych i nabywa się do nich prawo po spełnieniu określonych wymagań;
 • są wypłacane w sposób powtarzalny, niekoniecznie regularnie.

Składniki wynagrodzenia przyznawane sporadycznie, wymienione w par. 6 rozporządzenia urlopowego, nie są uwzględniane przy określaniu podstawy płacy za czas urlopu wypoczynkowego. Chodzi m.in. o nagrody jubileuszowe, odprawy czy wynagrodzenie przestojowe.