Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Kto może otrzymać zasiłek - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu admin

Jeśli – obowiązkowo lub dobrowolnie – podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy wywołanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.   

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Zgodnie z art. 92 kodeksu pracy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która obowiązkowo podlega ubezpieczeniu chorobowemu, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80% pensji. Przepisy określają minimalny wymiar świadczenia – pracodawca może zwiększyć jego wysokość. Wynagrodzenie chorobowe wynosi 100% pensji, jeśli niezdolność do pracy:

 • przypada w okresie ciąży;
 • jest spowodowana wypadkiem przy pracy (albo w drodze do/z pracy);
 • ma związek z oddawaniem tkanek, komórek lub narządów.

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę i przysługuje przez 33 dni w ciągu roku (w przypadku osób po 50. roku życia – przez 14 dni). Od 34. (lub 15.) dnia niezdolności do pracy pacjent otrzymuje zasiłek chorobowy. Więcej dowiesz się na:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus-pracownika/zasady-ubezpieczenia-pracownikow-w-zus/zwolnienie-chorobowe-pracownika-kiedy-placi-pracodawca-za-chorobe-swojego-pracownika

Zasiłek chorobowy – wysokość

Wymiar zasiłku odpowiada wysokości wynagrodzenia przysługującego za czas niezdolności do pracy. Warto wiedzieć, że chorobowe za pobyt w szpitalu jest nieco niższe i wynosi 70% pensji (art. 11 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Podstawa do chorobowego to przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone:

 • za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy,
 • za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, jeśli zatrudniony podlega ubezpieczeniu krócej niż rok.

Tak wynika z informacji podanych na stronie ZUS.

Wypłata chorobowego – komu przysługuje?

Prawo do zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia ma osoba, która opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe. Składka chorobowa wynosi 2,45% pensji brutto i w całości opłacana jest z wynagrodzenia pracownika. Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy trwa 30 dni (przy obowiązkowym ubezpieczeniu) lub 90 dni (przy dobrowolnym ubezpieczeniu).

Obowiązek podlegania ubezpieczeniu chorobowemu dotyczy m.in:

 • pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę),
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osób odbywających służbę zastępczą.

Dobrowolne ubezpieczenie występuje w przypadku:

 • osób wykonujących pracę nakładczą,
 • osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, niań, osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób współpracujących z przedsiębiorcą,

Tak wynika z informacji podanych na stronie ZUS.

Chorobowe w pierwszym miesiącu pracy

Co, jeśli chorujesz, ale podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 30 albo 90 dni? Możesz liczyć na świadczenia, ale tylko w sytuacjach określonych w przepisach. Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie ZUS wynagrodzenie i zasiłek chorobowy mogą przysługiwać Ci tylko wtedy, gdy:

 • jesteś absolwentem szkoły lub szkoły wyższej i zostałeś objęty ubezpieczeniem w ciągu 90 dni od daty ukończenia szkoły albo uzyskania dyplomu ukończenia studiów;
 • podlegasz ubezpieczeniu (nie ma znaczenia, jak długo), a Twój zły stan zdrowia stanowi wynik wypadku przy pracy albo w drodze do/z pracy;
 • obowiązkowo podlegasz ubezpieczeniu i posiadasz co najmniej 10-letni udokumentowany okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
 • jesteś posłem albo senatorem i przystąpiłeś do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji;
 • jesteś funkcjonariuszem Służby Celnej, który przyjął propozycję pracy i stał się pracownikiem w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

Zasiłek chorobowy - ile dni?

Zgodnie z art. 8 tzw. ustawy zasiłkowej (o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) okres zasiłkowy wynosi maksymalnie 182 dni. Jeśli jednak niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży lub została spowodowana gruźlicą, pobieranie zasiłku wydłuża się maksymalnie do 270 dni. Po upływie tego czasu osoba ubezpieczona może wnioskować o świadczenie rehabilitacyjne (art. 18 tzw. ustawy zasiłkowej). Przysługuje ono maksymalnie przez 12 miesięcy. Mogą na nie liczyć wyłącznie osoby, które:

 • pobierały zasiłek chorobowy,
 • mimo leczenia ciągle nie są zdolne do pracy,
 • dzięki dalszemu leczeniu i rehabilitacji mają szansę odzyskać zdolność do pracy,
 • mają prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Konieczne jest spełnienie wszystkich warunków. Więcej informacji na stronie obywatel.gov.pl.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Wypłata zasiłku chorobowego stanowi obowiązek pracodawcy, jeśli zgłosił on do ubezpieczenia więcej niż 20 osób. Oddziały ZUS wypłacają świadczenie osobom, które:

 • są zatrudnione w firmie, gdzie do ubezpieczenia zgłoszono nie więcej niż 20 pracowników;
 • prowadzą działalność gospodarczą;
 • są duchownymi;
 • są uprawnione do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia;
 • podlegają w Polsce ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy.

Tak wynika z danych dostępnych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe – przykład

Chorobowe w ciąży przysługuje w wysokości 100% podstawy, ale w większości przypadków wynosi 80% podstawy. Jeśli niezdolność do pracy trwała przez część miesiąca, a pozostałą część pracownik spędził w firmie, obliczanie chorobowego może sprawiać trudności. Na stronie biznes.gov.pl znajduje się przykładowe wyliczenie chorobowego:

Pracownik był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) od 12 stycznia 2018 r. Wynagrodzenie miesięczne pracownika określone w umowie o pracę wynosi 2500 zł i jest wypłacane do 29 dnia miesiąca. Wskutek choroby w dniach 1-10 lutego 2018 r. (łącznie 10 dni) pracownik był niezdolny do pracy.

Aby ustalić wynagrodzenie za okres choroby, należy:

 1. Obliczyć podstawię wymiaru zasiłku

2500 zł (pensja brutto) – 2500 × 13,71% (wymiar składek na ubezpieczenie społeczne) = 2157,25 zł

 1. Ustalić kwotę przysługującą za jeden dzień choroby

2157,25 zł : 30 = 71,91 zł

71,91 zł × 0,8 = 57,53 zł

 1. Określić wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy

57,53 zł × 10 (liczba dni choroby) = 575,3 zł

Chorobowe a rodzaj umowy

Obowiązek i możliwość przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego zależą od rodzaju umowy, na podstawie której wykonujesz obowiązki:

 • Umowa o pracę

Pracownik etatowy obowiązkowo podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Po upływie 30-dniowego okresu wyczekiwania zyskuje prawo do świadczeń.

 • Umowa-zlecenie

Ubezpieczenie chorobowe na zleceniu jest dobrowolne. Jeśli chcesz mu podlegać, wnioskuj u zleceniodawcy o to, by zgłosił Cię do ZUS. Świadczenie chorobowe na umowie-zlecenie zaczyna przysługiwać po 90 dniach.

 • Umowa o dzieło

Wynagrodzenie uzyskane z tytułu umowy o dzieło może być ozusowane tylko wtedy, gdy zawarłeś dodatkowy kontrakt z pracodawcą. W innych przypadkach dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Chorobowe na dziecko

W czasie, gdy pracownik jest niezdolny do pracy, przysługuje mu zasiłek chorobowy ZUS. W razie choroby dziecka i konieczności zapewnienia mu opieki, zatrudniony zyskuje prawo do zasiłku opiekuńczego. Świadczenie przysługuje nie tylko osobom, które obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu, ale również tym, które opłacają składkę dobrowolnie. Tak wynika z informacji podanych na stronie obywatel.gov.pl.

https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/zasilek-opiekunczy-na-opieke-nad-chorym-dzieckiem

Chorobowe po ustaniu zatrudnienia

Jeśli w trakcie Twojej niezdolności do pracy umowa z pracodawcą wygasła lub została rozwiązana bez wypowiedzenia, nie musi to oznaczać utraty prawa do świadczenia. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia przysługuje, jeśli niezdolność do pracy trwała co najmniej 30 dni (bez przerwy) i powstała:

 • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
 • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby, której objawy ujawniają się po upływie 14 dni od zachorowania.

Tak wynika z informacji podanych na stronie psz.praca.gov.pl.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

Jeśli Twoja niezdolność do pełnienia obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy albo w drodze do/z pracy, masz prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy. Świadczenie przysługuje od chwili, gdy pracodawca zgłosi Cię do ubezpieczenia wypadkowego.

Chorobowe ZUS – najważniejsze informacje znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 06.01.2019
  Pobyt w szpitalu? Sprawdź, jaka wypłata Ci przysługuje

  Zasiłek chorobowy za okres hospitalizacji wynosi zwykle 70% wynagrodzenia. Masz prawo do świadczenia w wymiarze 100% pensji, jeśli na przykład choroba przypada w okresie ciąży albo wtedy, gdy niezdolność do wykonywania obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy.   

 • 25.08.2017
  Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika?

  Istnieją dwa świadczenia, które możesz otrzymywać w trakcie czasowej niezdolności do pracy: wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Sprawdź ich wysokość oraz reguły wypłacania. Dowiedz się, kiedy, komu i na jakich zasadach przysługuje prawo do świadczeń chorobowych.

06.01.2019
Pobyt w szpitalu? Sprawdź, jaka wypłata Ci przysługuje

Zasiłek chorobowy za okres hospitalizacji wynosi zwykle 70% wynagrodzenia. Masz prawo do świadczenia w wymiarze 100% pensji, jeśli na przykład choroba przypada w okresie ciąży albo wtedy, gdy niezdolność do wykonywania obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy.   

25.08.2017
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika?

Istnieją dwa świadczenia, które możesz otrzymywać w trakcie czasowej niezdolności do pracy: wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Sprawdź ich wysokość oraz reguły wypłacania. Dowiedz się, kiedy, komu i na jakich zasadach przysługuje prawo do świadczeń chorobowych.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 29.07.2020
  Kiedy przysługuje dodatkowy dzień wolny za sobotę, niedzielę lub święto?

  Sporadycznie jesteś potrzebny swojemu szefowi w dzień ustawowo wolny od pracy? A może wykonujesz zawód, który regularnie wymaga realizowania obowiązków także w weekendy i święta? Dowiedz się, jakie przywileje przysługują Ci w związku z tym, a także sprawdź swoje prawa w sytuacji, gdy święto wypada w niedzielę.

 • 06.04.2020
  Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – co warto wiedzieć?

  Podatek dochodowy od osób fizycznych należy do grupy podatków opłacanych przez Polaków. W ostatnim czasie zmianie uległa skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Na początku sierpnia 2019 roku wprowadzono także ulgę dla osób poniżej 26. roku życia. Młodzi pracownicy - w niektórych przypadkach - nie muszą odprowadzać podatku dochodowego.

29.07.2020
Kiedy przysługuje dodatkowy dzień wolny za sobotę, niedzielę lub święto?

Sporadycznie jesteś potrzebny swojemu szefowi w dzień ustawowo wolny od pracy? A może wykonujesz zawód, który regularnie wymaga realizowania obowiązków także w weekendy i święta? Dowiedz się, jakie przywileje przysługują Ci w związku z tym, a także sprawdź swoje prawa w sytuacji, gdy święto wypada w niedzielę.

06.04.2020
Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – co warto wiedzieć?

Podatek dochodowy od osób fizycznych należy do grupy podatków opłacanych przez Polaków. W ostatnim czasie zmianie uległa skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Na początku sierpnia 2019 roku wprowadzono także ulgę dla osób poniżej 26. roku życia. Młodzi pracownicy - w niektórych przypadkach - nie muszą odprowadzać podatku dochodowego.