Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.

Z artykułu dowiesz się:

 • kiedy należy Ci się ubezpieczenie chorobowe bez okresu oczekiwania,
 • czym różni się wynagrodzenie chorobowe od zasiłku chorobowego,
 • jak przebiega wyliczenie wynagrodzenia chorobowego,
 • ile wynosi zasiłek chorobowy,
 • jakie składki od wynagrodzenia chorobowego trafiają do ZUS-u i kiedy ZUS płaci za chorobowe,
 • ile wynosi okres zasiłku chorobowego,
 • jak wygląda wynagrodzenie chorobowe w zależności od rodzaju umowy,
 • jak otrzymać zasiłek chorobowy na dziecko,
 • czy przysługuje Ci wynagrodzenie chorobowe po zwolnieniu,
 • jak wygląda wypłata wynagrodzenia chorobowego po wypadku przy pracy.

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę. Nabywamy do niego prawo po upływie okresu wyczekiwania – czasu obowiązkowego, nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Okres wyczekiwania wynosi 30 dni, jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, lub 90 dni, gdy podpisaliśmy umowę-zlecenie. Okresy ubezpieczenia sumują się, jeśli przerwa między nimi nie była dłuższa niż 30 dni. Chorobowe płatne przysługuje nam za każdy dzień niezdolności do pracy, także wolny.

Chorobowe w pierwszym miesiącu pracy

Co jeśli chorujesz, ale podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 30 albo 90 dni? Możesz liczyć na świadczenia, ale tylko w sytuacjach określonych w przepisach. Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie ZUS wynagrodzenie i zasiłek chorobowy mogą przysługiwać Ci tylko wtedy, gdy:

 • jesteś absolwentem szkoły lub szkoły wyższej i zostałeś objęty ubezpieczeniem w ciągu 90 dni od daty ukończenia szkoły albo uzyskania dyplomu ukończenia studiów,
 • podlegasz ubezpieczeniu (nie ma znaczenia, jak długo), a Twój zły stan zdrowia stanowi wynik wypadku przy pracy albo w drodze do/z pracy,
 • obowiązkowo podlegasz ubezpieczeniu i posiadasz co najmniej 10-letni udokumentowany okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
 • jesteś posłem albo senatorem i przystąpiłeś do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji,
 • jesteś funkcjonariuszem Służby Celnej, który przyjął propozycję pracy i stał się pracownikiem w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

Co to jest wynagrodzenie chorobowe i czym się różni od zasiłku chorobowego?

Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która obowiązkowo podlega ubezpieczeniu chorobowemu, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80% wynagrodzenia. Tę kwotę otrzymamy, gdy lekarz wystawił zwolnienie ze względu na:

 • chorobę,
 • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną.

Przepisy określają minimalny wymiar świadczenia – pracodawca może zwiększyć jego wysokość. Wynagrodzenie chorobowe wynosi 100% pensji, jeśli niezdolność do pracy:

 • przypada w okresie ciąży
 • jest spowodowana wypadkiem przy pracy (albo w drodze do/z pracy)
 • ma związek z oddawaniem tkanek, komórek lub narządów.

Kto wypłaca chorobowe? Przez 33 dni wynagrodzenie za czas choroby wypłaca pracodawca (w przypadku osób po 50. roku życia – przez 14 dni). Od 34. (lub 15.) dnia niezdolności do pracy pacjent otrzymuje zasiłek chorobowy. Więcej dowiesz się z zakładki o zwolnieniu chorobowym pracownika na stronie: biznes.gov.pl.

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Aby obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego, odliczamy od kwoty pensji brutto składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe – łącznie 13,71%. Za każdy dzień niezdolności do pracy przysługuje nam 1/30 podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Podstawę pensji, pomniejszoną o wysokość składek, dzielimy przez 30 – niezależnie od tego, ile dni ma dany miesiąc. Uzyskany wynik mnożymy przez liczbę dni kalendarzowych, w trakcie których trwała niezdolność do pracy. Bierzemy pod uwagę również niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy. Następnie mnożymy uzyskany wynik przez procent, w zależności od przyczyny powstania nieobecności w pracy (np. dla zwolnienia ze względu na grypę będzie to 80%, w przypadku choroby w trakcie ciąży – 100%). Po wykonaniu powyższych działań otrzymujemy wynagrodzenie chorobowe.

Narzędziem pomocnym w dokonywaniu obliczeń jest kalkulator chorobowy Pracuj.pl. Dzięki niemu możemy szybko określić, jaka część pensji przysługuje nam za okres niezdolności do pracy, który wynosił nie więcej niż 33 dni.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe – przykład

Jeśli niezdolność do pracy trwała przez część miesiąca, a pozostałą część pracownik spędził w firmie, obliczanie chorobowego może sprawiać trudności. Na stronie biznes.gov.pl znajduje się przykładowe wyliczenie chorobowego, na którym warto się wzorować:

Pracownik był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) od 12 stycznia 2018 r. Wynagrodzenie miesięczne pracownika określone w umowie o pracę wynosi 2500 zł i jest wypłacane do 29 dnia miesiąca. Wskutek choroby w dniach 1-10 lutego 2018 r. (łącznie 10 dni) pracownik był niezdolny do pracy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (stanowiące podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego) ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy przez liczbę przyjętych miesięcy.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego, podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby stanowi wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc.

Podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego za 1 dzień niezdolności do pracy jest 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego jego podstawę wymiaru.

Aby ustalić wynagrodzenie za okres choroby, należy:

 1. Obliczyć podstawę wymiaru zasiłku

Suma wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy / 12 = (przykładowo) 2500 zł brutto

 1. Ustalić kwotę przysługującą za jeden dzień choroby

2500 zł × 13,71% (wymiar składek na ubezpieczenie społeczne) = 2157,25 zł

2157,25 zł / 30 = 71,91 zł

71,91 zł × 0,8 = 57,53 zł – wynagrodzenie za dzień choroby

 1. Określić wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy

57,53 zł × 10 (liczba dni choroby) = 575,3 zł

Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

Wysokość zasiłku chorobowego

Wymiar zasiłku odpowiada wysokości wynagrodzenia przysługującego za czas niezdolności do pracy. Warto wiedzieć, że chorobowe za pobyt w szpitalu jest nieco niższe i wynosi 70% pensji (art. 11 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Podstawa do chorobowego to przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane:

 • za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy,
 • za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, jeśli zatrudniony podlega ubezpieczeniu krócej niż rok.

Tak wynika z informacji podanych na stronie ZUS.

Składki od ubezpieczenia chorobowego

Prawo do zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia ma osoba, która opłaca składkę na ubezpieczenie choroboweSkładka chorobowa wynosi 2,45% pensji brutto i jest w całości opłacana z wynagrodzenia pracownika.

Obowiązek podlegania ubezpieczeniu chorobowemu dotyczy m.in:

 • pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę),
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osób odbywających służbę zastępczą.

Możesz być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, jeśli obowiązkowo podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, ponieważ:

 • wykonujesz pracę nakładczą,
 • wykonujesz pracę na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub współpracujesz przy wykonywaniu tych umów,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz przy tej działalności,
 • pracujesz odpłatnie na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • jesteś osobą duchowną,
 • jesteś doktorantem, który otrzymuje stypendium doktoranckie.

Tak wynika z informacji podanych na stronie ZUS.

Dobrowolnym ubezpieczeniem będziesz objęty od dnia, który wskażesz we wniosku. Dzień ten nie może być jednak wcześniejszy od dnia, w którym złożysz ten wniosek do ZUS.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe danej osoby nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 10. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dowiedz się, ile pracodawca może potrącić z pensji… nawet bez Twojej zgody

Zasiłek chorobowy – jak obliczyć liczbę dni okresu zasiłku?

Zgodnie z art. 8 tzw. ustawy zasiłkowej okres zasiłkowy wynosi maksymalnie 182 dni. Jeśli jednak niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży lub została spowodowana gruźlicą, pobieranie zasiłku wydłuża się maksymalnie do 270 dni. Po upływie tego czasu osoba ubezpieczona może wnioskować o świadczenie rehabilitacyjne (art. 18 tzw. ustawy zasiłkowej). Przysługuje ono maksymalnie przez 12 miesięcy. Mogą na nie liczyć wyłącznie osoby, które:

 • pobierały zasiłek chorobowy,
 • mimo leczenia ciągle nie są zdolne do pracy,
 • dzięki dalszemu leczeniu i rehabilitacji mają szansę odzyskać zdolność do pracy,
 • mają prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Konieczne jest spełnienie wszystkich warunków. Więcej informacji na stronie obywatel.gov.pl.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Wypłata zasiłku chorobowego stanowi obowiązek pracodawcy, jeśli zgłosił on do ubezpieczenia więcej niż 20 osób. Oddziały ZUS wypłacają świadczenie osobom, które:

 • są zatrudnione w firmie, gdzie do ubezpieczenia zgłoszono nie więcej niż 20 pracowników,
 • prowadzą działalność gospodarczą,
 • są duchownymi,
 • są uprawnione do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
 • podlegają w Polsce ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy.

Ile czasu ma ZUS na wypłatę chorobowego? Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy trwa 30 dni (przy ubezpieczeniu obowiązkowym) lub 90 dni (przy dobrowolnym ubezpieczeniu).

Tak wynika z danych dostępnych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wynagrodzenie chorobowe a rodzaj umowy

Obowiązek i możliwość przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego zależą od rodzaju umowy, na podstawie której wykonujesz obowiązki:

 • Umowa o pracę

Pracownik etatowy obowiązkowo podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Po upływie 30-dniowego okresu wyczekiwania zyskuje prawo do świadczeń.

Umowa na czas nieokreślony w pytaniach i odpowiedziach

 • Umowa-zlecenie

Ubezpieczenie chorobowe na zleceniu jest dobrowolne. Jeśli chcesz mu podlegać, wnioskuj u zleceniodawcy o to, by zgłosił Cię do ZUS. Świadczenie chorobowe na umowie-zleceniu zaczyna przysługiwać po 90 dniach.

 • Umowa o dzieło

Wynagrodzenie uzyskane z tytułu umowy o dzieło może być ozusowane tylko wtedy, gdy zawarłeś z pracodawcą dodatkowy kontrakt. W innych przypadkach dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Jaka podstawa do zasiłku chorobowego na dziecko?

W czasie, gdy pracownik jest niezdolny do pracy, przysługuje mu zasiłek chorobowy ZUS. W razie choroby dziecka i konieczności zapewnienia mu opieki zatrudniony zyskuje prawo do zasiłku opiekuńczego. Świadczenie przysługuje nie tylko osobom, które obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu, ale również tym, które opłacają składkę dobrowolnie. Tak wynika z informacji podanych na stronie obywatel.gov.pl.

Chorobowe po ustaniu zatrudnienia

Jeśli w trakcie Twojej niezdolności do pracy umowa z pracodawcą wygasła lub została rozwiązana bez wypowiedzenia, nie musi to oznaczać utraty prawa do świadczenia. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia przysługuje, jeśli niezdolność do pracy trwała co najmniej 30 dni (bez przerwy) i powstała:

 • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
 • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby, której objawy ujawniają się po upływie 14 dni od zachorowania.

Tak wynika z informacji podanych na stronie psz.praca.gov.pl.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

Jeśli Twoja niezdolność do pełnienia obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy albo w drodze do/z pracy, masz prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy. Świadczenie przysługuje od chwili, gdy pracodawca zgłosi Cię do ubezpieczenia wypadkowego.

Najważniejsze informacje znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 06.01.2019
  Pobyt w szpitalu? Sprawdź, jaka wypłata Ci przysługuje

  Zasiłek chorobowy za okres hospitalizacji wynosi zwykle 70% wynagrodzenia. Masz prawo do świadczenia w wymiarze 100% pensji, jeśli na przykład choroba przypada w okresie ciąży albo wtedy, gdy niezdolność do wykonywania obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy.   

 • 25.08.2017
  Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika?

  Istnieją dwa świadczenia, które możesz otrzymywać w trakcie czasowej niezdolności do pracy: wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Sprawdź ich wysokość oraz reguły wypłacania. Dowiedz się, kiedy, komu i na jakich zasadach przysługuje prawo do świadczeń chorobowych.

06.01.2019
Pobyt w szpitalu? Sprawdź, jaka wypłata Ci przysługuje

Zasiłek chorobowy za okres hospitalizacji wynosi zwykle 70% wynagrodzenia. Masz prawo do świadczenia w wymiarze 100% pensji, jeśli na przykład choroba przypada w okresie ciąży albo wtedy, gdy niezdolność do wykonywania obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy.   

25.08.2017
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika?

Istnieją dwa świadczenia, które możesz otrzymywać w trakcie czasowej niezdolności do pracy: wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Sprawdź ich wysokość oraz reguły wypłacania. Dowiedz się, kiedy, komu i na jakich zasadach przysługuje prawo do świadczeń chorobowych.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 23.11.2020
  Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie za zakaz konkurencji przysługuje pracownikowi?

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

 • 18.11.2020
  Premia uznaniowa a chorobowe – wpływ dodatkowych pieniędzy na wysokość zasiłku

  Jeśli jesteś zatrudniony i ubezpieczony, ale czasowo niezdolny do pracy, przysługują Ci wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Ich podstawa zależy od wysokości Twojego wynagrodzenia. A ono składa się ze stałych oraz zmiennych elementów. Jeśli pensja co miesiąc wynosi tyle samo, rachunek jest prosty. Schody zaczynają się, gdy do stałej kwoty dojdzie niespodziewany bonus od szefa. Sprawdź, czy premia uznaniowa wchodzi do podstawy chorobowego.

 • 17.11.2020
  Zaświadczenie o zarobkach – do czego jest potrzebne i jak je uzyskać?

  Najczęściej pracownicy pobierają zaświadczenie o zarobkach do kredytu – ponieważ jest ono dowodem możliwości spłaty danej należności. Ale to nie jedyna sytuacja, w której taki dokument może być Ci potrzebny. Przeczytaj, kiedy i gdzie zgłosić się po zaświadczenie, oraz sprawdź, co powinno zawierać.

23.11.2020
Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie za zakaz konkurencji przysługuje pracownikowi?

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

18.11.2020
Premia uznaniowa a chorobowe – wpływ dodatkowych pieniędzy na wysokość zasiłku

Jeśli jesteś zatrudniony i ubezpieczony, ale czasowo niezdolny do pracy, przysługują Ci wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Ich podstawa zależy od wysokości Twojego wynagrodzenia. A ono składa się ze stałych oraz zmiennych elementów. Jeśli pensja co miesiąc wynosi tyle samo, rachunek jest prosty. Schody zaczynają się, gdy do stałej kwoty dojdzie niespodziewany bonus od szefa. Sprawdź, czy premia uznaniowa wchodzi do podstawy chorobowego.

17.11.2020
Zaświadczenie o zarobkach – do czego jest potrzebne i jak je uzyskać?

Najczęściej pracownicy pobierają zaświadczenie o zarobkach do kredytu – ponieważ jest ono dowodem możliwości spłaty danej należności. Ale to nie jedyna sytuacja, w której taki dokument może być Ci potrzebny. Przeczytaj, kiedy i gdzie zgłosić się po zaświadczenie, oraz sprawdź, co powinno zawierać.