Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Grupa Pracuj

Istnieją dwa świadczenia, które możesz otrzymywać w trakcie czasowej niezdolności do pracy: wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Sprawdź ich wysokość oraz reguły wypłacania. Dowiedz się, kiedy, komu i na jakich zasadach przysługuje prawo do świadczeń chorobowych.

Podstawa prawna

Zasady wypłacania wynagrodzenia chorobowego zostały określone w kodeksie pracy. W art. 92. par. 1. czytamy, że przysługuje ono pracownikom w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli zaistniała ona na skutek:

 • choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną”,
 • wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży”,
 • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów”.

Innym rodzajem świadczenia jest zasiłek chorobowy. W kodeksie pracy pojawia się wzmianka na jego temat. Zasady, zgodnie z którymi wypłaca się zasiłek, określa Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999r. (Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 636, rozdz.2 , art. 4-17).

 

Kiedy wynagrodzenie chorobowe, a kiedy zasiłek?

Przed nabyciem prawa do zasiłku chorobowego pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Wypłacane jest przez 33 dni niezdolności do pracy, w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia – za każdy dzień, nie wyłączając dni wolnych. Od 34. dnia zyskujemy prawo do pobierania zasiłku chorobowego, wypłacanego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Z 2005 r. Nr 31, poz. 267). Pracownik, u którego przyczyną niezdolności do pracy stała się choroba zawodowa lub wypadek przy pracy, nabywa prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru już od pierwszego dnia.

 

Kto wypłaca wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Do wypłacania wynagrodzenia chorobowego zobligowany jest zatrudniający. Zasiłek chorobowy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub uprawniony pracodawca – taki, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób.

 

Kalkulator chorobowego

Wysokość zasiłku oraz wynagrodzenia chorobowego określana jest według jednakowych zasad i zależy od powodu niezdolności do pracy. Pracownik ma prawo do świadczenia w wymiarze:

 • 100% miesięcznego wynagrodzenia – gdy niezdolność do pracy jest skutkiem choroby przypadającej w okresie ciąży;
 • 80% miesięcznego wynagrodzenia – gdy niezdolność do pracy jest skutkiem choroby;
 • 70% miesięcznego wynagrodzenia – gdy okres hospitalizacji pracownika przekracza 33 dni.

 

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy i personalny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 01.02.2018
  Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie – co warto wiedzieć?

  Zleceniobiorca, który podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 90 dni, zyskuje prawo do zasiłku chorobowego i do świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego ze środków ZUS. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy przysługują od pierwszego dnia ubezpieczenia.

 • 14.01.2018
  Na czym polega praca pośrednika nieruchomości?

  Osoba pośrednicząca w sprzedaży nieruchomości musi znać potrzeby swoich klientów – zarówno tych, którzy sprzedają, jak i tych, którzy kupują mieszkanie, dom czy lokal usługowy. To praca, która polega na wyszukiwaniu ofert spełniających oczekiwania konkretnej osoby lub firmy.

 • 06.01.2018
  Godziwe wynagrodzenie za pracę – co to oznacza?

  Wymiar płacy musi być adekwatny do rodzaju i ilości pracy, a także do jej jakości i kwalifikacji niezbędnych do jej wykonywania. Pensja powinna mieć godziwą wysokość, tzn. taką, która jest „właściwa, słuszna, rzetelna, uczciwa (…) i odpowiada kryteriom ustalania wysokości wynagrodzenia z art. 78 kodeksu pracy”. Godziwe wynagrodzenie wynosi co najmniej tyle, co najniższa pensja krajowa, której wymiar jest ustalany w każdym roku przez Radę Ministrów.

01.02.2018
Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie – co warto wiedzieć?

Zleceniobiorca, który podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 90 dni, zyskuje prawo do zasiłku chorobowego i do świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego ze środków ZUS. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy przysługują od pierwszego dnia ubezpieczenia.

14.01.2018
Na czym polega praca pośrednika nieruchomości?

Osoba pośrednicząca w sprzedaży nieruchomości musi znać potrzeby swoich klientów – zarówno tych, którzy sprzedają, jak i tych, którzy kupują mieszkanie, dom czy lokal usługowy. To praca, która polega na wyszukiwaniu ofert spełniających oczekiwania konkretnej osoby lub firmy.

06.01.2018
Godziwe wynagrodzenie za pracę – co to oznacza?

Wymiar płacy musi być adekwatny do rodzaju i ilości pracy, a także do jej jakości i kwalifikacji niezbędnych do jej wykonywania. Pensja powinna mieć godziwą wysokość, tzn. taką, która jest „właściwa, słuszna, rzetelna, uczciwa (…) i odpowiada kryteriom ustalania wysokości wynagrodzenia z art. 78 kodeksu pracy”. Godziwe wynagrodzenie wynosi co najmniej tyle, co najniższa pensja krajowa, której wymiar jest ustalany w każdym roku przez Radę Ministrów.