Jak obliczyć wynagrodzenie za przestój w pracy?

Wynagrodzenie przestojowe należy się pracownikowi wyłącznie wtedy, gdy przestój nie nastąpił z jego winy, ale np. ze względu na przerwę w dostawie prądu lub złą pogodę. W trakcie nieplanowanej przerwy w pracy pracodawca może skierować podwładnego do innych zadań. Wysokość przestojowego zależy od stawki osobistego zaszeregowania pracownika.   

Przestój – co to jest?

Przestojem nazywa się nieoczekiwaną przerwę w pracy, która została spowodowana przez czynniki zewnętrzne - niezależne od pracownika - albo nastąpiła z winy pracownika – umyślnej lub nieumyślnej. Zgodnie z art. 81 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141), wynagrodzenie za przestój należy się pracownikowi tylko wtedy, gdy:

  • nie ponosi winy za nieoczekiwaną przerwę;
  • był gotowy do wykonywania pracy;
  • nie mógł jej wykonywać z przyczyn zależnych od pracodawcy.

Stawka wynagrodzenia za przestój

Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia przestojowego znajdują się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r.: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960620289.  

Płaca ze przestój nie przysługuje zawsze, tak jak np. zapłata za nadgodziny. Pensja należy się wyłącznie wtedy, gdy przerwa w pracy nie nastąpiła z winy pracownika, ale ze względu na awarię prądu lub brak materiałów, których zapewnienie leżało w gestii pracodawcy. Za czas przestoju zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania (pensja zasadnicza), w wysokości wyrażonej stawką godzinową lub miesięczną. Kwota wynagrodzenia przestojowego nie może być niższa niż płaca minimalna.

W czasie przestoju pracodawca może skierować podwładnego do innej pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie w adekwatnej wysokości. Płaca nie powinna wynosić mniej niż wynagrodzenie za czas przestoju, które przysługuje danemu pracownikowi.

Sposób obliczania kwoty należnej za czas przestoju zależy od tego, jak jest wyrażona stawka wynikająca z osobistego zaszeregowania, tzn. pensja zasadnicza. Stawkę godzinową wystarczy pomnożyć przez czas trwania przerwy, określony w godzinach. Wysokość wynagrodzenia przestojowego - wynikającą ze stawki miesięcznej - oblicza się, dzieląc kwotę należną za miesiąc pracy przez liczbę godzin do przepracowania. Chodzi o godziny wynikające z wymiaru czasu pracy, a nie z grafiku. Uzyskaną stawkę godzinową mnoży się przez liczbę godzin przestoju.

Płaca za przestój spowodowany pogodą

Możliwość wykonywania niektórych prac, np. w rolnictwie lub w budownictwie, jest uzależniona od warunków atmosferycznych. Zła pogoda może stać się przyczyną przestoju, za który nie ponosi winy ani pracownik, ani pracodawca. Przyznanie wynagrodzenia zależy od regulacji wewnątrzzakładowych.   

Wynagrodzenie za czas przestoju a akordowy i prowizyjny system czasu pracy

Pracownikowi - wynagradzanemu prowizyjnie lub akordowo - za czas przestoju należy się płaca w wysokości 60% stawki. Przy obliczaniu stosuje się zasady obowiązujące przy określaniu wymiaru wynagrodzenia urlopowego (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014).