Jak powinna wyglądać poprawna umowa o dzieło?

Im precyzyjniej jest skonstruowana umowa, tym większa ochrona dla wykonawcy dzieła i dla zamawiającego. Dokument może stanowić podstawę dochodzenia roszczeń przed sądem, jeśli jedna strona nie wywiąże się z postanowień.

Podstawa prawna

Przepisy dotyczące umów o dzieło znajdują się w kodeksie cywilnym (art. 627-646). Umowy cywilnoprawne charakteryzują się m.in. tym, że ustawodawca nie określił dokładnie ich zawartości. Im precyzyjniej sformułujemy tekst, tym lepiej dla obu stron.

W umowie o dzieło wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dzieła, a zamawiający – do zapłacenia za nie. Przedmiotem porozumienia są czynności przynoszące konkretny skutek. Mogą być materialne lub niematerialne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za efekty swoich działań. Obie strony mają prawo do odstąpienia od umowy.      

Umowa o dzieło brutto-netto

Świadcząc pracę na podstawie umowy o dzieło, możemy otrzymać najwyższe wynagrodzenie netto w porównaniu z innymi umowami. Rodzaj porozumienia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dzieła nie stanowi tytułu do ubezpieczenia. Nie istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne ani składki zdrowotnej. Opłacamy tylko zaliczkę na podatek dochodowy.   

Umowa o dzieło – zawartość

Podstawowe elementy, jakie powinna zawierać umowa o dzieło, to:

1. Oznaczenie stron

Umowę o dzieło mogą zawrzeć zarówno dwie osoby fizyczne, jak i prowadzące działalność gospodarczą. Dane stron, które powinny pojawić się w dokumencie, to:

 • imiona i nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • imiona rodziców,
 • adresy zamieszkania,
 • numery dokumentów tożsamości,
 • numery PESEL,
 • nazwy firm,
 • numery NIP.

2. Przedmiot umowy

Istotne jest zawarcie w dokumencie dokładnego opisu dzieła, a także okoliczności jego powstawania. Dzięki temu możliwe będzie rozstrzygnięcie ewentualnych sporów, bez konieczności udawania się do sądu.

3. Wynagrodzenie

Wysokość płacy za wykonanie dzieła można określić na dwa sposoby:

 • ryczałtowo – wynagrodzenie ustalone z góry,
 • kosztorysowo – podstawę określenia wysokości wynagrodzenia stanowi spis zadań niezbędnych do wykonania dzieła oraz koszty związane z ich realizacją.

W dokumencie należy określić także termin i sposób płatności. Na wypadek odstąpienia od umowy przez zamawiającego, wykonawcy przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem dzieła.

4. Ustalenie terminu oddania dzieła

5. Przekazanie dzieła

Dostarczenie drukowanych materiałów, wysłanie efektów pracy e-mailem lub wgranie ich na serwer – warto określić w umowie nie tylko termin, ale i sposób przekazania dzieła zamawiającemu.

6. Inne ustalenia (ewentualnie)

Dodatkowe elementy umowy to np. termin dostarczenia materiałów przez zamawiającego lub akceptacja w trakcie realizacji dzieła. Uwzględnienie zatwierdzania efektów w trakcie realizacji jest ważne, gdy zamówienie ma być realizowane partiami. Warto określić w dokumencie:

 • kto zatwierdza wykonanie kolejnych zadań,
 • w jaki sposób,
 • w jakim terminie.

7. Odręczne podpisy

Umowa o dzieło może zostać zawarta ustnie. Forma pisemna jest wymagana m.in. przy przeniesieniu praw autorskich.