Jak wygląda zajęcie wynagrodzenia przez komornika?

Komornik może zająć część wynagrodzenia. Przesłanką do wszczęcia postępowania komorniczego jest złożenie wniosku przez wierzyciela. Z chwilą otrzymania wezwania od egzekutora pracownik traci prawo do części swojej pensji. Pracodawca przekazuje ją wierzycielowi lub komornikowi.  

Ochrona wynagrodzenia za pracę

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę powinien otrzymywać wynagrodzenie. Nie może z niego zrezygnować lub przekazać go innej osobie. Wynika to z art. 84 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Pracodawca odlicza od pensji brutto składki na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Dopuszczalne jest dokonywanie potrąceń z pensji. Zgodnie z art. 87 kodeksu pracy, od wynagrodzenia za pracę można odliczać:

 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 3. zaliczki pieniężne,
 4. kary pieniężne nakładane na postawie art. 108 kodeksu pracy.

Kodeks pracy określa granice potrąceń. W przypadku dokonywania egzekucji świadczeń alimentacyjnych - można obniżyć wynagrodzenie maksymalnie do 2/5 jego wysokości. W pozostałych przypadkach możliwe jest potrącenie połowy wynagrodzenia, ale tylko wtedy gdy pracownik otrzymuje pensję przekraczającą dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynika to z ustalonych części pensji wolnych od potrąceń, które wynoszą:  

 • minimalne wynagrodzenie za pracę (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy) – w przypadku należności egzekwowanych na pokrycie należności innych niż alimenty;
 • 75% płacy minimalnej netto – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych;
 • 90% płacy minimalnej netto – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kodeksu pracy.

Zajęcie pensji przez komornika

Zadłużony pracownik może spodziewać się interwencji komornika i utraty części wynagrodzenia na rzecz wierzycieli. Funkcjonariusz publiczny, jakim jest komornik, musi przestrzegać przepisów zawartych w kodeksie postępowania cywilnego (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296). We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i w wezwaniu do zapłaty należy określić dług będący przedmiotem egzekucji. W przeciwnym razie nie można wszcząć postępowania. Od chwili otrzymania wezwania komorniczego, pracownik traci prawo do części swojego wynagrodzenia. W takiej sytuacji obowiązkiem pracodawcy jest przekazywanie potrącanych kwot wierzycielowi lub przekazywanie zajętej części pensji komornikowi. Do zobowiązań zatrudniającego należy również:

 • dostarczenie zestawienia pensji pracownika za 3 miesiące poprzedzające wszczęcie postępowania komorniczego,
 • określenie kwot oraz terminów przekazywania zajętych środków wierzycielowi lub komornikowi,
 • złożenie oświadczenia o rodzaju przeszkód uniemożliwiających wypłatę wynagrodzenia,
 • przekazanie komornikowi informacji dotyczących roszczeń przedstawianych przez innych wierzycieli.

Kalkulator brutto-netto – jak obliczyć wysokość wynagrodzenia przed potrąceniem?

Aby dokonać potrącenia z pensji, należy najpierw odliczyć od wynagrodzenia brutto składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Aby szybko dokonać obliczeń lub sprawdzić otrzymany wynik, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.