Jakie dowody mogą usprawiedliwić nieobecność w pracy? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Nieobecność pracownicza może być usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona. Jeśli przedstawimy pracodawcy zaświadczenie lekarskie, absencja wynikająca z przebytej choroby będzie usprawiedliwiona. Podobny skutek przyniesie przedłożenie oświadczenia o chorobie opiekuna dziecka, w wyniku czego pracownik nie mógł stawić się w pracy. O tym, co uznawane jest za usprawiedliwioną absencję, mówi rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Absencja – co to jest?

Absencja to nieobecność pracownika w pracy. Wyróżnia się absencję usprawiedliwioną, a także nieusprawiedliwioną. Nieobecność przyczynia się do zmniejszenia ilości czasu pracy. Z reguły jest ona niekorzystna dla pracodawcy – jeżeli pracownik nie wykona swoich obowiązków z powodu nieobecności, może to prowadzić m.in. do opóźnień w realizacji projektów. 

W jaki sposób można usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy?

Dowodami usprawiedliwiającymi absencję są:

 • zaświadczenie lekarskie,
 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych (w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami),
 • oświadczenie pracownika, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania  przez pracownika opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, m.in. z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, żłobka czy przedszkola, do którego uczęszcza dziecko,
 • oświadczenie pracownika o chorobie niani albo dziennego opiekuna (stan zdrowia uniemożliwiający pracę musi być potwierdzony poprzez zaświadczenie lekarskie),
 • imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia w charakterze strony lub świadka, wystawione np. przez sąd czy policję,
 • oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych. Jeśli od jej zakończenia do rozpoczęcia pracy upłynęło mniej niż 8 godzin i pracownik nie mógł odpowiednio wypocząć, wówczas jego nieobecność w pracy zostanie usprawiedliwiona. 

Źródło: § 3 pierwszego rozdziału rozporządzenia dotyczącego usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Zwolnienie lekarskie a prawa pracownika

Powiadomienie pracodawcy o nieobecności w pracy

Jeżeli przyczyna nieobecności jest wiadoma lub możliwa do przewidzenia, pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie oraz przewidywanym okresie absencji. W przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy pracownik ma obowiązek jak najszybciej powiadomić pracodawcę o powodzie nieobecności, a także przewidywanym czasie jej trwania. Nie może to jednak mieć miejsca później niż w drugim dniu absencji. Sposób zawiadomienia pracodawcy o nieobecności może być określony w przepisach prawa pracy obowiązujących u danego pracodawcy. Jeżeli tak nie jest, pracownik może dokonać zawiadomienia osobiście lub za pośrednictwem innej osoby. Może to zrobić telefonicznie albo za pomocą innego środka łączności. Dozwolona jest również droga pocztowa – w takim przypadku za datę zawiadomienia uznaje się datę stempla pocztowego. Regulacje te wynikają z § 2 ust. 1-2 rozdziału pierwszego rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Nieobecność w pracy - ABC

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 04.11.2017
  Jak usprawiedliwiać nieobecności w pracy?

  Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może pociągać za sobą poważne konsekwencje – ze zwolnieniem dyscyplinarnym włącznie. Aby uzasadnić absencję, musimy poinformować pracodawcę o jej przyczynie i przewidywanym czasie trwania. Możemy zrobić to osobiście, za pośrednictwem innej osoby, telefonicznie, mailowo lub listownie, chyba że regulacje wewnątrzzakładowe stanowią inaczej.  

04.11.2017
Jak usprawiedliwiać nieobecności w pracy?

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może pociągać za sobą poważne konsekwencje – ze zwolnieniem dyscyplinarnym włącznie. Aby uzasadnić absencję, musimy poinformować pracodawcę o jej przyczynie i przewidywanym czasie trwania. Możemy zrobić to osobiście, za pośrednictwem innej osoby, telefonicznie, mailowo lub listownie, chyba że regulacje wewnątrzzakładowe stanowią inaczej.  

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 06.04.2020
  Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – co warto wiedzieć?

  Podatek dochodowy od osób fizycznych należy do grupy podatków opłacanych przez Polaków. W ostatnim czasie zmianie uległa skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Na początku sierpnia 2019 roku wprowadzono także ulgę dla osób poniżej 26. roku życia. Młodzi pracownicy - w niektórych przypadkach - nie muszą odprowadzać podatku dochodowego.

 • 06.04.2020
  Home office a nadgodziny – poznaj kluczowe zasady

  Coraz więcej pracodawców umożliwia swoim pracownikom przynajmniej częściowe wykonywanie obowiązków zawodowych w domu. Takie rozwiązanie jak praca zdalna wiąże się jednak z pewnymi wątpliwościami właścicieli firm i zatrudnionych osób. Jak wygląda ewidencja czasu pracy w przypadku home office? Jak rozliczać nadgodziny? Warto poznać najważniejsze zasady!

06.04.2020
Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – co warto wiedzieć?

Podatek dochodowy od osób fizycznych należy do grupy podatków opłacanych przez Polaków. W ostatnim czasie zmianie uległa skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Na początku sierpnia 2019 roku wprowadzono także ulgę dla osób poniżej 26. roku życia. Młodzi pracownicy - w niektórych przypadkach - nie muszą odprowadzać podatku dochodowego.

06.04.2020
Home office a nadgodziny – poznaj kluczowe zasady

Coraz więcej pracodawców umożliwia swoim pracownikom przynajmniej częściowe wykonywanie obowiązków zawodowych w domu. Takie rozwiązanie jak praca zdalna wiąże się jednak z pewnymi wątpliwościami właścicieli firm i zatrudnionych osób. Jak wygląda ewidencja czasu pracy w przypadku home office? Jak rozliczać nadgodziny? Warto poznać najważniejsze zasady!