Jakie dowody mogą usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Nieobecność pracownicza może być usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona. Jeśli przedstawimy pracodawcy zaświadczenie lekarskie, absencja wynikająca z przebytej choroby będzie usprawiedliwiona. Podobny skutek przyniesie przedłożenie oświadczenia o chorobie opiekuna dziecka, w wyniku czego pracownik nie mógł stawić się w pracy. O tym, co uznawane jest za usprawiedliwioną absencję, mówi rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Absencja – co to jest?

Absencja to nieobecność pracownika w pracy. Wyróżnia się absencję usprawiedliwioną, a także nieusprawiedliwioną. Nieobecność przyczynia się do zmniejszenia ilości czasu pracy. Z reguły jest ona niekorzystna dla pracodawcy – jeżeli pracownik nie wykona swoich obowiązków z powodu nieobecności, może to prowadzić m.in. do opóźnień w realizacji projektów. 

W jaki sposób można usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy?

Dowodami usprawiedliwiającymi absencję są:

  • zaświadczenie lekarskie,
  • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych (w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami),
  • oświadczenie pracownika, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania  przez pracownika opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, m.in. z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, żłobka czy przedszkola, do którego uczęszcza dziecko,
  • oświadczenie pracownika o chorobie niani albo dziennego opiekuna (stan zdrowia uniemożliwiający pracę musi być potwierdzony poprzez zaświadczenie lekarskie),
  • imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia w charakterze strony lub świadka, wystawione np. przez sąd czy policję,
  • oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych. Jeśli od jej zakończenia do rozpoczęcia pracy upłynęło mniej niż 8 godzin i pracownik nie mógł odpowiednio wypocząć, wówczas jego nieobecność w pracy zostanie usprawiedliwiona. 

Źródło: § 3 pierwszego rozdziału rozporządzenia dotyczącego usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Zwolnienie lekarskie a prawa pracownika

Powiadomienie pracodawcy o nieobecności w pracy

Jeżeli przyczyna nieobecności jest wiadoma lub możliwa do przewidzenia, pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie oraz przewidywanym okresie absencji. W przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy pracownik ma obowiązek jak najszybciej powiadomić pracodawcę o powodzie nieobecności, a także przewidywanym czasie jej trwania. Nie może to jednak mieć miejsca później niż w drugim dniu absencji. Sposób zawiadomienia pracodawcy o nieobecności może być określony w przepisach prawa pracy obowiązujących u danego pracodawcy. Jeżeli tak nie jest, pracownik może dokonać zawiadomienia osobiście lub za pośrednictwem innej osoby. Może to zrobić telefonicznie albo za pomocą innego środka łączności. Dozwolona jest również droga pocztowa – w takim przypadku za datę zawiadomienia uznaje się datę stempla pocztowego. Regulacje te wynikają z § 2 ust. 1-2 rozdziału pierwszego rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Nieobecność w pracy - ABC