Umowa o dzieło – podatki i składki - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. Najczęściej podpisywana jest przez osoby pracujące w tzw. wolnych zawodach, które wykonują różne zadania dla jednego lub więcej zamawiających. Zawierając umowę o dzieło, zamawiający nie ma obowiązku wpłacania składek na rzecz wykonawcy dzieła – osoby fizycznej. Musi jednak wpłacić zaliczki na poczet podatku dochodowego. Wykonawca dzieła może natomiast samodzielnie się ubezpieczyć, a jego przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych: według podatku 18% lub 32% po przekroczeniu wyznaczonego progu.  

Co to jest umowa o dzieło?

Kodeks cywilny w art. 627 (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093) określa podmioty i przedmiot umowy o dzieło. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w umowie o dzieło do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia

Zgodnie z literaturą oraz orzecznictwem sądowym uznaje się, że w wyniku zawarcia umowy o dzieło powstaje tzw. zobowiązanie rezultatu. Istotą dzieła wykonawcy jest nie samo działanie, ale konkretny jego rezultat w umówionej postaci. Dzieło może mieć postać materialną lub niematerialną, musi mieć indywidualny charakter oraz odpowiadać osobistym potrzebom zamawiającego

Umowa o dzieło – obowiązki pracodawcy

Podstawowe cechy umowy o dzieło:

 • dobrowolność w kwestii wyboru miejsca i czasu pracy,
 • brak nadzoru ze strony zamawiającego,
 • prawo do odstąpienia od umowy bez konsekwencji,
 • brak urlopu i płatnego chorobowego,
 • brak prawa do emerytury.

Umowa o dzieło – na co zwrócić uwagę?

Umowa o dzieło – jakie podatki?

Zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wykonywania dzieła zamawiający może odliczyć na dwa sposoby:

 • zryczałtowany podatek dochodowy 18% odliczony od przychodu niepomniejszonego o koszty jego uzyskania – gdy wynagrodzenie z racji umowy o dzieło nie przekracza 200 zł, a stroną umowy nie jest pracownik. Ta forma opodatkowania nie wymaga ujęcia w zeznaniu podatkowym, dlatego wykonujący dzieło nie otrzyma PIT-11;
 • zaliczka w wysokości 18% kwoty dochodu uzyskanego przez wykonawcę dzieła – gdy wynagrodzenie z racji umowy przekracza 200 zł. Dochód osoby wykonującej dzieło to różnica przychodu (z wyłączeniem odliczeń zwolnionych z opodatkowania) i kosztów uzyskania przychodu w postaci zryczałtowanych 20% od przychodu. W tym wypadku zamawiający wystawia PIT-11 i przesyła go do urzędu skarbowego oraz wykonawcy dzieła

Osoba fizyczna rozliczając się z przychodów z umowy o dzieło wypełnia roczne zeznanie podatkowe PIT-37. Kwotę umieszcza się w rubryce, w której podaje się przychody uzyskiwane osobiście. Jeśli wykonawca dzieła podpisał więcej niż jedną umowę tego typu w ciągu danego roku podatkowego, sumuje wszystkie kwoty i ujmuje jako jedną w tej rubryce. 

Jeśli podatnik jednocześnie wykonuje obowiązki zawodowe z tytułu stosunku pracy oraz rozlicza się z przychodów z umowy o dzieło, przychód z pierwszego znajduje się w rubryce przeznaczonej na rozliczenie podatkowe należności wynikających ze stosunku pracy. Przychody z umowy o dzieło podaje się natomiast w rubryce przeznaczonej dla przychodów uzyskiwanych osobiście. W tej samej rubryce umieszcza również przychody z umowy-zlecenia.

Jeśli podpisana została umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, podatnik uzupełnia w PIT-37 również rubrykę przeznaczoną na ich rozliczenie. Umieszcza się w niej kwotę z formularza PIT-11 otrzymanego od zamawiającego. 

Umowa o dzieło – podatki 2019 dla osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą

W przypadku podpisywania umowy z wykonawcą prowadzącym własną działalność gospodarczą potrzebne jest stosowne oświadczenie wykonawcy. Należy je złożyć osobie zamawiającej dzieło. Dzięki temu zamawiający nie odprowadza należnych fiskusowi zaliczek na poczet podatku dochodowego. 

W tym przypadku wykonujący dzieło rozlicza się samodzielnie z urzędem skarbowym. Ujmuje przychody z tytułu umowy o dzieło w rubryce przeznaczonej na rozliczenie innych źródeł przychodu. Dla osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą odpowiednimi formularzami zeznań podatkowych są:

 • PIT-36 – przy zasadach ogólnych opodatkowania,
 • PIT-36L – przy podatku liniowym,
 • PIT-28 – przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według karty podatkowej, nie muszą składać zeznania podatkowego

Umowa o dzieło – kto płaci podatki, jeśli zawarta jest między osobami fizycznymi? 

Umowa o dzieło może być także zawarta między stronami będącymi osobami fizycznymi nieprowadzącymi pozarolniczej działalności gospodarczej. W tym przypadku wynagrodzenie wypłacane jest według wartości brutto. Zamawiający dzieło nie odprowadza żadnych zaliczek, bowiem obowiązek ich odprowadzenia spoczywa na wykonawcy. Wpłaca on należny urzędowi skarbowemu podatek w momencie złożenia formularza PIT do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym osiągnął dochód. Może również wpłacać samodzielnie miesięczne zaliczki na PIT na rachunek urzędu skarbowego do 20. dnia następnego miesiąca po otrzymaniu wynagrodzenia

W przypadku umowy o dzieło podpisanej między osobami fizycznymi przychody z niej należy wpisać w rubryce dotyczącej innych źródeł dochodu. Mowa o nich w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o PIT (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf). 

Osoba fizyczna wykonująca zlecenie z racji umowy o dzieło ma prawo zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu. Dotyczy to przypadków, w których umowa zawiera przeniesienie praw autorskich, a zawód wykonującego dzieło znajduje się na liście profesji uprawnionych do 50% kosztów autorskich. Jeśli wykonywany zawód nie znajduje się na tej liście, stosuje się 20% kosztów uzyskania przychodu

https://www.e-pity.pl/abc-podatki/50-procent-koszty-uzyskania-tworcy-lista-zawodow-od-2018/

Umowa o dzieło – jakie składki?

Zawarcie umowy o dzieło nie powoduje obowiązku ubezpieczenia chorobowego, a ubezpieczenie wypadkowe konieczne jest tylko wtedy, gdy dzieło wykonywane jest w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zamawiającego. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku umowa o dzieło jest wolna od składek ubezpieczeniowych. Zdarza się, że zamawiający ma obowiązek potrącenia i rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Umowa o dzieło – jakie składki?

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn.zm.) poszerza pojęcie pracownika w stosunku do zapisów znajdujących się w kodeksie pracy. Zgodnie z nią pracownikiem jest również osoba wykonująca pracę na podstawie:

 • umowy agencyjnej,
 • umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • umowy o dzieło, jeśli została ona zawarta z pracodawcą, z którym pracownik pozostaje w stosunku pracy lub jeśli w ramach tego typu umowy wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy.

Art. 18 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej* mówią o uwzględnieniu przychodu osiągniętego z umowy o dzieło w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne.

Jeśli emeryt lub rencista zawiera umowę o dzieło z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub wykonuje dzieło na rzecz pracodawcy, to z umowy o dzieło potrącone zostają składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dotyczy to jednak tylko umów o dzieło zawartych z emerytami lub rencistami po 30 czerwca 2004 r., tzn. po wejściu w życie przepisu wprowadzającego taki obowiązek. 

Umowa o dzieło z pracodawcą wolna od składek

Umowa o dzieło zawierana z pracodawcą, z którym wykonawca pozostaje w stosunku pracy, może być w pewnych przypadkach zwolniona z obowiązku potrącenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Do takich sytuacji zalicza się:

 • korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego, w trakcie którego pracodawca zawrze z nim umowę o dzieło;
 • korzystanie przez pracownika z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, w trakcie którego zostaje z nim zawarta umowa o dzieło.

Umowa o dzieło – 8 korzyści

*Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn.zm.). 

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 05.10.2018
  Kontrakt – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

  Jesteś menedżerem, specjalistą IT lub inżynierem budowy? Możesz podjąć zatrudnienie na podstawie kontraktu. Wybór takiego rozwiązania daje Ci dużą swobodę w zakresie negocjowania warunków pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy.   

 • 20.04.2018
  7 zawodów, które możesz wykonywać na podstawie umowy o dzieło

  Wykonawca dzieła nie ma prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego czy zwolnienia chorobowego. Cieszy się jednak swobodą w zakresie wyboru miejsca oraz czasu pracy. Nie podlega również kierownictwu. Wynagrodzenie za wykonanie konkretnej usługi najczęściej nie jest oskładkowane.

 • 05.03.2018
  Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia – co zrobić?

  Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane regularnie, w odpowiedniej wysokości i we właściwej formie. Jeśli pracodawca spóźnia się albo odmawia wypłaty pensji, możemy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu pracy.

05.10.2018
Kontrakt – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Jesteś menedżerem, specjalistą IT lub inżynierem budowy? Możesz podjąć zatrudnienie na podstawie kontraktu. Wybór takiego rozwiązania daje Ci dużą swobodę w zakresie negocjowania warunków pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy.   

20.04.2018
7 zawodów, które możesz wykonywać na podstawie umowy o dzieło

Wykonawca dzieła nie ma prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego czy zwolnienia chorobowego. Cieszy się jednak swobodą w zakresie wyboru miejsca oraz czasu pracy. Nie podlega również kierownictwu. Wynagrodzenie za wykonanie konkretnej usługi najczęściej nie jest oskładkowane.

05.03.2018
Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia – co zrobić?

Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane regularnie, w odpowiedniej wysokości i we właściwej formie. Jeśli pracodawca spóźnia się albo odmawia wypłaty pensji, możemy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu pracy.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 01.09.2020
  Komu przysługuje odprawa emerytalna i jak obliczyć jej wysokość?

  Zbliżasz się do wieku, w którym będzie możliwe przejście na emeryturę? A może któryś z Twoich bliskich niebawem zakończy pracę zawodową? W obu tych przypadkach warto się dowiedzieć, co mówi Kodeks pracy o odprawie emerytalnej i jej wysokości. Przeczytaj i sprawdź, czy przysługuje Ci dodatkowa wypłata na początek emerytury!

 • 25.08.2020
  Ile można dorobić do renty?

  Od 1 czerwca 2020 r. znów zmieniło się przeciętne miesięczne wynagrodzenie, a wraz z nim – limity dorabiania do renty. Jeśli więc pobierasz świadczenia z ZUS i pracujesz, będziesz teraz mógł legalnie zarobić nieco więcej niż wcześniej. Warto wiedzieć, jak ustalane są te kwoty i czego się spodziewać po przyszłych zmianach. Sprawdź, jak ZUS określa, ile można dorobić do renty socjalnej, rodzinnej oraz przyznanej z tytułu niezdolności do pracy.

 • 29.07.2020
  Kiedy przysługuje dodatkowy dzień wolny za sobotę, niedzielę lub święto?

  Sporadycznie jesteś potrzebny swojemu szefowi w dzień ustawowo wolny od pracy? A może wykonujesz zawód, który regularnie wymaga realizowania obowiązków także w weekendy i święta? Dowiedz się, jakie przywileje przysługują Ci w związku z tym, a także sprawdź swoje prawa w sytuacji, gdy święto wypada w niedzielę.

01.09.2020
Komu przysługuje odprawa emerytalna i jak obliczyć jej wysokość?

Zbliżasz się do wieku, w którym będzie możliwe przejście na emeryturę? A może któryś z Twoich bliskich niebawem zakończy pracę zawodową? W obu tych przypadkach warto się dowiedzieć, co mówi Kodeks pracy o odprawie emerytalnej i jej wysokości. Przeczytaj i sprawdź, czy przysługuje Ci dodatkowa wypłata na początek emerytury!

25.08.2020
Ile można dorobić do renty?

Od 1 czerwca 2020 r. znów zmieniło się przeciętne miesięczne wynagrodzenie, a wraz z nim – limity dorabiania do renty. Jeśli więc pobierasz świadczenia z ZUS i pracujesz, będziesz teraz mógł legalnie zarobić nieco więcej niż wcześniej. Warto wiedzieć, jak ustalane są te kwoty i czego się spodziewać po przyszłych zmianach. Sprawdź, jak ZUS określa, ile można dorobić do renty socjalnej, rodzinnej oraz przyznanej z tytułu niezdolności do pracy.

29.07.2020
Kiedy przysługuje dodatkowy dzień wolny za sobotę, niedzielę lub święto?

Sporadycznie jesteś potrzebny swojemu szefowi w dzień ustawowo wolny od pracy? A może wykonujesz zawód, który regularnie wymaga realizowania obowiązków także w weekendy i święta? Dowiedz się, jakie przywileje przysługują Ci w związku z tym, a także sprawdź swoje prawa w sytuacji, gdy święto wypada w niedzielę.