Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Odprawę możemy otrzymać wtedy, gdy pracodawca wręczy nam wypowiedzenie np. ze względu na redukcję etatów. Dodatkowe świadczenie należy się pracownikowi, który traci pracę z powodów niezależnych od niego. Pieniądze nie przysługują, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

Podstawa prawna

Istnieje kilka sposobów rozwiązania stosunku pracy. Prawa zwalnianego pracownika są w dużej mierze zależne od przyczyn i trybów zwolnienia. Pracodawca może zwolnić nas dyscyplinarnie lub za wypowiedzeniem. W żadnym z tych przypadków nie przysługuje nam odprawa pieniężna, ponieważ przyczyny rozwiązania stosunku pracy leżą po naszej stronie. Dodatkowe pieniądze możemy otrzymać wtedy, gdy tracimy posadę ze względu na redukcję etatów, prowadzoną w firmie zatrudniającej więcej niż 20 osób. Procedura przeprowadzania zwolnień indywidualnych i grupowych została określona w ustawie o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Dokument jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030900844.

Odprawa dla zwalnianego pracownika

Pracownik, który utracił pracę w wyniku redukcji zatrudnienia, ma prawo do odprawy pieniężnej. Jej wysokość zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i jest równa:

 • jednomiesięcznemu wynagrodzeniu, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 • dwumiesięcznemu wynagrodzeniu, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 • trzymiesięcznemu wynagrodzeniu, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy dłużej niż 8 lat.  

Przy obliczaniu stażu pracy - decydującego o wysokości odprawy - uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u konkretnego pracodawcy. Wymiar kwoty, należnej pracownikowi, nie może być wyższy niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę - obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Przy ustalaniu wysokości odprawy stosuje się zasady, które obowiązują przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, ale nie uwzględnia się współczynnika urlopowego. Reguły można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Dokument jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014.    

Wypłata odprawy powinna nastąpić najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy lub ostatecznie w czasie wypłaty ostatniej pensji. Pracownik, zwolniony w wyniku redukcji zatrudnienia, ma 3 lata od wygaśnięcia stosunku pracy na ubieganie się o świadczenie, jeśli pracodawca nie wypłacił go z własnej woli. Może dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy.  

Co ważne, od odpraw nie odprowadzamy składek ZUS. Płacimy tylko podatek.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 24.10.2017
  Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

  Pracodawca musi wypłacać należne wynagrodzenie do 10. dnia kolejnego miesiąca. Możemy otrzymywać także inne świadczenia ze stosunku pracy – terminy ich wypłat są bardziej zróżnicowane i zależą od wielu przepisów.

 • 06.10.2017
  Odprawa pieniężna dla pracownika – ABC

  Odprawy pracownicze przysługują pracownikom, którzy tracą pracę z przyczyn niezależnych od nich. Dodatkowe świadczenie przyznaje się np. wtedy, gdy w firmie przeprowadza się redukcję etatów lub gdy pracownik przechodzi na emeryturę.  

 • 04.11.2017
  Kiedy i komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

  Nagrody jubileuszowe otrzymują pracownicy sfery budżetowej, tzn. nauczyciele, urzędnicy, górnicy czy osoby zatrudnione w instytucjach kultury oraz w służbie zdrowia. Warunkiem uzyskania dodatkowego świadczenia jest odpowiednio długi staż pracy. Od nagrody – przyznawanej pracownikowi częściej niż co 5 lat – odprowadza się składki ZUS. W pozostałych przypadkach taki obowiązek nie występuje.   

24.10.2017
Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

Pracodawca musi wypłacać należne wynagrodzenie do 10. dnia kolejnego miesiąca. Możemy otrzymywać także inne świadczenia ze stosunku pracy – terminy ich wypłat są bardziej zróżnicowane i zależą od wielu przepisów.

06.10.2017
Odprawa pieniężna dla pracownika – ABC

Odprawy pracownicze przysługują pracownikom, którzy tracą pracę z przyczyn niezależnych od nich. Dodatkowe świadczenie przyznaje się np. wtedy, gdy w firmie przeprowadza się redukcję etatów lub gdy pracownik przechodzi na emeryturę.  

04.11.2017
Kiedy i komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

Nagrody jubileuszowe otrzymują pracownicy sfery budżetowej, tzn. nauczyciele, urzędnicy, górnicy czy osoby zatrudnione w instytucjach kultury oraz w służbie zdrowia. Warunkiem uzyskania dodatkowego świadczenia jest odpowiednio długi staż pracy. Od nagrody – przyznawanej pracownikowi częściej niż co 5 lat – odprowadza się składki ZUS. W pozostałych przypadkach taki obowiązek nie występuje.   

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 11.10.2021
  Przychód a dochód – różnica z perspektywy pracownika

  Bardzo często można zauważyć, że terminy „przychód” oraz „dochód” stosowane są zamiennie jako wyrazy mające tożsame znaczenie. Jest to jednak błąd i z całą pewnością nie są to synonimy. Jaka jest więc różnica między przychodem a dochodem i jakie ma to znaczenie dla pracownika? Wyjaśniamy.

 • 10.08.2021
  Wynagrodzenie brutto a netto – na czym polega różnica?

  Starasz się o nową pracę, a może o podwyżkę w obecnej? Kwestia wynagrodzenia jest niezwykle istotna dla większości z nas – warto więc wiedzieć, dlaczego przelew na konto jest zawsze niższy niż kwota zapisana w umowie. Sprawdź, ile wynosi i skąd bierze się różnica pomiędzy wartościami brutto i netto. Dysponując taką wiedzą, zdołasz określić, jaka jest wysokość kwoty, którą rzeczywiście otrzymasz za swoją pracę.

11.10.2021
Przychód a dochód – różnica z perspektywy pracownika

Bardzo często można zauważyć, że terminy „przychód” oraz „dochód” stosowane są zamiennie jako wyrazy mające tożsame znaczenie. Jest to jednak błąd i z całą pewnością nie są to synonimy. Jaka jest więc różnica między przychodem a dochodem i jakie ma to znaczenie dla pracownika? Wyjaśniamy.

10.08.2021
Wynagrodzenie brutto a netto – na czym polega różnica?

Starasz się o nową pracę, a może o podwyżkę w obecnej? Kwestia wynagrodzenia jest niezwykle istotna dla większości z nas – warto więc wiedzieć, dlaczego przelew na konto jest zawsze niższy niż kwota zapisana w umowie. Sprawdź, ile wynosi i skąd bierze się różnica pomiędzy wartościami brutto i netto. Dysponując taką wiedzą, zdołasz określić, jaka jest wysokość kwoty, którą rzeczywiście otrzymasz za swoją pracę.