Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Odprawę możemy otrzymać wtedy, gdy pracodawca wręczy nam wypowiedzenie np. ze względu na redukcję etatów. Dodatkowe świadczenie należy się pracownikowi, który traci pracę z powodów niezależnych od niego. Pieniądze nie przysługują, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

Podstawa prawna

Istnieje kilka sposobów rozwiązania stosunku pracy. Prawa zwalnianego pracownika są w dużej mierze zależne od przyczyn i trybów zwolnienia. Pracodawca może zwolnić nas dyscyplinarnie lub za wypowiedzeniem. W żadnym z tych przypadków nie przysługuje nam odprawa pieniężna, ponieważ przyczyny rozwiązania stosunku pracy leżą po naszej stronie. Dodatkowe pieniądze możemy otrzymać wtedy, gdy tracimy posadę ze względu na redukcję etatów, prowadzoną w firmie zatrudniającej więcej niż 20 osób. Procedura przeprowadzania zwolnień indywidualnych i grupowych została określona w ustawie o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Dokument jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030900844.

Odprawa dla zwalnianego pracownika

Pracownik, który utracił pracę w wyniku redukcji zatrudnienia, ma prawo do odprawy pieniężnej. Jej wysokość zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i jest równa:

 • jednomiesięcznemu wynagrodzeniu, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 • dwumiesięcznemu wynagrodzeniu, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 • trzymiesięcznemu wynagrodzeniu, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy dłużej niż 8 lat.  

Przy obliczaniu stażu pracy - decydującego o wysokości odprawy - uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u konkretnego pracodawcy. Wymiar kwoty, należnej pracownikowi, nie może być wyższy niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę - obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Przy ustalaniu wysokości odprawy stosuje się zasady, które obowiązują przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, ale nie uwzględnia się współczynnika urlopowego. Reguły można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Dokument jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014.    

Wypłata odprawy powinna nastąpić najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy lub ostatecznie w czasie wypłaty ostatniej pensji. Pracownik, zwolniony w wyniku redukcji zatrudnienia, ma 3 lata od wygaśnięcia stosunku pracy na ubieganie się o świadczenie, jeśli pracodawca nie wypłacił go z własnej woli. Może dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy.  

Co ważne, od odpraw nie odprowadzamy składek ZUS. Płacimy tylko podatek.

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 24.10.2017
  Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

  Pracodawca musi wypłacać należne wynagrodzenie do 10. dnia kolejnego miesiąca. Możemy otrzymywać także inne świadczenia ze stosunku pracy – terminy ich wypłat są bardziej zróżnicowane i zależą od wielu przepisów.

 • 06.10.2017
  Odprawa pieniężna dla pracownika – ABC

  Odprawy pracownicze przysługują pracownikom, którzy tracą pracę z przyczyn niezależnych od nich. Dodatkowe świadczenie przyznaje się np. wtedy, gdy w firmie przeprowadza się redukcję etatów lub gdy pracownik przechodzi na emeryturę.  

 • 04.11.2017
  Kiedy i komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

  Nagrody jubileuszowe otrzymują pracownicy sfery budżetowej, tzn. nauczyciele, urzędnicy, górnicy czy osoby zatrudnione w instytucjach kultury oraz w służbie zdrowia. Warunkiem uzyskania dodatkowego świadczenia jest odpowiednio długi staż pracy. Od nagrody – przyznawanej pracownikowi częściej niż co 5 lat – odprowadza się składki ZUS. W pozostałych przypadkach taki obowiązek nie występuje.   

24.10.2017
Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

Pracodawca musi wypłacać należne wynagrodzenie do 10. dnia kolejnego miesiąca. Możemy otrzymywać także inne świadczenia ze stosunku pracy – terminy ich wypłat są bardziej zróżnicowane i zależą od wielu przepisów.

06.10.2017
Odprawa pieniężna dla pracownika – ABC

Odprawy pracownicze przysługują pracownikom, którzy tracą pracę z przyczyn niezależnych od nich. Dodatkowe świadczenie przyznaje się np. wtedy, gdy w firmie przeprowadza się redukcję etatów lub gdy pracownik przechodzi na emeryturę.  

04.11.2017
Kiedy i komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

Nagrody jubileuszowe otrzymują pracownicy sfery budżetowej, tzn. nauczyciele, urzędnicy, górnicy czy osoby zatrudnione w instytucjach kultury oraz w służbie zdrowia. Warunkiem uzyskania dodatkowego świadczenia jest odpowiednio długi staż pracy. Od nagrody – przyznawanej pracownikowi częściej niż co 5 lat – odprowadza się składki ZUS. W pozostałych przypadkach taki obowiązek nie występuje.   

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 10.06.2022
  Zwrot kosztów pracy zdalnej – kto płaci za prąd i rzeczy niezbędne do pracy?

  Wyższe rachunki za prąd, wodę, internet – to koszty pracy zdalnej, z którymi musi liczyć się każdy pracownik na home office. A przecież gdybyś wykonywał swoje obowiązki w biurze, za wszystkie te potrzebne narzędzia płaciłby pracodawca… Czy zatem możesz wymagać od szefa zwrotu kosztów za pracę zdalną? Przeczytaj artykuł, aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

 • 07.06.2022
  Podwyżka inflacyjna – co to jest i czy jest obowiązkowa?

  Z pewnością zauważyłeś, że jeszcze niedawno za określoną sumę złotówek można było kupić znacznie więcej produktów niż teraz. To kwestia inflacji i spadku siły nabywczej pieniądza, które stale postępują – raz w wolniejszym, raz w szybszym tempie. Nic dziwnego, że chcesz zarabiać coraz więcej i dzięki temu nie obniżać swojego dotychczasowego standardu życia. Sprawdź, czy pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci podwyżkę inflacyjną i ile może ona wynosić.

 • 26.04.2022
  Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

  Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.

10.06.2022
Zwrot kosztów pracy zdalnej – kto płaci za prąd i rzeczy niezbędne do pracy?

Wyższe rachunki za prąd, wodę, internet – to koszty pracy zdalnej, z którymi musi liczyć się każdy pracownik na home office. A przecież gdybyś wykonywał swoje obowiązki w biurze, za wszystkie te potrzebne narzędzia płaciłby pracodawca… Czy zatem możesz wymagać od szefa zwrotu kosztów za pracę zdalną? Przeczytaj artykuł, aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

07.06.2022
Podwyżka inflacyjna – co to jest i czy jest obowiązkowa?

Z pewnością zauważyłeś, że jeszcze niedawno za określoną sumę złotówek można było kupić znacznie więcej produktów niż teraz. To kwestia inflacji i spadku siły nabywczej pieniądza, które stale postępują – raz w wolniejszym, raz w szybszym tempie. Nic dziwnego, że chcesz zarabiać coraz więcej i dzięki temu nie obniżać swojego dotychczasowego standardu życia. Sprawdź, czy pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci podwyżkę inflacyjną i ile może ona wynosić.

26.04.2022
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.