Kogo obejmuje ubezpieczenie wypadkowe?

Aby podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, należy regularnie opłacać składkę wypadkową. Pokrywa ją w całości pracodawca. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego należą się osobie, która uległa wypadkowi przy pracy lub stwierdzono u niej chorobę zawodową. Prawo do zasiłków, rent i odszkodowania nie przysługuje, jeśli ubezpieczony spowodował wypadek, naruszając przepisy BHP, wykazując rażące niedbalstwo albo działając umyślnie.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe

Podstawą prawną - uwzględnianą przy ustalaniu wymiaru składki wypadkowej - jest ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021991673). Wysokość składki zależy od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia i wynosi:

 • 50% stopy procentowej ustalonej na dany rok (w 2017 r. 1,8% podstawy) – w odniesieniu do firm zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób oraz przedsiębiorstw, które nie figurują w rejestrze REGON;
 • od 0,4% do 3,6% podstawy - w przypadku przedsiębiorstw zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób. Dokładny wymiar składki określa Zakład Ubezpieczeń Społecznych, biorąc pod uwagę rodzaj działalności.

Składkę wypadkową w całości pokrywa pracodawca z własnych środków.  

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego – komu się należą?

Ubezpieczenie wypadkowe obejmuje świadczenia, takie jak:

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • odszkodowanie,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy, a także renta szkoleniowa,
 • renta rodzinna,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • dodatek do renty rodzinnej,
 • pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny – zakres świadczenia wynika z ustawy.

Prawo do zasiłku, odszkodowania lub renty ma osoba podlegająca ubezpieczeniu wypadkowemu. Świadczenia nie należą się, jeśli:

 • wyłączną przyczyną wypadku było: naruszenie przepisów BHP, rażące niedbalstwo lub umyślne działanie,
 • ubezpieczony w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku, będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających bądź psychotropowych.  

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz duchowni mogą korzystać ze świadczeń, jeśli w dniu wystąpienia wypadku nie zalegali z płatnościami. Nabywają prawo do zasiłku po uregulowaniu zadłużenia. Przedawnienie roszczenia następuje po 6 miesiącach od daty złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej lub od daty wypadku.

Wypadek w pracy - obliczanie chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy dla osoby, która uległa wypadkowi przy pracy to 100% podstawy. Podstawę świadczeń określa się na zasadach wskazanych w ustawie o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990600636). Reguły ustalania wysokości rent z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych można znaleźć na stronie: http://www.zus.pl/swiadczenia/swiadczenia-wypadkowe/zasady-ustalania-wysokosci-rent-z-tytulu-wypadkow-przy-pracy-lub-chorob-zawodowych.