Minimalna stawka godzinowa - ABC

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do wynagrodzenia w minimalnej wysokości ustalanej w każdym roku. W odniesieniu do zleceniobiorców została określona najmniejsza stawka godzinowa, która w 2019 r. wynosi 14,70 zł brutto. „Na rękę” zleceniobiorca otrzymuje więc 10,54 zł.

Co oznacza minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa to wynagrodzenie, jakie musi otrzymać za godzinę pracy osoba podpisująca:

  • umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu,
  • umowę-zlecenie.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest ściśle związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę i razem z nią wzrasta.

Najniższe wynagrodzenie pracownicze w 2019 roku

Minimalna stawka godzinowa dotyczy:

  • osób, które nie wykonują działalności gospodarczej,
  • osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub innym kraju nienależącym do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein), o ile nie zatrudniają pracowników lub innych zleceniobiorców.

Prawa do minimalnej stawki wynagrodzenia nie można się zrzec ani przenieść na inną osobę. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić w formie pieniężnej. Nie można więc zapłacić zleceniobiorcy w formie bonów lub towarów. Wypłata musi nastąpić co najmniej raz w miesiącu, w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż miesiąc. 

Co znaczy minimalna płaca w Polsce?

Zgodnie z regulacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw wykonawcy zlecenia mają zagwarantowaną minimalną stawkę godzinową. Nowelizacja wdrożyła bowiem bezwzględny obowiązek wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej. Dokument jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001265.

Zleceniodawca, który wypłaca wynagrodzenie poniżej minimalnej wartości, może otrzymać karę grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł. Organy Państwowej Inspekcji Pracy mają prawo zażądać również wypłaty wynagrodzenia we właściwej wysokości. Konsekwencje finansowe mogą okazać się dotkliwe dla nieuczciwych zleceniodawców.   

Co to jest płaca minimalna?

Umowa-zlecenie – ewidencja czasu pracy

Zleceniodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji godzin poświęconych na wykonanie zlecenia. Sposób ewidencjonowania czasu pracy powinien zostać ustalony w umowie. Nie istnieją szczegółowe regulacje określające, jak należy potwierdzać wykonywanie pracy. Zleceniobiorca musi okazać – przed terminem wypłaty wynagrodzenia – informację o liczbie przepracowanych godzin, jeśli zapisy umowy nie wskazują konkretnego sposobu ewidencjonowania. Może zrobić to w formie pisemnej lub elektronicznej.

9 rzeczy, których nie wiedziałeś o umowie-zleceniu

Ryczałt a minimalna stawka godzinowa

Strony mają prawo umówić się na wynagrodzenie ryczałtowe. Także wtedy konieczne jest prowadzenie ewidencji godzin poświęconych na realizację zlecenia. To ważne ze względu na ewentualną kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy oraz z uwagi na konieczność zapewnienia minimalnej stawki godzinowej.  

Kiedy nie obowiązuje minimalna stawka?

W określonych sytuacjach nie obowiązują przepisy dotyczące stawki minimalnej. Nie dotyczą one umowy-zlecenia o charakterze prywatnym, zawartej między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Chodzi m.in. o umowy:

  • o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej,
  • o utworzenie rodziny zawodowej zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
  • dotyczące usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy,
  • dotyczące usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, kiedy w związku z tym osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie przez okres dłuższy niż jedna doba; wyjątkiem jest świadczenie tego typu usług we wszelkich placówkach opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku;
  • dotyczące usług polegających na sprawowaniu opieki na grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki trwa ona nieprzerwanie dłużej niż jedną dobę;
  • w których określono, że wykonawcy przysługuje wynagrodzenie prowizyjne.

Czy minimalna stawka godzinowa dotyczy umów o dzieło?

Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy osób pracujących na podstawie umowy o dzieło lub umowy agencyjnej.

Co zrobić, jeśli wypłata minimalna nie została osiągnięta?

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Tygodnik Solidarność wspólnie ogłosiły akcję, której celem jest egzekwowanie wypłat minimalnej stawki godzinowej. Na stronie internetowej: http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/14823-zglos-nieuczciwego-pracodawce-akcja-13-zl-i-nie-kombinuj można wypełnić formularz, jeśli nasze wynagrodzenie godzinowe jest niższe niż 14,70 zł brutto. Wykonawca zlecenia powinien otrzymywać co najmniej 10,54 zł netto za każdą godzinę pracy. Wysłanie formularza skutkuje zgłoszeniem łamania prawa do odpowiedniego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Takie inicjatywy mają służyć zapewnieniu ochrony wynagrodzenia, również w przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia.