Minimalna stawka godzinowa w roku 2018

Wysokość minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców zależy od wymiaru najniższego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku płaca minimalna wzrośnie z 2 000 zł brutto do 2 100 zł brutto, a stawka godzinowa – z 13 zł brutto do 13,70 zł brutto.

Najniższa płaca w Polsce i minimalna stawka godzinowa

Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje wynagrodzenie, które nie powinno być niższe niż płaca minimalna zatwierdzana w każdym roku przez Radę Ministrów. Ustalanie kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę przebiega według określonego schematu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawia swoją propozycję Radzie Ministrów. Następnie Rada Dialogu Społecznego, składająca się z przedstawicieli rządu, związków zawodowych i organizacji zrzeszających pracodawców, obraduje nad wysokością kwoty zaproponowaną przez MRPiPS. Do 15 lipca powinna przedstawić Radzie Ministrów swoje ustalenia. W razie ich braku RM podejmuje decyzję samodzielnie.

Ochrona wynagrodzenia obejmuje również osoby zatrudnione na podstawie umów-zleceń. Zleceniobiorcom przysługuje minimalna stawka godzinowa. Jej wysokość wynika z wymiaru najniższego wynagrodzenia za pracę, jakie otrzymują pracownicy wykonujący swoje obowiązki na podstawie umów o pracę. Ustalanie wymiaru płacy minimalnej oraz najniższej stawki godzinowej odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022001679, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001265).    

Płaca minimalna w 2018 roku

Wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej zostały podane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1747). Od 1 stycznia 2018 r. wymiar płacy minimalnej wyniesie 2 100 zł brutto, a wysokość najniższej stawki godzinowej dla zleceniobiorców – 13,70 zł brutto.

Przy ustalaniu kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę bierze się pod uwagę czynniki, takie jak np. przewidywany poziom inflacji czy realny wzrost gospodarczy. Określenie najniższego dopuszczalnego poziomu płac w Polsce ma na celu zmniejszenie różnicy pomiędzy najniższym a średnim wynagrodzeniem, jakie uzyskują polscy pracownicy.    

Minimalna stawka godzinowa – kogo dotyczy?

Prawo do najniższej dopuszczalnej stawki za godzinę pracy mają nie tylko zleceniobiorcy, ale również samozatrudnieni. Gwarancja uzyskiwania wynagrodzenia w określonej wysokości nie obejmuje osób, które same decydują o tym, gdzie wykonują swoją pracę i jednocześnie otrzymują wynagrodzenie prowizyjne.

W umowie zawieranej ze zleceniobiorcą powinna znajdować się informacja dotycząca sposobu potwierdzania liczby przepracowanych godzin. Przed wypłatą wynagrodzenia wykonawca zlecenia ma obowiązek przedstawić zleceniodawcy informację na temat liczby przepracowanych godzin. W przypadku umów zawartych na okres co najmniej 1 miesiąca wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia powinna mieć miejsce co najmniej raz w miesiącu.