Minimalne wynagrodzenie: umowa o pracę a umowa-zlecenie

Najniższe wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę wynosi 2100 zł brutto w 2018 r. Minimalna stawka godzinowa, jaką otrzymują zleceniobiorcy, to 13,7 zł brutto.  

Ochrona wynagrodzenia dotyczy nie tylko pracowników etatowych, ale i wykonawców zleceń. Takim osobom przysługuje:

Minimalne miesięczne wynagrodzenie

  • Dla kogo?

Prawo do płacy minimalnej mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku pracowników, którzy nie pracują w pełnym wymiarze godzin, najniższa pensja powinna być obliczona proporcjonalnie.

Płaca minimalna a niepełny wymiar godzin

  • Na jakiej podstawie?

Przepisy regulujące kwestię najniższej płacy znajdują się w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022001679).  

  • Ile wynosi?

Minimalne wynagrodzenie za pracę może wzrastać w każdym roku. Jego aktualna wysokość to 2100 zł brutto (stan na 2018 r.). Składniki, których nie wlicza się do tej sumy to: nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne, płaca za nadgodziny oraz dodatek za pracę w porze nocnej. Uwzględnia się natomiast wynagrodzenie zasadnicze i premie regulaminowe.

  • Od czego zależy wysokość płacy minimalnej?

Wymiar najniższej pensji krajowej jest zatwierdzany przez Radę Ministrów i zależy m.in. od poziomu inflacji.

  • Jaka jest różnica pomiędzy brutto a netto?

Od wynagrodzenia za pracę odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) i zdrowotne. Wymiar pensji zmniejsza się również o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość płacy netto można ustalić, korzystając z kalkulatora Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.  

Najniższe wynagrodzenie pracownicze – co należy wiedzieć?

 

Minimalna stawka godzinowa

  • Dla kogo?

Prawo do najniższej stawki za godzinę pracy przysługuje osobom wykonującym obowiązki na postawie umowy-zlecenia i samozatrudnionym.

  • Na jakiej podstawie?

Wymiar stawki godzinowej wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001747).   

  • Ile wynosi?

Wynagrodzenie zleceniobiorcy za jedną godzinę pracy nie może być niższe niż 13,7 zł brutto.

  • Od czego zależy wysokość najniższej stawki godzinowej?

Minimalną stawkę dla zleceniobiorców ustala się proporcjonalnie do najniższego wynagrodzenia za pracę.

  • Jaka jest różnica pomiędzy brutto a netto?

Umowa-zlecenie stanowi podstawę ubezpieczeń społecznych. Odlicza się od niej obowiązkowo zaliczkę na podatek dochodowy i wszystkie składki, z wyjątkiem chorobowej, która jest dobrowolna.

Minimalna stawka godzinowa – ABC

Pensja pracownika etatowego nie powinna być niższa niż płaca minimalna, tzn. 2100 zł brutto. Zleceniobiorcy należy się co najmniej 13,7 zł brutto za godzinę pracy. Możemy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu pracy, jeśli zarabiamy mniej. Za łamanie przepisów dotyczących płacy minimalnej pracodawcy grozi kara pieniężna w wysokości 1000 - 30 000 zł.