Najniższe wynagrodzenie – jakie świadczenia?

Od tego, ile zarabiasz, zależy wysokość składek i świadczeń, jakie otrzymujesz z ubezpieczeń społecznych. Im niższa płaca, tym mniejsza kwota zasiłku chorobowego, macierzyńskiego itd.

Ile pracodawca płaci ZUS za pracownika?

Zatrudniający wypłaca pracownikowi należną pensję, a także pokrywa koszty składek:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 9,76% podstawy,
 • na ubezpieczenie rentowe – 6,50% podstawy,
 • na ubezpieczenie wypadkowe – 0,40% - 3,60% podstawy - jej wysokość jest zmienna i zależy od branży pracodawcy oraz od liczby pracowników zgłaszanych do ubezpieczenia,
 • na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy,
 • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1% podstawy.

To, ile płaci pracodawca za pracownika, zależy od wysokości wynagrodzenia, jakie pobiera zatrudniony. Z pensji podwładnego szef potrąca składki:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 9,76% podstawy,
 • na ubezpieczenie rentowe – 1,50% podstawy,
 • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy,
 • na ubezpieczenie zdrowotne – 9% podstawy.

Jaki jest najniższy ZUS za pracownika?

Im niższa pensja (czyli podstawa wymiaru składek), tym mniejsze kwoty pracodawca przelewa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do płacy minimalnej. Podstawa wymiaru składek musi stanowić co najmniej równowartość najniższej krajowej obowiązującej w danym roku.   

Składka chorobowa

Koszty ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego są pokrywane w całości z wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik. Opłacanie składki chorobowej sprawia, że po upływie tzw. okresu wyczekiwania ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego. Może pobierać również: świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński oraz zasiłek opiekuńczy. Zasady obliczania wysokości świadczeń zostały podane w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dokument można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636.   

Podstawę zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane przez 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy. Im niższa pensja, tym mniejsza wysokość świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Wymiar zasiłków zależy też od rodzaju i czasu trwania choroby, a także od wieku pracownika. Wynosi:

 • 80% lub 100% podstawy w przypadku wynagrodzenia chorobowego;
 • 70%, 80% lub 100% podstawy wymiaru w przypadku zasiłku chorobowego;
 • 90% i 75% lub 100% podstawy wymiaru w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego;
 • 100% i 60% lub 80% podstawy wymiaru w przypadku zasiłku macierzyńskiego;
 • 80% podstawy wymiaru w przypadku zasiłku opiekuńczego.

Więcej informacji na temat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-w-razie-choroby-i-macierzynstwa/rodzaje-swiadczen-wyplacanych-z-ubezpieczenia-chorobowego/.