Obecność w pracy – w jaki sposób może ją sprawdzić Twój pracodawca?

Pracodawca ma duże uprawnienia związane z kontrolą pracowników, ale tylko i wyłącznie w godzinach pracy i w ściśle określonych ramach. Rozliczanie podwładnego z czasu pracy jest często spotykane i w wielu przypadkach uzasadnione, ponieważ stanowi podstawę wyliczenia należnego wynagrodzenia. Sposoby monitorowania obecności pracownika to m.in. lista obecności oraz karty zegarowe i magnetyczne. 

W jaki sposób pracodawca może sprawdzać obecność pracownika w pracy?

Ewidencjonowanie czasu pracy to obowiązek każdego zatrudniającego, przy czym pracodawcy mają właściwie pełną dowolność w doborze metody potwierdzającej obecność podwładnych w pracy. Ważne, by była ona skuteczna, rzetelna i miarodajna, ponieważ wyliczenia sporządzone z jej wykorzystaniem stanowią podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń przysługujących ze stosunku pracy. Informacja o wybranej przez pracodawcę metodzie prowadzenia ewidencji czasu pracy powinna znaleźć się w regulaminie. Najczęściej stosowanymi sposobami potwierdzania przybycia i przebywania w pracy są:

  • lista obecności – po przybyciu do pracy pracownik musi złożyć na liście własnoręczny podpis, stanowiący dowód, że w danym dniu i o danej godzinie zgłosił gotowość do podjęcia pracy. Ważne, by spis znajdował się w miejscu powszechnie dostępnym i znanym wszystkim podwładnym.
  • karty zegarowe i magnetyczne – identyfikacja czasu pracy przy użyciu kart magnetycznych i zegarowych to bardziej zaawansowana metoda. Każdy pracownik otrzymuje kartę, na której znajdują się jego indywidualne dane i którą każdorazowo przy wejściu i wyjściu z miejsca pracy musi przyłożyć do czytnika. 

Kontrola pracowników, uprawnienia pracodawcy

Ewidencja czasu pracy – jakie powinna zawierać informacje?

Aby ewidencja czasu pracy prowadzona w danej firmie była uznawana za zgodną z obowiązującymi przepisami, powinny znaleźć się w niej kluczowe informacje, takie jak: liczba godzin przepracowanych w poszczególnych dobach (dotyczy to także niedziel, świąt, dni wolnych od pracy oraz pór nocnych, godzin nadliczbowych i dyżurów), urlopy, zwolnienia i usprawiedliwione bądź nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/rozliczanie-czasu-pracy

Kontrolowanie pracowników i wpływ na motywację

Dla zachowania właściwych relacji na linii pracownik – pracodawca ważne jest, by zadbać o wzajemny szacunek. Jeśli chodzi o błędy w motywowaniu pracowników, to zaznaczanie na każdym kroku swojej przewagi i władzy należy do najczęstszych grzechów kadry kierowniczej. Sprawowanie nadmiernej kontroli nad pracownikami raczej nie przyniesie rezultatów w postaci wzrostu efektywności i satysfakcji. Wzajemne zaufanie i rzetelne podejście do swoich obowiązków to podstawa budowania wartościowego i zgranego zespołu.