Obliczanie wynagrodzeń: praca z przeniesieniem praw autorskich

Dziennikarze, programiści, graficy czy architekci, którzy decydują się na przeniesienie praw autorskich, mają prawo do wyższych kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym płacą niższy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przeniesienie praw autorskich – umowa o pracę

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBII/1/415-607/10/BD) można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów (50%), jeśli:

  • umowa o pracę nie stanowi inaczej;
  • obowiązki pracownika sprowadzają się do działalności twórczej;
  • pensja jest jednocześnie wynagrodzeniem za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Zapisy umowy powinny regulować m.in., jaka część wynagrodzenia dotyczy praw autorskich, a jaka jest związana z wykonywaniem obowiązków służbowych. Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350) wynika, że zastosowanie wyższych kosztów uzyskania przychodów jest możliwe, gdy:

  • praca wykonywana przez zatrudnionego jest niepowtarzalna, ma indywidualny charakter i nosi cechy utworu wyodrębnione w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083);
  • zgodnie z definicją podaną w ustawie o prawie autorskim podatnik jest twórcą lub artystą.

Przeniesienie praw autorskich – umowa o dzieło

Przy zawieraniu umów o dzieło wykonawca zobowiązuje się do stworzenia dzieła według określonych wytycznych. Może jednocześnie zadeklarować przeniesienie praw autorskich na zamawiającego. Osoba zlecająca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia. Przeniesienie praw autorskich umożliwia zamawiającemu swobodne korzystanie z efektów pracy wykonawcy.    

Treść umowy o przeniesienie praw autorskich

Umowa o przeniesienie praw autorskich powinna zawierać takie elementy, jak:

  • przedmiot umowy – należy wskazać nazwisko autora, tytuł i możliwie najdokładniejszą specyfikację dzieła;
  • wskazanie obszaru, na którym osoba przejmująca prawa autorskie może korzystać z utworu (utrwalanie i powielanie utworu na różnych nośnikach, obrót oryginałem lub nośnikami, na których utrwalono utwór, inne formy rozpowszechniania utworu, np. wystawianie, wyświetlanie czy publiczne wykonywanie);
  • określenie możliwości dokonywania przeróbek.

Majątkowe prawa autorskie można przekazać, ale zrzeczenie się praw osobistych jest niemożliwe. W umowie można zawrzeć zapis, w którym autor zadeklaruje, że przez określony czas nie będzie korzystał ze swoich uprawnień. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy wykonawca dzieła ma prawo dowolnie korzystać z osobistych i majątkowych praw autorskich.  

Kalkulator wynagrodzeń - prawa autorskie

Zastosowanie zwiększonych kosztów uzyskania przychodu wpływa na wysokość wynagrodzenia. Aby je określić, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/. Koszty w wysokości 50% przysługują niezależnie od tego, czy podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi umowa o pracę, umowa-zlecenie czy umowa o dzieło.