Oddelegowanie do innej pracy – poznaj swoje prawa

Oddelegowanie do innej pracy to prawo przysługujące pracodawcom, którzy chcą czasowo powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż te, które zostały określone w umowie. Można to zrobić bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy, ale z poszanowaniem zasady, że zlecenie realizacji innych zadań nie może trwać dłużej niż trzy miesiące w ciągu roku kalendarzowego.

https://warszawa.pip.gov.pl/pl/dzialania/dla-pracownikow/pytania-do-pip-z-odpowiedziami/24722,jakie-warunki-nalezy-spelnic-by-mozna-bylo-przeniesc-pracownika-do-innej-pracy-.html.pdf

Oddelegowanie do innej pracy - podstawa prawna

Kwestie związane z oddelegowaniem do innej pracy reguluje art. 42 § 4 kodeksu pracy. Z tego dokumentu można dowiedzieć się, że pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków pod następującymi warunkami:

  • takie rozwiązanie jest uzasadnione potrzebami pracodawcy,
  • powierzona praca jest zgodna z kwalifikacjami pracownika,
  • okres, w jakim pracownik jest oddelegowany do innej pracy, nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym,
  • wykonywanie innych obowiązków nie wpływa na obniżenie wynagrodzenia.

Trzeba podkreślić, że oddelegowanie do innej pracy nie może być równoznaczne z tym, że pracodawca nakłada na pracownika nowe obowiązki. Oznacza to, że realizacja nowych zleconych przez pracodawcę zadań może zostać rozpoczęta tylko w przypadku zaprzestania wykonywania przez pracownika dotychczasowej pracy.

Podpisujesz umowę o pracę? Poznaj swoje prawa i obowiązki

Co można uznać za uzasadnione potrzeby pracodawcy?

Kwestia interpretacji tego, czym są uzasadnione potrzeby pracodawcy, może stanowić pewien kłopot, zważywszy na to, że ustawodawca nie określa wprost, jak należy je rozumieć. Przyjęło się, by za uzasadnione potrzeby uznawać te, które są związane z działalnością danej organizacji oraz – co ważne – występują tylko w pewnych okresach. Może to być zatem nieobecność innych pracowników, spowodowana dłuższą chorobą bądź urlopem, pociągająca za sobą konieczność reorganizacji pracy w firmie.    

 Czy pracownik może nie wyrazić zgody na oddelegowanie do innej pracy?

Jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące pobudek, z jakich pracodawca oddelegował pracownika do wykonywania zadań innych niż określone w umowie, zatrudniony ma prawo nie wyrazić zgody na tę zmianę. Prawo, a konkretniej orzecznictwo sądowe, stoi w tym przypadku po stronie pracownika i to na pracodawcę nakłada ciężar dowodu. Sąd Najwyższy w wyroku z 18 listopada 1999 r. (I PKN 370/99, OSNP 2001/7/225) stwierdził, że pracownik, który sprzeciwi się decyzji pracodawcy o oddelegowaniu go do innej pracy, nie uchybia obowiązkowi pracowniczemu, jeśli polecenie będzie sprzeczne z art. 42 § 4 kodeksu pracy. Tym samym umowa o pracę nie może być rozwiązana na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy.