Odprawa pieniężna dla pracownika – ABC

Odprawy pracownicze przysługują pracownikom, którzy tracą pracę z przyczyn niezależnych od nich. Dodatkowe świadczenie przyznaje się np. wtedy, gdy w firmie przeprowadza się redukcję etatów lub gdy pracownik przechodzi na emeryturę.  

Odprawa pieniężna przysługująca w związku ze zwolnieniami grupowymi

Odprawa należy się niezależnie od tego, czy umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron, czy za wypowiedzeniem. Wysokość świadczenia zależy od tego, jak długo pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy i stanowi równowartość:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli zatrudniony pracował krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeśli zatrudniony pracował od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeśli zatrudniony pracował dłużej niż 8 lat.

Wysokość kwoty należnej z tytułu zwolnień grupowych nie może być wyższa niż 15-krotność płacy minimalnej obowiązującej w dniu rozwiązania umowy o pracę.  

Odprawa emerytalna

Świadczenie przysługuje pracownikowi, który spełnił warunki uprawniające go do przejścia na emeryturę. Odprawę otrzymuje się tylko raz. Można uzyskać ją również w wyniku przejścia na wcześniejszą emeryturę. Wysokość odprawy emerytalnej stanowi równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa rentowa

Prawo do świadczenia nabywa pracownik, który spełnia warunki uprawniające go do otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość odprawy rentowej stanowi równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Pieniądze przysługują jednorazowo, niezależnie od tego, czy świadczenie ma charakter okresowy, czy stały.  

Odprawa pośmiertna

Prawo do odprawy pośmiertnej przysługuje żonie lub mężowi zmarłego pracownika oraz innym członkom rodziny, którzy spełniają warunki niezbędne do uzyskania renty rodzinnej.

Wysokość świadczenia zależy od tego, jak długo zmarły pracował u danego pracodawcy i stanowi równowartość:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony 10 lat lub dłużej;
  • sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony 15 lat lub dłużej.

Odprawę pośmiertną dzieli się równo pomiędzy wszystkich członków rodziny, którym przysługuje prawo do świadczenia. W sytuacji, gdy tylko jedna osoba jest uprawniona, wysokość odprawy zmniejsza się o połowę. Wypłacenie świadczenia nie jest konieczne, jeśli zmarły pracownik posiadał ubezpieczenie na życie opłacone przez pracodawcę. Jeżeli odszkodowanie jest niższe niż odprawa, zatrudniający musi wypłacić kwotę stanowiącą różnicę.  

Dodatkowe świadczenia przyznaje się zgodnie z przepisami kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141) oraz ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030900844).

Minimalny wymiar odprawy dla pracownika, który traci pracę z przyczyn niezależnych od niego, to kwota brutto najniższej krajowej.