Odprawa pieniężna dla pracownika – ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Odprawy pracownicze przysługują pracownikom, którzy tracą pracę z przyczyn niezależnych od nich. Dodatkowe świadczenie przyznaje się np. wtedy, gdy w firmie przeprowadza się redukcję etatów lub gdy pracownik przechodzi na emeryturę.  

Odprawa pieniężna przysługująca w związku ze zwolnieniami grupowymi

Odprawa należy się niezależnie od tego, czy umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron, czy za wypowiedzeniem. Wysokość świadczenia zależy od tego, jak długo pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy i stanowi równowartość:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli zatrudniony pracował krócej niż 2 lata;
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeśli zatrudniony pracował od 2 do 8 lat;
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeśli zatrudniony pracował dłużej niż 8 lat.

Wysokość kwoty należnej z tytułu zwolnień grupowych nie może być wyższa niż 15-krotność płacy minimalnej obowiązującej w dniu rozwiązania umowy o pracę.  

Odprawa emerytalna

Świadczenie przysługuje pracownikowi, który spełnił warunki uprawniające go do przejścia na emeryturę. Odprawę otrzymuje się tylko raz. Można uzyskać ją również w wyniku przejścia na wcześniejszą emeryturę. Wysokość odprawy emerytalnej stanowi równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa rentowa

Prawo do świadczenia nabywa pracownik, który spełnia warunki uprawniające go do otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość odprawy rentowej stanowi równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Pieniądze przysługują jednorazowo, niezależnie od tego, czy świadczenie ma charakter okresowy, czy stały.  

Odprawa pośmiertna

Prawo do odprawy pośmiertnej przysługuje żonie lub mężowi zmarłego pracownika oraz innym członkom rodziny, którzy spełniają warunki niezbędne do uzyskania renty rodzinnej.

Wysokość świadczenia zależy od tego, jak długo zmarły pracował u danego pracodawcy i stanowi równowartość:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony 10 lat lub dłużej;
 • sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony 15 lat lub dłużej.

Odprawę pośmiertną dzieli się równo pomiędzy wszystkich członków rodziny, którym przysługuje prawo do świadczenia. W sytuacji, gdy tylko jedna osoba jest uprawniona, wysokość odprawy zmniejsza się o połowę. Wypłacenie świadczenia nie jest konieczne, jeśli zmarły pracownik posiadał ubezpieczenie na życie opłacone przez pracodawcę. Jeżeli odszkodowanie jest niższe niż odprawa, zatrudniający musi wypłacić kwotę stanowiącą różnicę.  

Dodatkowe świadczenia przyznaje się zgodnie z przepisami kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141) oraz ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030900844).

Minimalny wymiar odprawy dla pracownika, który traci pracę z przyczyn niezależnych od niego, to kwota brutto najniższej krajowej.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 24.10.2017
  Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna?

  Odprawę możemy otrzymać wtedy, gdy pracodawca wręczy nam wypowiedzenie np. ze względu na redukcję etatów. Dodatkowe świadczenie należy się pracownikowi, który traci pracę z powodów niezależnych od niego. Pieniądze nie przysługują, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

 • 24.10.2017
  Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

  Pracodawca musi wypłacać należne wynagrodzenie do 10. dnia kolejnego miesiąca. Możemy otrzymywać także inne świadczenia ze stosunku pracy – terminy ich wypłat są bardziej zróżnicowane i zależą od wielu przepisów.

 • 04.11.2017
  Kiedy i komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

  Nagrody jubileuszowe otrzymują pracownicy sfery budżetowej, tzn. nauczyciele, urzędnicy, górnicy czy osoby zatrudnione w instytucjach kultury oraz w służbie zdrowia. Warunkiem uzyskania dodatkowego świadczenia jest odpowiednio długi staż pracy. Od nagrody – przyznawanej pracownikowi częściej niż co 5 lat – odprowadza się składki ZUS. W pozostałych przypadkach taki obowiązek nie występuje.   

24.10.2017
Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna?

Odprawę możemy otrzymać wtedy, gdy pracodawca wręczy nam wypowiedzenie np. ze względu na redukcję etatów. Dodatkowe świadczenie należy się pracownikowi, który traci pracę z powodów niezależnych od niego. Pieniądze nie przysługują, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

24.10.2017
Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

Pracodawca musi wypłacać należne wynagrodzenie do 10. dnia kolejnego miesiąca. Możemy otrzymywać także inne świadczenia ze stosunku pracy – terminy ich wypłat są bardziej zróżnicowane i zależą od wielu przepisów.

04.11.2017
Kiedy i komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

Nagrody jubileuszowe otrzymują pracownicy sfery budżetowej, tzn. nauczyciele, urzędnicy, górnicy czy osoby zatrudnione w instytucjach kultury oraz w służbie zdrowia. Warunkiem uzyskania dodatkowego świadczenia jest odpowiednio długi staż pracy. Od nagrody – przyznawanej pracownikowi częściej niż co 5 lat – odprowadza się składki ZUS. W pozostałych przypadkach taki obowiązek nie występuje.   

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 06.12.2021
  Składki ZUS w pytaniach i odpowiedziach

  Jeśli opłacasz składki ZUS, zyskujesz prawo do korzystania ze świadczeń, takich jak np. zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, emerytura, renta. Składki odliczane są od wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o pracę. Sprawdź, ile składek odprowadza pracodawca, a także ile wynosi najniższy ZUS.

 • 11.10.2021
  Przychód a dochód – różnica z perspektywy pracownika

  Bardzo często można zauważyć, że terminy „przychód” oraz „dochód” stosowane są zamiennie jako wyrazy mające tożsame znaczenie. Jest to jednak błąd i z całą pewnością nie są to synonimy. Jaka jest więc różnica między przychodem a dochodem i jakie ma to znaczenie dla pracownika? Wyjaśniamy.

06.12.2021
Składki ZUS w pytaniach i odpowiedziach

Jeśli opłacasz składki ZUS, zyskujesz prawo do korzystania ze świadczeń, takich jak np. zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, emerytura, renta. Składki odliczane są od wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o pracę. Sprawdź, ile składek odprowadza pracodawca, a także ile wynosi najniższy ZUS.

11.10.2021
Przychód a dochód – różnica z perspektywy pracownika

Bardzo często można zauważyć, że terminy „przychód” oraz „dochód” stosowane są zamiennie jako wyrazy mające tożsame znaczenie. Jest to jednak błąd i z całą pewnością nie są to synonimy. Jaka jest więc różnica między przychodem a dochodem i jakie ma to znaczenie dla pracownika? Wyjaśniamy.