Odstąpienie od umowy o dzieło – zasady

Zamawiający dzieło może odstąpić od umowy w każdej chwili, bez wskazywania powodu. Musi jednak wypłacić wykonawcy wynagrodzenie za dotychczas wykonaną pracę. Osoba wykonująca dzieło ma prawo zrezygnować, jeśli zamawiający nie współpracuje i lekceważy czynności, do których się zobowiązał, np. nie dostarcza materiałów albo nie odpowiada na pytania.

Umowa o dzieło – podstawa prawna

Zasady zawierania i rozwiązywania umowy o dzieło znajdują się w tytule XV kodeksu cywilnego (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093). Wykonawca dzieła nie jest pracownikiem. Zamawiający nie może narzucać mu czasu czy miejsca pracy. Ma prawo domagać się określonych efektów w ustalonym terminie. Postanowienia umowy mogą być dowolne, o ile nie są sprzeczne z prawem. Umowę o dzieło zawiera się z osobą, która ma wykonać określone zadanie – napisać tekst, stworzyć rzeźbę, projekt architektoniczny domu itd. Zapisy umowy powinny być precyzyjne. Dzięki temu można uniknąć ewentualnych konfliktów.   

Kiedy można odstąpić od umowy o dzieło?

Odstąpienie od umowy jest możliwe np. wtedy, gdy w trakcie realizacji dzieła okazuje się, że wykonawca nie zdoła dotrzymać terminu. Mimo rezygnacji z usługi, wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowaną część prac.

Inny powód, uzasadniający odstąpienie od umowy przez zamawiającego, to wadliwe wykonanie dzieła. Konieczne jest wezwanie wykonawcy do naniesienia poprawek w określonym terminie. Rezygnacja z ustaleń może nastąpić, gdy osoba tworząca projekt itp. nie naprawiła błędów w wyznaczonym terminie.

Wykonujący dzieło może bez konsekwencji odstąpić od umowy, jeśli zamawiający nie współpracuje w trakcie realizacji przedsięwzięcia, tzn. nie wypełnia swoich zobowiązań we wskazanym terminie: nie dostarcza niezbędnych materiałów, ignoruje próby kontaktu itd.   Można rozwiązać umowę także w przypadku, gdy zbyt niskie wynagrodzenie ryczałtowe powodowałoby dużą stratę finansową dla wykonawcy. W takiej sytuacji o podwyższeniu ryczałtu lub rozwiązaniu umowy decyduje sąd. Zamawiający ma prawo zrezygnować ze współpracy w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Jeśli zdecyduje się to zrobić, musi wypłacić wynagrodzenie, pomniejszając je o kwoty zaoszczędzone przez wykonawcę.   

Stawka netto – umowa o dzieło

Wynagrodzenie wykonawcy może być wypłacane ryczałtowo lub kosztorysowo. Zamawiający może odstąpić od umowy np. wtedy, gdy wynagrodzenie kosztorysowe wzrasta ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Rezygnacja musi nastąpić bezzwłocznie. Zamawiający powinien również wypłacić wykonawcy część należności.

Z wynagrodzenia osoby wykonującej dzieło potrąca się tylko zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, ponieważ umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych. Zasady ustalania wysokości zaliczki znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.