Odwołanie z urlopu przez pracodawcę – skutki decyzji

Pracodawca ma prawo odwołać nas z urlopu, ale tylko pod pewnymi warunkami. Jeśli nie zostaną one spełnione, to możemy ubiegać się o rekompensatę pieniężną. Niewykorzystane dni wolne nie przepadają.

Urlop wypoczynkowy – kodeks pracy

Zgodnie z art. 152 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141) każdy pracownik ma prawo do nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Liczba dni wolnych jest uzależniona od stażu pracy i wynosi:

  • 20 dni – przy stażu pracy krótszym niż 10 lat;
  • 26 dni – przy co najmniej 10-letnim stażu pracy.

Do łącznego czasu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy, niezależnie od długości przerw, jakie między nimi wystąpiły. Uwzględnia się również czas nauki w szkole zawodowej, średniej lub wyższej. Okresy nauki nie sumują się. Bierze się pod uwagę wyłącznie ukończone etapy edukacji.     

Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin mają prawo do liczby dni urlopu proporcjonalnej do części etatu. Pracownik z 8-letnim stażem pracy, który jest zatrudniony na pół etatu, może skorzystać z 10 dni płatnego urlopu w ciągu roku.  

Kiedy pracodawca może odwołać nas z urlopu?

Zatrudniający ma prawo przerwać nasz urlop wypoczynkowy, jeśli jesteśmy niezbędni w firmie. Inna przesłanka, która musi zostać spełniona, to wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć, gdy rozpoczynaliśmy urlop. Musimy stawić się w pracy, nawet jeśli pracodawca wiedział, że nasz powrót może być konieczny, a mimo to zgodził się na urlop w określonym terminie. W takiej sytuacji możemy domagać się odszkodowania za bezzasadne przerwanie urlopu.

Przepisy nie określają sposobu, w jaki pracodawca powiadamia podwładnego o konieczności przerwania urlopu. Może zrobić to telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem komunikatora internetowego itd. Mamy prawo odmówić stawienia się w pracy tylko wtedy, gdy np. brakuje odpowiednich połączeń lotniczych. Pracodawca nie musi podawać powodów odwołania, ale ma obowiązek pokryć wszystkie koszty, jakie ponieśliśmy w związku z przerwaniem urlopu (zakup biletu powrotnego – kolejowego, lotniczego itd. lub paliwa, pobyt opłacony z góry itp.). Obowiązek zwrotu kosztów powstaje, gdy zażądamy tego na piśmie.       

Czy zatrudniający może przerwać urlop bezpłatny pracownika?

Przed skorzystaniem z urlopu bezpłatnego możemy ustalić z pracodawcą, w jakich okolicznościach będzie miał prawo go odwołać. Taka możliwość przysługuje mu tylko wtedy, gdy nasza nieobecność ma trwać co najmniej 3 miesiące. Odwołanie może nastąpić przed upływem tego czasu, np. w drugim miesiącu urlopu. Zatrudniający nie ma prawa przerwać urlopu bezpłatnego, który trwa np. miesiąc.

Zapłata za niewykorzystany urlop

Pracodawca może odwołać nas z urlopu wypoczynkowego również wtedy, gdy korzystamy z niego w okresie wypowiedzenia. Jeśli ze względu na rozwiązanie umowy nie zdąży udzielić nam dni wolnych w innym terminie, musi wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. Wysokość świadczenia oblicza się zgodnie z zasadami wskazanymi w tzw. rozporządzeniu urlopowym: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014.