Płaca minimalna w 2018 r.

Najniższe wynagrodzenie za pracę to wskaźnik, który ustala się nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich, m.in. w Luksemburgu, Austrii czy Szwecji. W 2018 r. minimalna pensja w Polsce to 2100 zł brutto, czyli o 100 zł brutto więcej niż w minionym roku.

Pracodawca nie powinien oferować nam wynagrodzenia niższego niż płaca minimalna – nawet jeśli miałby ku temu ważne powody. Zanim zdecydujemy się przyjąć ofertę, warto wiedzieć m.in.:

  • Jaka jest aktualna wysokość najniższej krajowej?

Wymiar płacy minimalnej jest zatwierdzany przez Radę Ministrów 15 września. We wrześniu ustala się kwotę obowiązującą od stycznia do grudnia kolejnego roku. Wymiar najniższej pensji krajowej określa się na zasadach wskazanych w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022001679). Pod uwagę brane są takie czynniki, jak np. sytuacja gospodarcza kraju.  

  • Minimalna stawka godzinowa – ile wynosi?

Gwarancję wynagrodzenia w określonej wysokości mają nie tylko pracownicy etatowi, ale również zleceniobiorcy. Jeśli pracujemy na podstawie umowy-zlecenia, przysługuje nam minimalna stawka godzinowa – zależna od kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę. Jej wysokość w 2018 r. to 13,7 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa w roku 2018

  • Jak obliczyć minimalne wynagrodzenie netto?

Płaca minimalna jest wyrażana w kwocie brutto, od której odlicza się składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy. Aby ustalić, ile zarobimy „na rękę”, musimy dokonać obliczeń. Możemy potwierdzić wynik, wykorzystując kalkulator płac brutto-netto – umowa zlecenie lub umowa o pracę.   

  • Kto korzysta z ochrony wynagrodzenia?

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę powinna otrzymywać pensję równą lub wyższą niż płaca minimalna. Ochrona wynagrodzenia przysługuje także zleceniobiorcom. Stawka, jaką otrzymują za godzinę pracy, powinna być proporcjonalna do płacy minimalnej pracowników etatowych. Osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy o dzieło nie mają zagwarantowanej płacy minimalnej.

Istotne elementy umowy o dzieło

  • Ile wynosi płaca minimalna przy niepełnym wymiarze godzin?

Pracownicy zatrudnieni na 1/2 lub 3/4 etatu również powinni otrzymywać wynagrodzenie nie niższe niż płaca minimalna. Należną kwotę ustala się proporcjonalnie. Np. w przypadku połowy etatu przysługuje co najmniej 1050 zł brutto.

Płaca minimalna a niepełny wymiar godzin

Pracodawca, który wypłaca pensje niższe niż płaca minimalna, dopuszcza się łamania praw pracowniczych. Może zostać ukarany grzywną w wysokości do 30 tys. zł. Taką karę może nałożyć Państwowa Inspekcja Pracy oraz sąd pracy.