Pozew o zapłatę wynagrodzenia – jak dochodzić swoich praw w sądzie pracy?

Nie otrzymałeś należnej pensji? A może na Twoim koncie pojawiła się zbyt mała suma? Zapłata za wykonane przez pracownika zadania to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. Jeśli nie zostanie on dotrzymany, możesz upominać się o swoje prawa, a nawet wstąpić na drogę sądową. Przeczytaj, jak napisać i złożyć pozew do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia.

Czego dowiesz się z artykułu?

Co przed pozwem o zapłatę wynagrodzenia?
Pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia – wzór
Sąd pracy – gdzie i jak złożyć pozew?

Gdy pracodawca odmawia zapłaty należnego wynagrodzenia lub jego części, spróbuj skłonić go do działania za pomocą dostępnych środków. Jeśli to nie pomoże, masz pełne prawo skierować sprawę do sądu pracy.

Co przed pozwem o zapłatę wynagrodzenia?

Nie dostałeś wynagrodzenia za przepracowane dni? A może wydaje Ci się (mimo odjęcia składek, zaliczek itd.), że Twoja pensja jest niższa, niż powinna? W takim razie możesz domagać się wyrównania. Aby mieć pewność, że na konto trafiła niewłaściwa kwota, sprawdź poprawność swoich obliczeń za pomocą kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia to ostateczność – dlatego warto przed jego złożeniem wysłać na adres pracodawcy wezwanie do zapłaty. Pismo z żądaniem przypomni dłużnikowi o ciążącym na nim obowiązku. Jednocześnie będzie dowodem dla sądu na to, że próbowałeś rozwiązać spór z pracodawcą w sposób polubowny – a to duży plus dla Ciebie jako strony ewentualnego procesu.

Jeśli Twój szef nie zareaguje na pisemne wezwanie lub odmówi spełnienia jego założeń, możesz wejść na drogę sądową.

| Czym różni się wynagrodzenie brutto od netto?

Pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia – wzór

Pozwanie pracodawcy do sądu pracy musi mieć formę pisemną. Nie ma znaczenia, czy napiszesz dokument odręcznie, na komputerze, czy wypełnisz dostępny w internecie formularz. Wymogiem jest jedynie Twój własnoręczny podpis.

Jakie elementy powinien zawierać pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę? Na formularzu / odręcznie sporządzonym dokumencie koniecznie umieść:

  • datę i miejsce złożenia,
  • adres właściwego sądu,
  • dane pracownika – imię i nazwisko, adres, numer PESEL,
  • dane pracodawcy – imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer w odpowiednim rejestrze (dodatkowo warto załączyć wydruk z odpowiedniego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
  • informację o dochodzonej kwocie,
  • żądanie (zwrócenie należnej kwoty wraz z odsetkami),
  • uzasadnienie (dokładny opis sytuacji, kopia umowy o pracę itd.),
  • wykaz załączników.

Pozew o wypłatę wynagrodzenia wraz z załącznikami przygotuj w trzech egzemplarzach: dwa złożysz w sądzie, jeden zostanie dla Ciebie.

| Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia – co zrobić?

Sąd pracy – gdzie i jak złożyć pozew?

Gotową skargę do sądu pracy musisz złożyć w odpowiednim miejscu – osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego. Właściwy będzie sąd rejonowy w okręgu, w którym znajduje się siedziba pracodawcy, albo w okręgu, w którym wykonywałeś swoje obowiązki służbowe. Ten wybór należy do Ciebie.

Za złożony do sądu pracy pozew w sprawie wypłaty pensji lub jej części nie musisz uiszczać opłaty – o ile wartość przedmiotu sprawy (zaległego wynagrodzenia) jest niższa niż 50 000 zł.

| Dzień próbny – co z wynagrodzeniem?

 

Wiesz już, jak pozwać pracodawcę do sądu pracy. Jeśli nie dostałeś należnej pensji albo masz pewność, że Twoja wypłata jest niższa, niż powinna, nie wahaj się – sprawa z pewnością zostanie rozwiązana na Twoją korzyść.