Pozorna likwidacja stanowiska pracy – poznaj swoje prawa

Potrzeba zmian organizacyjnych w strukturze przedsiębiorstwa może przyczyniać się do likwidacji niektórych stanowisk. Jeżeli jednak pracodawca tylko pozornie usuwa dane miejsce pracy w firmie, postępuje niezgodnie z prawem. W takiej sytuacji zwolniony pracownik może wnieść do sądu pracy odwołanie od otrzymanego wypowiedzenia.

Pozorna likwidacja stanowiska pracy – co to takiego?

Jeżeli zachodzi potrzeba dokonania zmian w strukturze organizacyjnej firmy, może dojść do likwidacji niektórych miejsc pracy, a co za tym idzie – wypowiedzenia umowy pracownikom, którzy je zajmują. Zdarza się jednak, że pracodawca tylko pozornie usuwa dane stanowisko, np. likwiduje posadę, a jednocześnie tworzy kolejne miejsce pracy, które tylko w niewielkim stopniu różni się od poprzedniego. Jeśli zakresy obowiązków na usuniętym oraz nowo powstałym miejscu pracy w dużej mierze się pokrywają, mamy do czynienia z pozorną likwidacją stanowiska pracy. W takiej sytuacji wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska jest niezgodne z prawem.

Wypowiedzenie umowy. Czy należy się odprawa?

Fikcyjna likwidacja stanowiska – co może zrobić pracownik?

W przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę jednym z uprawnień pracownika jest możliwość wniesienia odwołania od wypowiedzenia do sądu pracy – świadczy o tym art. 44 kodeksu pracy. Jeżeli sąd ustali, że likwidacja stanowiska pracy była pozorna, może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, a gdy stosunek pracy uległ już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na wcześniejszych warunkach lub o odszkodowaniu. Regulacje te wynikają z art. 45 § 1 kodeksu pracy.

Pozorna likwidacja stanowiska pracy – odszkodowanie

Sąd może zdecydować, że żądanie pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy jest niemożliwe lub niecelowe. W takiej sytuacji pracownikowi zostanie przyznane odszkodowanie, co wynika z art. 45 § 2 kodeksu pracy. Wysokość odszkodowania powinna być równa wynagrodzeniu za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, jednak nie niższa niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia – świadczy o tym art. 471 ustawy.

Przywrócenie do pracy a praca u innego pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany do ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego w wyniku pozornej likwidacji stanowiska pracy, jeżeli tak orzeknie sąd. Pracownik musi zgłosić gotowość niezwłocznego podjęcia pracy w ciągu 7 dni – w innym przypadku szef ma prawo odmówić ponownego zatrudnienia - chyba że przekroczenie terminu zgłoszenia wynikało z przyczyn niezależnych od zwolnionej osoby. Pracownik ma możliwość rozwiązania umowy w ciągu 7 dni bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, jeśli podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, zanim został przywrócony do pracy. Powyższe regulacje wynikają z art. 48 § 1-2 kodeksu pracy.

Likwidacja zakładu pracy a wypowiedzenie – ABC