Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia – co zrobić?

Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane regularnie, w odpowiedniej wysokości i we właściwej formie. Jeśli pracodawca spóźnia się albo odmawia wypłaty pensji, możemy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu pracy.

Zasady wypłaty pensji

Wykonując obowiązki na podstawie umowy o pracę, nie możemy zrezygnować z wynagrodzenia ani przekazać go innej osobie. Wynika to z przepisów prawa pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141). Pensja powinna być wypłacana co miesiąc, w ustalonym dniu. Domyślna forma wypłaty to gotówka. Po uzyskaniu naszej pisemnej zgody pracodawca może przekazywać wynagrodzenie przelewem, pocztą (w formie przekazu) itd.

Termin i forma wypłaty wynagrodzenia

Płacę otrzymuje się z dołu, tzn. po przepracowaniu całego miesiąca. Oznacza to, że jeśli rozpoczęliśmy pracę 1 września, wypłata powinna nastąpić do 10 października.    

Przystępując do wykonywania obowiązków zawodowych, powinniśmy znać reguły wynagradzania, które określa się w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub umowie o pracę. Chodzi m.in. o warunki uzyskania premii.

Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy

Wypłata wynagrodzenia jest jednym z obowiązków pracodawcy, nawet jeśli umowa z pracownikiem została rozwiązana w trakcie trwania miesiąca. W zależności od tego, czy pracownik miał stałą wysokość wynagrodzenia, czy otrzymywał je w zależności od przepracowanych godzin, należy:

  • podzielić stałą stawkę wynagrodzenia miesięcznego przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu; otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z powodu ustania stosunku pracy, a następnie odejmuje się ją od kwoty miesięcznego wynagrodzenia. Mówi o tym § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000927/O/D20170927.pdf);
  • wypłacić wynagrodzenie przysługujące za faktycznie przepracowane godziny w miesiącu.

W kodeksie pracy nie znajdziemy zapisów o dokładnej dacie obowiązku wypłaty wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy o pracę w trakcie trwania miesiąca. Przyjmuje się jednak rozwiązanie korzystne dla pracownika, czyli najczęściej dzień ustania zatrudnienia. 

Jeśli pracodawca nie wypłacił należnego wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy, były pracownik może zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy lub wystąpić na drogę sądową. 

Premia regulaminowa – co to takiego?

Co zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia za umowę-zlecenie?

Wiele osób pracujących na umowie-zleceniu zetknęło się z sytuacją, w której wykonali pracę na czas, nie otrzymali wynagrodzenia z umowy, a kontakt ze zleceniodawcą nagle się urwał. Popularność fanpage’a na Facebooku „Czekam na przelew” świadczy o tym, że tak nieprzyjemne przypadki mają miejsce aż zbyt często. Co może wtedy zrobić zleceniobiorca?

Umowa-zlecenie: 6 ważnych zasad

Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia bez umowy-zlecenie

Jeśli zleceniodawca odwlekał podpisanie umowy-zlecenia, może się zdarzyć, że będzie próbował bagatelizować kwestię wypłaty wynagrodzenia ze względu na brak odpowiednich dokumentów. W przypadku braku podpisanej przez obie strony umowy-zlecenia istotne są jednak wszystkie założenia czy ustalenia dokonywane ze zleceniodawcą mailowo. Wszystkie tego typu dokumenty należy zachować jako dowód przeciwko nieuczciwemu zleceniodawcy. Najlepiej przyjąć też na przyszłość strategię, że bez podpisanej umowy nie rozpoczynamy pracy nad zleceniem. Najlepiej zabezpieczyć się również przed ewentualnym brakiem płatności dzięki zaliczce przyjętej przy podpisywaniu umowy-zlecenia. 

Gdzie zgłosić sytuację, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia za umowę-zlecenie?

Coraz częściej też zleceniobiorcy wykorzystują media społecznościowe do nagłośnienia spraw o nieuczciwych zleceniodawcach. Wspomniana strona „Czekam na przelew” lub fanpage firmy zleceniodawcy mogą stać się narzędziem przyczyniającym się do wyegzekwowania należności.

Rozwiązaniem, które możemy zastosować wobec pracodawcy zwlekającego z zapłaceniem wynagrodzenia, jest też skierowanie sprawy na drogę sądową. Wcześniej niezbędne jest wysłanie pisma ponaglającego, w którym określamy ostateczny termin zapłaty i zawieramy informację o rozpoczęciu postępowania sądowego, jeśli jej nie otrzymamy.

Czy pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia chorobowego?

Każdy pracownik objęty ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do otrzymania pieniędzy w czasie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Wynagrodzenie chorobowe płaci pracodawca ze swoich środków za każdy okres niezdolności do pracy wynoszącej do 33 dni w ciągu roku (lub 14 w przypadku pracowników po 50. roku życia). 

Pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia chorobowego w jednym przypadku. Zwolnienie lekarskie wystawione ze względu na nadużycie alkoholu przez pracownika, oznaczone kodem C, uprawnia pracodawcę do niewypłacenia wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze pięć dni zwolnienia.

Wynagrodzenie chorobowe po wykorzystaniu limitu 33 dni (lub 14 w przypadku pracowników po 50. roku życia) zaczyna wypłacać ZUS, zgodnie z ustawą z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990600636).

Utrata zasiłku chorobowego – kiedy i dlaczego?

Ile procent odliczamy od wynagrodzenia brutto?

Wysokość pensji jest wyrażana najczęściej w kwocie brutto. Od określonej sumy odejmuje się składki ZUS (emerytalną, rentową, chorobową i zdrowotną) oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czym różni się wynagrodzenie brutto od netto?

W efekcie nasze wynagrodzenie zmniejsza się o:

  • składkę emerytalną (9,76% pensji brutto),
  • składkę rentową (1,5% pensji brutto).
  • składkę chorobową (2,45% pensji brutto),
  • składkę zdrowotną (9% pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe).  

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy zależy od dochodu i wynosi 18% lub 32% 

Drugi próg podatkowy z perspektywy pracownika

Co, jeśli pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia?

Jeśli uznamy, że po odjęciu składek, zaliczek, kar itd., nasza pensja jest za niska, możemy domagać się wyrównania. Aby zweryfikować poprawność swoich obliczeń, warto poprosić o udostępnienie dokumentacji, na podstawie której została ustalona wysokość wypłaconej kwoty. Można również skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen

Mamy dwie możliwości działania w sytuacji, gdy pracodawca popełnił błąd w obliczeniach, dostajemy pieniądze po terminie albo nie otrzymujemy pensji. Po pierwsze, możemy wystąpić ze skargą do Państwowej Inspekcji Pracy (https://www.pip.gov.pl/pl/), która czuwa nad przestrzeganiem praw pracowniczych. W takim wypadku pracodawca może spodziewać się kontroli, która ustali, czy w danej firmie dochodziło wcześniej do naruszeń praw pracowniczych. Inne rozwiązanie to złożenie pozwu do sądu pracy (osobiście lub przez pełnomocnika). Sąd może obciążyć pozwanego nie tylko odsetkami od zaległego wynagrodzenia, ale także kosztami postępowania sądowego. Odsetki za każdą zwłokę wynoszą 8% należnej wypłaty. Ponadto podwładny, który otrzymał korzystny wyrok sądu w swojej sprawie i nadal oczekuje na wypłatę zaległych należności finansowych, może zgłosić informację o zadłużeniu do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej (https://krd.pl/), co spowoduje uznanie pracodawcy za dłużnika.