Regulamin wynagradzania – ABC

Stworzenie regulaminu wynagradzania to obowiązek pracodawcy, który zatrudnia więcej niż 50 pracowników. W dokumencie powinny znaleźć się informacje dotyczące m.in.: stawek wynagrodzenia, dodatkowych składników pensji czy warunków uzyskania premii.  

Zasady wynagradzania pracowników

W regulaminie wynagradzania obowiązującym w zakładzie pracy należy uwzględnić m.in.: wysokość płacy zasadniczej dla poszczególnych pracowników oraz kryteria przyznawania nagrody jubileuszowej. Zgodnie z art. 77 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141) obowiązek stworzenia takiego dokumentu spoczywa na pracodawcy zatrudniającym więcej niż 50 pracowników, którzy nie są objęci układem zbiorowym. Mniejsze przedsiębiorstwa wprowadzają regulacje dobrowolnie. Wymiar czasu pracy nie ma znaczenia. Przy określaniu liczby zatrudnionych nie bierze się pod uwagę osób wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych. Treść regulaminu ustala pracodawca, który musi konsultować się z organizacją związkową działającą na terenie zakładu pracy. Postanowienia nie mogą być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy. Dokument zaczyna obowiązywać po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Przykładowy sposób poinformowania zatrudnionych o treści regulaminu to wywieszenie go na tablicy ogłoszeń.

Umowa o pracę a regulamin wynagradzania

W umowie o pracę powinna znaleźć się wzmianka o wysokości wynagrodzenia i jego składników. Informacje zawarte w dokumencie nie są wyczerpujące. W regulaminie wynagradzania zamieszcza się precyzyjne dane dotyczące:

  • stawek wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków określonego rodzaju, na konkretnym stanowisku,
  • dodatkowych składników pensji,
  • systemu wynagradzania funkcjonującego w zakładzie pracy (czasowy, prowizyjny, akordowy),
  • zasad przyznawania poszczególnych składników wynagrodzenia, takich jak premie, nagrody jubileuszowe itd.,
  • warunki wypłacania świadczeń przysługujących w związku z podróżą służbową.   

Termin oraz miejsce wypłaty pensji określa się w regulaminie pracy.   

Zmiana regulaminu wynagradzania

Chcąc wprowadzić zmiany w dokumencie, pracodawca musi przestrzegać tych samych zasad, co przy tworzeniu regulaminu wynagradzania. Konieczne jest wręczenie pracownikom wypowiedzenia zmieniającego dotychczasowe warunki pracy i płacy, jeśli nowe postanowienia są mniej korzystne niż te, które obowiązywały dotychczas. Zasady wypowiadania warunków pracy i płacy znajdują się w art. 42 kodeksu pracy.   

Układ zbiorowy

Przepisy dotyczące układu zbiorowego pracy można znaleźć w dziale XI kodeksu pracy. Osoby, których dotyczą postanowienia dokumentu, to nie tylko pracownicy etatowi, ale również zatrudnieni na innej podstawie niż umowa o pracę, a także emeryci i renciści. Strony zawierające układ to organizacja lub organizacje związkowe zrzeszające pracowników oraz pracodawca lub organizacje pracodawców. Dokument określa warunki, które powinna spełniać treść stosunku pracy oraz wzajemne zobowiązania stron.  

Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę