Rekompensata nadgodzin – ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracownik musi wykonywać swoje obowiązki średnio przez 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Gdy pracuje dłużej, ma prawo do rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Może być ona wyrażona w wynagrodzeniu lub czasie wolnym od pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych – podstawa prawna

Wykraczanie poza normy czasu pracy jest możliwe wyłącznie w określonych okolicznościach (art. 151 kodeksu pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Praca w godzinach nadliczbowych jest dozwolona tylko wtedy, gdy wynika:

 • ze szczególnych potrzeb pracodawcy,
 • z konieczności prowadzenia akcji ratunkowej w celu ochrony ludzkiego życia i zdrowia, mienia lub środowiska;
 • z konieczności usunięcia awarii.  

Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2000 r. (sygn. akt I PKN 667/99, OSNP 2001/22/662) wynika, że szczególne potrzeby pracodawcy to potrzeby niecodzienne, które różnią się od tych związanych ze zwykłą działalnością. Pracodawca nie może zlecać pracy ponad wymiar niektórym grupom zatrudnionych, tzn.:

 • pracownikom młodocianym,
 • pracownicom w ciąży,
 • osobom niepełnosprawnym,
 • pracownikom sprawującym opiekę nad dziećmi, które nie ukończyły 4. roku życia.

Zatrudniony może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. Za bezzasadną odmowę świadczenia pracy w nadgodzinach pracodawca ma prawo nałożyć na podwładnego karę porządkową. Ze względu na naruszenie obowiązków pracowniczych może również zwolnić go z pracy w trybie dyscyplinarnym.  

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi należy się normalne wynagrodzenie, a także specjalny dodatek (art. 151 kodeksu pracy). Jego wysokość zależy od tego, kiedy wystąpiły nadgodziny i wynosi:

 • 100% stawki godzinowej – za każdą godzinę nadliczbową przypadającą w nocy, a także w niedziele i święta będące dla pracownika dniami wolnymi od pracy;
 • 50% stawki godzinowej – za każdą godzinę nadliczbową przypadającą w pozostałych dniach.

Za przepracowane nadgodziny pracodawca może udzielić czas wolny. Za każdą godzinę nadliczbową należy się godzina wolna, jeśli pracownik poprosi o rekompensatę inną niż pieniężna. Wymiar wolnego czasu wzrasta do 1,5 godziny, jeśli zatrudniający zaproponuje zastąpienie dodatku za nadgodziny.   

Wypłata brutto a netto – różnica

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia za pracę i dodatków jest wyrażona w kwotach brutto. Chcąc ustalić wymiar płacy netto, musimy odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) i ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zasady dokonywania obliczeń znajdują się w ustawach: o systemie ubezpieczeń społecznych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887) oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350). Wyniki obliczeń można też uzyskać, korzystając z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.     

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 30.10.2017
  Indywidualny rozkład czasu pracy - co to takiego?

  Rozkład czasu pracy jest harmonogramem, zgodnie z którym pracownik wykonuje swoje obowiązki. Zatrudniony może złożyć pisemny wniosek o ustalenie indywidualnego grafiku w ramach systemu czasu pracy, w jakim pracuje.

 • 29.10.2017
  Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

  Umowa o pracę stanowi gwarancję pensji o stałej wysokości. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawiają, że płaca się zmniejsza. Można samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.  

 • 24.10.2017
  Akordowy system wynagradzania pracowników - przepisy

  Zbieranie owoców, produkowanie części do sprzętów AGD, wytwarzanie mebli – za takie zajęcie może przysługiwać wynagrodzenie w systemie akordowym. Osoba, która pracuje na akord, otrzymuje pieniądze za liczbę produktów wykonanych w określonym czasie. Przed podjęciem pracy akordowej, warto poznać swoje prawa.   

30.10.2017
Indywidualny rozkład czasu pracy - co to takiego?

Rozkład czasu pracy jest harmonogramem, zgodnie z którym pracownik wykonuje swoje obowiązki. Zatrudniony może złożyć pisemny wniosek o ustalenie indywidualnego grafiku w ramach systemu czasu pracy, w jakim pracuje.

29.10.2017
Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

Umowa o pracę stanowi gwarancję pensji o stałej wysokości. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawiają, że płaca się zmniejsza. Można samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.  

24.10.2017
Akordowy system wynagradzania pracowników - przepisy

Zbieranie owoców, produkowanie części do sprzętów AGD, wytwarzanie mebli – za takie zajęcie może przysługiwać wynagrodzenie w systemie akordowym. Osoba, która pracuje na akord, otrzymuje pieniądze za liczbę produktów wykonanych w określonym czasie. Przed podjęciem pracy akordowej, warto poznać swoje prawa.   

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2019
  Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

  Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

 • 05.08.2019
  Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

 • 04.08.2019
  Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

  Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. 

30.08.2019
Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

05.08.2019
Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

04.08.2019
Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki.